Từ vựng giờ đồng hồ Anh lớp 5 update theo chương trình new nhất

Lớp 5 là 1 giai đoạn rất đặc biệt quan trọng trong quy trình học giờ đồng hồ Anh của trẻ, đặc biệt quan trọng về khía cạnh nâng cấp vốn từ vựng. Trường đoản cú vựng, cũng như một phương pháp, suốt thời gian học chuyên nghiệp từ siêng gia, hay từ support viên để giúp trẻ phạt huy tối đa tiềm năng của bản thân, và có được hiệu quả tối đa trong quá trình học tập. Gọi được tầm quan trọng đặc biệt đó, cũng như nhằm mục đích cung cấp nguồn tài liệu xem thêm chính thống đáng tin cậy, chúng tôi xin gởi đến các bậc phụ huynh, quý thầy cô, và các em học sinh tổng đúng theo từ vựng giờ đồng hồ Anh lớp 5 theo lịch trình mới.

Bạn đang xem: Từ vựng tiếng anh lớp 5 unit 2

Unit 1: What’s your address?

What’s your address?Địa chỉ của người tiêu dùng là gì?
Where are you from ?Bạn đến từ đâu?
What’s your village like ?Quê của doanh nghiệp như nạm nào ?
Who bởi you live with ?Bạn sinh sống với ai ?
I live with….Tôi sống với
lanehẻm, mặt đường nhỏ.
village roadđường làng
streetphố
flatcăn hộ
first/ second/…floortầng một/hai/…
hometownquê nhà
big và busyto với bận rộn
far và quietxa cùng yên bình
large & crowdedrộng lớn và đông đúc
small và beautiful.nhỏ cùng xinh đẹp
*

Unit 2: I always get up early. What about you ?

I always get up early.Tôi luôn luôn dậy sớm
I always have a big breakfast.Tôi luôn luôn luôn tất cả một bữa sớm lớn
What vày you vày in the morning/afternoon/ evening?Bạn làm cái gi vào buổi sáng/ chiều/ về tối ?
How often do you….?Bao lâu bạn….?
brush my teethđánh răng
do morning excercisetập thể dục
cook dinnernấu bữa tối
study with partnerhọc bài xích cùng bạn
watch TVxem TV
go lớn the libraryđến thư viện
go fishingđi câu cá
ride a xe đạp to schoolđi xe đạp điện đến trường
usuallythường thường
oftenthường
sometimesthỉnh thoảng

Unit 3: Where did you go on holiday ?

Where did you go on holiday?Bạn đã đi đâu vào kỳ nghỉ mát ?
I went on a trip with my familyTôi đã từng đi nghỉ dưỡng/ đi phượt với mái ấm gia đình tôi.
What was trip like?Chuyến du lịch như cầm nào?
How did you get there ?Bạn cho đó bằng phương pháp nào
I went by bus/ car/…Tôi đi bởi xe buýt/ oto/…
Ha Long BayVịnh Hạ Long
Phu Quoc IslandĐảo Phú Quốc
Hoi An Ancient TownPhố cổ Hội An
Hue Imperial CityCố đô Huế

Unit 4: Did you go to lớn the party?

Did you…..?Bạn đã….. Cần không ?
How was it ?Nó ra sao ?
I visited my grandparents.Tôi đã từng đi thăm các cụ tôi
We had a lot of fun.Chúng tôi đã vô cùng vui
go on a picnicđi dã ngoại
enjoy the party.thích thú, trải nghiệm bữa tiệc
join the funfairtham gia vào cuộc vui
have a nice food and drink.có thức ăn uống và đồ uống ngon.
play hide and seekchơi chốn tìm
chat with friendstán gẫu với bạn bè
watch cartoon.xem phim hoạt hình.
*

Unit 5: Where will you be this weekend ?

Where will you be this weekend?Bạn đã đi đâu vào vào cuối tuần này ?
What will you do ?Bạn sẽ làm những gì ?
I have khổng lồ study.Tôi nên học bài.
at homeở nhà
in the countrysideở vùng quê
on the beach.trên bến bãi biển
at school.ở trường
by the sea.bên bến bãi biển
explore the caveskhám phá mọi hang động
take a boat trip around the islands.du ngoạn bằng thuyền quanh các hòn đảo
build sand castles on the beach.xây những thành tháp cát trên bến bãi biển
swim in the sea.bơi trên biển.

Bài tập ôn tập về ngữ pháp và từ vựng giờ Anh lớp 5

I. Chọn câu trả lời đúng

1. He tried lớn join the army but he was…………because of his poor health.

a. Tried out b. Put out c. Turned off d. Turned down

2. Where ………..all this morning? It’s nearly midday.

a. Were you b. Are you c. Have you been d. Are you being

3. I will bởi vì anything but …………..the dishes. A. Wash b. To wash c. Washing d. Will wash

4. ………………you mention it, I bởi remember the accident.

a. If only b. Now that c. No matter d. So that

5. We’re late , I expect the film………….by the time we get lớn the theatre.

a. Have started b. Will start c. Will be start d. Will have start

6. ……………will Mr. Brown be able lớn regain control of the company.

a. With hard working b. In spite of his hard work c. Only if he work hard d. Only with hard work

7. Having been asked to lớn speak at the conference, ………………. . A. Some notes were prepared for Dr. Clark b. Some notes were prepared by Dr. Clark c. Dr. Clark prepared some notes d. The members were pleased khổng lồ hear Dr. Clark

8. I remember ………..him say the grass needed …………. .

a. Hearing/cutting b. Hearing/ khổng lồ cut c. To hear/ lớn be cut d. To hear/ cutting9. I wish ………..me a new one instead of having it ……………as you did.

