$left ( dfrac 1 4 - dfrac sqrt 17 4 , 0 ight )$, $left ( dfrac 1 4 + dfrac sqrt 17 4 , 0 ight )$


Bạn đang xem: Định lý viet và ứng dụng trong phương trình

$eginarray l x = dfrac 1 + sqrt 17 4 \ x = dfrac 1 - sqrt 17 4 endarray$
$left ( color#FF6800 x color#FF6800 + color#FF6800 1 ight ) left ( color#FF6800 x color#FF6800 - color#FF6800 2 ight ) color#FF6800 + color#FF6800 x ^ color#FF6800 2 = 0$
$color#FF6800 2 color#FF6800 x ^ color#FF6800 2 color#FF6800 - color#FF6800 x color#FF6800 - color#FF6800 2 = 0$
$color#FF6800 2 color#FF6800 x ^ color#FF6800 2 color#FF6800 - color#FF6800 x color#FF6800 - color#FF6800 2 = color#FF6800 0 $
$color#FF6800 x ^ color#FF6800 2 color#FF6800 - color#FF6800 dfrac 1 2 color#FF6800 x color#FF6800 - color#FF6800 1 = color#FF6800 0 $
$color#FF6800 x ^ color#FF6800 2 color#FF6800 - color#FF6800 dfrac 1 2 color#FF6800 x color#FF6800 - color#FF6800 1 = color#FF6800 0 $
$ $ Hãy thay đổi biến đổi vế trái của phương trình bậc hai thành dạng bình phương của một hiệu hoặc một tổng $ $
$left ( color#FF6800 x color#FF6800 - color#FF6800 dfrac 1 4 ight ) ^ color#FF6800 2 color#FF6800 - color#FF6800 1 color#FF6800 - left ( color#FF6800 dfrac 1 4 ight ) ^ color#FF6800 2 = color#FF6800 0 $
$left ( x - dfrac 1 4 ight ) ^ 2 color#FF6800 - color#FF6800 1 color#FF6800 - left ( color#FF6800 dfrac 1 4 ight ) ^ color#FF6800 2 = 0$
$left ( x - dfrac 1 4 ight ) ^ 2 = color#FF6800 1 color#FF6800 + left ( color#FF6800 dfrac 1 4 ight ) ^ color#FF6800 2 $
$left ( x - dfrac 1 4 ight ) ^ 2 = 1 + left ( color#FF6800 dfrac 1 4 ight ) ^ color#FF6800 2 $
$left ( x - dfrac 1 4 ight ) ^ 2 = 1 + dfrac color#FF6800 1 ^ color#FF6800 2 color#FF6800 4 ^ color#FF6800 2 $
$left ( color#FF6800 x color#FF6800 - color#FF6800 dfrac 1 4 ight ) ^ color#FF6800 2 = color#FF6800 1 color#FF6800 + color#FF6800 dfrac 1 ^ 2 4 ^ 2 $
$left ( color#FF6800 x color#FF6800 - color#FF6800 dfrac 1 4 ight ) ^ color#FF6800 2 = color#FF6800 dfrac 17 16 $
$left ( color#FF6800 x color#FF6800 - color#FF6800 dfrac 1 4 ight ) ^ color#FF6800 2 = color#FF6800 dfrac 17 16 $
$color#FF6800 x color#FF6800 - color#FF6800 dfrac 1 4 = pm sqrt color#FF6800 dfrac 17 16 $
$color#FF6800 x color#FF6800 - color#FF6800 dfrac 1 4 = pm sqrt color#FF6800 dfrac 17 16 $
$color#FF6800 x = pm color#FF6800 dfrac sqrt 17 4 color#FF6800 + color#FF6800 dfrac 1 4 $
$color#FF6800 x = pm color#FF6800 dfrac sqrt 17 4 color#FF6800 + color#FF6800 dfrac 1 4 $
$eginarray l color#FF6800 x = color#FF6800 dfrac 1 4 color#FF6800 + color#FF6800 dfrac sqrt 17 4 \ color#FF6800 x = color#FF6800 dfrac 1 4 color#FF6800 - color#FF6800 dfrac sqrt 17 4 endarray$
$eginarray l color#FF6800 x = color#FF6800 dfrac 1 4 color#FF6800 + color#FF6800 dfrac sqrt 17 4 \ color#FF6800 x = color#FF6800 dfrac 1 4 color#FF6800 - color#FF6800 dfrac sqrt 17 4 endarray$
$eginarray l color#FF6800 x = color#FF6800 dfrac 1 + sqrt 17 4 \ color#FF6800 x = color#FF6800 dfrac 1 - sqrt 17 4 endarray$
$eginarray l x = dfrac 1 + sqrt 17 4 \ x = dfrac 1 - sqrt 17 4 endarray$
