Bạn đã xem phiên bản rút gọn của tài liệu. Coi và tải ngay bạn dạng đầy đủ của tài liệu tại phía trên (49.91 KB, 1 trang )
Bạn đang xem: Từ vựng tiếng anh lớp 7 unit 2

UNIT 2: HEALTH

VOCABULARY

1. Allergy (n) /"ælədʒi/: dị ứng2. Calorie(n) /"kæləri/: calo

3. Compound (n) /"kɒmpaʊnd/: ghép, phức4. Concentrate(v) /"kɒnsəntreɪt/: tập trung5. Conjunction (n) /kən"dʒʌŋkʃən/: liên từ6. Coordinate (v) / kəʊˈɔːdɪneɪt /: kết hợp7. Cough (n) /kɒf/: ho

8. Depression (n) /dɪˈpreʃən/: ngán nản, bi đát rầu9. Diet (adj) /"daɪət/: nạp năng lượng kiêng

10. Essential (n) /ɪˈsenʃəl/: phải thiết11. Expert (n) /"ekspɜːt/: siêng gia

12. Independent (v) /"ɪndɪˈpendənt/: độc lập, ko phụ thuộc13. Itchy (adj) /"ɪtʃi/: ngứa, tạo ngứa

14. Junk food (n) /dʒʌŋk fu:d/: đồ ăn nhanh, vàng vặt15. Myth (n) /mɪθ/: bài toán hoang đường

16. Obesity (adj) /əʊˈbi:sɪti/: lớn phì

17. Pay attention /peɪ ə"tenʃən/: chú ý, để ý đến18. Put on weight (n) /pʊt ɒn weɪt/: lên cân19. Sickness (n) /"sɪknəs/: nhức yếu, nhỏ xíu yếu20. Spot (n) /spɒt/: nhọt nhọt


21. Stay in shape /steɪ ɪn ʃeɪp/: giữ dáng, giữ cơ thể khoẻ mạnh22. Sunburn (n) /"sʌnbɜːn/: cháy nắng


Tài liệu liên quan


*
giờ đồng hồ anh lớp 7 chương trình new unit 1 10 766 1
*
giờ đồng hồ Anh lớp 7 Chương trình new Unit 2: Health 10 918 2
*
bài bác tập tiếng Anh lớp 7 Chương trình new Unit 1, 2, 3 6 933 7
*
tiếng Anh lớp 7 Chương trình bắt đầu Unit 3: Community service 10 1 2
*
giờ đồng hồ Anh lớp 7 Chương trình new Unit 4: Music và Arts 10 622 2
*
tiếng Anh lớp 7 Chương trình mới Unit 5: VietNam Food và Drink 10 933 5
*
tiếng Anh lớp 7 Chương trình bắt đầu Unit 6: THE FIRST UNIVERSITY IN VIETNAM 10 574 1
*
bài xích tập tiếng Anh lớp 7 Chương trình mới Unit 6: THE FIRST UNIVERSITY IN VIETNAM 7 1 6
*
bài bác tập giờ Anh lớp 7 Chương trình new Unit 4, 5, 6 2 484 2
*
bài tập tiếng Anh lớp 3 Chương trình new Unit 6, 7, 8, 9, 10 4 958 3
*


Tài liệu các bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về


(6.92 KB - 1 trang) - thiết lập Từ vựng giờ đồng hồ Anh lớp 7 Unit 2 Health - giờ đồng hồ Anh lớp 7 chương trình bắt đầu
Tải phiên bản đầy đủ ngay


Xem thêm: Adapted Là Gì Trong Tiếng Việt? Adapt Nghĩa Là Gì Trong Tiếng Việt

×