$left ( color#FF6800 x color#FF6800 + color#FF6800 1 ight ) left ( color#FF6800 x color#FF6800 - color#FF6800 2 ight ) color#FF6800 + color#FF6800 x ^ color#FF6800 2 = 0$
$color#FF6800 2 color#FF6800 x ^ color#FF6800 2 color#FF6800 - color#FF6800 x color#FF6800 - color#FF6800 2 = 0$
$x = dfrac color#FF6800 - left ( color#FF6800 - 1 ight ) pm sqrt left ( - 1 ight ) ^ 2 - 4 imes 2 imes left ( - 2 ight ) 2 imes 2 $
$x = dfrac 1 pm sqrt left ( - 1 ight ) ^ 2 - 4 imes 2 imes left ( - 2 ight ) 2 imes 2 $
$x = dfrac 1 pm sqrt left ( color#FF6800 - color#FF6800 1 ight ) ^ color#FF6800 2 - 4 imes 2 imes left ( - 2 ight ) 2 imes 2 $
$x = dfrac 1 pm sqrt color#FF6800 1 ^ color#FF6800 2 - 4 imes 2 imes left ( - 2 ight ) 2 imes 2 $
$x = dfrac 1 pm sqrt color#FF6800 1 - 4 imes 2 imes left ( - 2 ight ) 2 imes 2 $
$x = dfrac 1 pm sqrt 1 color#FF6800 - color#FF6800 4 color#FF6800 imes color#FF6800 2 color#FF6800 imes left ( color#FF6800 - color#FF6800 2 ight ) 2 imes 2 $
$x = dfrac 1 pm sqrt color#FF6800 1 color#FF6800 + color#FF6800 16 2 imes 2 $
$x = dfrac 1 pm sqrt 17 color#FF6800 2 color#FF6800 imes color#FF6800 2 $
$eginarray l color#FF6800 x = color#FF6800 dfrac 1 + sqrt 17 4 \ color#FF6800 x = color#FF6800 dfrac 1 - sqrt 17 4 endarray$
$left ( color#FF6800 x color#FF6800 + color#FF6800 1 ight ) left ( color#FF6800 x color#FF6800 - color#FF6800 2 ight ) color#FF6800 + color#FF6800 x ^ color#FF6800 2 = 0$
$color#FF6800 2 color#FF6800 x ^ color#FF6800 2 color#FF6800 - color#FF6800 x color#FF6800 - color#FF6800 2 = 0$
$color#FF6800 2 color#FF6800 x ^ color#FF6800 2 color#FF6800 - color#FF6800 x color#FF6800 - color#FF6800 2 = color#FF6800 0 $
$color#FF6800 D = left ( color#FF6800 - color#FF6800 1 ight ) ^ color#FF6800 2 color#FF6800 - color#FF6800 4 color#FF6800 imes color#FF6800 2 color#FF6800 imes left ( color#FF6800 - color#FF6800 2 ight )$
$D = left ( color#FF6800 - color#FF6800 1 ight ) ^ color#FF6800 2 - 4 imes 2 imes left ( - 2 ight )$
$D = 1 color#FF6800 - color#FF6800 4 color#FF6800 imes color#FF6800 2 color#FF6800 imes left ( color#FF6800 - color#FF6800 2 ight )$
$left ( color#FF6800 x color#FF6800 + color#FF6800 1 ight ) left ( color#FF6800 x color#FF6800 - color#FF6800 2 ight ) color#FF6800 + color#FF6800 x ^ color#FF6800 2 = 0$
$color#FF6800 2 color#FF6800 x ^ color#FF6800 2 color#FF6800 - color#FF6800 x color#FF6800 - color#FF6800 2 = 0$
$color#FF6800 2 color#FF6800 x ^ color#FF6800 2 color#FF6800 - color#FF6800 x color#FF6800 - color#FF6800 2 = color#FF6800 0 $
$ $ Nếu hotline hai nghiệm của phương trình bậc nhì $ ax^2+bx+c=0 $ là $ alpha, eta $ thì ta bao gồm $ alpha + eta =-dfracba $ , $ alpha imeseta=dfracca$
$color#FF6800 alpha color#FF6800 + color#FF6800 eta = color#FF6800 - color#FF6800 dfrac - 1 2 , color#FF6800 alpha color#FF6800 eta = color#FF6800 dfrac - 2 2 $
$alpha + eta = color#FF6800 - color#FF6800 dfrac - 1 2 , alpha eta = dfrac - 2 2 $
*

*

*

*Xem thêm: Andehit Phản Ứng Tráng Bạc, Phản Ứng Tráng Gương: Những Kiến Thức Cần Biết

*