a. Would give/ khổng lồ repair b. Gave / lớn repair c. Had given/ to lớn be repair d. Had given/ repaired

10. The boy could not find his six-pence anywhere………..get his arm out.

a. Nor could be b. Nor he could c. Neither he could d. Either he could not

11. Had he not been so busy taking the diamonds, he ………….the blow.

a. Would feel b. Had been feeling c. Had left d. Would have left

12. The construction of the new road is…………..winning the support of local residents.

a. Thanks to lớn b. Reliant on c. Dependent on d. Responsible

13. No matter how angry he was, he would never …………..to violence.

a. Resolve b. Resource c. Exert d. Resort

14. After leaving school, Nigel decided to…………in the army. A. Enlist b. Enroll c. Register d. Sign

15. ………………a fire, hotel guests are asked to lớn remain calm.

a. As a result of b. In the event of c. By reason of d. In the time of16. When I went into dining room next morning, the………………of the dinner were still on the table.

a. Remains b. Results c. Remnants d. Relics

17. I will keep you application …………..file for the time being.

a. In b. With c. On d. At

18. She……………. Wanted a house overlooking the sea.

a. Particularly b. Strongly c. Essentially d. Extremely

19. For centuries Rome was the ……………power in the Mediterranean.

a. Utmost b. Superlative c. Overruling d. Supreme

20. I couldn’t tell what time it was because workman had removed the……….of the clock.

a. Hands b. Pointers c. Arms d. Fingers

21. Supposing I …………..to agree to lớn your request, how vì you think the other students would feel? a. Would b. Am c. Were d. Could

22. I hope you won’t take ………………if I tell you the truth. A. Annoyance b. Offence c. Resentment d. Irritation

23. His failure………..great disappointed to lớn his parents. A. Forced b. Made c. Caused d. Provided

24. While politicians argue about nuclear weapons, ordinary people are simply concern …………… staying alive.

a. Of b. With c. For d. In

25. I’ so tired that I can take…………..what you’re saying. A. Up b. Out c. In d. On

26. The Committee took just thirty minutes to ……………the conclusion that action was necessary.

a. Judge b. Make c. Decide d. Reach

27. After his girlfriend left him, George determined never………….in love again.

a. To lớn fall b. Falling c. For to lớn fall d. Having fallen

28. Few pleasures will be equal………….of a cool drink on a hot day. A. It b. Hat c. Such d. This

29. He phoned to tell me that he couldn’t come tomorrow because he …………to the dentist.

a. Had gone b. Was going c. Would go d. Went

30. …………..his advice, I would never have got the job.

a. Except b. Apart from c. But for d. As for


II. Dứt câu

1. Hỏi ai đó tới từ đâu:

Where are you ……………………….. ? – I ……………………….. From Vietnam……………………….. Is he/she from? – He/She ……………………….. From England

2. Hỏi một bạn là ai: Đây / cơ là ai?

……………………….. Is this/ that? – This / That ……………………….. Linda.

3. Hỏi – Đáp về tuổi:

How ……………………….. Are you? – I am ……………………….. Years old.

4. Hỏi – Đáp về ngày sinh nhật: khi nào đến sinh nhật của….? Đó là vào tháng….

When is your ………………………..? – It’s ……………………….. June.

5. Chúc mừng ngày sinh nhật:

……………………….. Birthday, Mai.

6. Cám ơn và ý kiến ý kiến: Cám ơn. / không có gì.

Thanks (Thank you) – You are …………………………

7. Xin lỗi và ý kiến ý kiến: Xin lỗi! ko sao.

I’m ………………………… – ……………………….. At all.

8. Mời dùng thức nạp năng lượng và đồ dùng uống: Mời chúng ta dùng….nhé?

Would you ……………………….. Some milk? – Yes, …………………………/ No, …………………………

9. Mô tả khả năng: bạn có thể …….?

……………………….. You swim? – Yes, I …………………………

Can ……………………….. Dance? – No, I …………………………

10. Reviews tên những đồ vật: Đây là những…./ cơ là những…..

These/ Those ……………………….. School bags.

11. Định địa chỉ của vật: chúng ớ trong/ trên….

They are ……………………….. The box. / They are ……………………….. The table.

12. Hỏi đáp số lượng đếm được: gồm bao nhiêu……? / bao gồm 1,2,3,….

How ……………………….. Pencils are there? – There …………….. One./ There ……….. Two/ three…

13. Đoán sở thích về một môn học: ( ….có thích môn … không?)

Do you ……………………….. Math? – Yes, ……………………….. Do./ No, I …………………………

14. Hỏi đáp về những môn học tập ưa thích:

What ……………………….. Bởi you like? – I ……………………….. English..

15. Hỏi đáp về các môn học trong ngày: Hôm nay……học các môn gì?Hôm nay học môn…

What subject bởi you ……………………….. Today?- I have English ……………………….. Art.

16. Hỏi đáp về lý do ưa say mê một môn học tập : vị sao … say đắm môn…? do vì…..thích…

Why vì chưng you ……………………….. Music? – ……………………….. I lượt thích to sing.

17. Hỏi đáp về định kỳ học một môn vào tuần: khi nào …. Học tập môn……? … học tập nó vào thứ…..

When ……………………….. You have English? – I have it ……………………….. Wednesday

and Thursday.

III. Viết lại câu

1. Where / from / are/ you?

………………………………………………………………………………………

2. These/ bags/ are /school.

………………………………………………………………………………………

3. They /box /are/ in /the.

………………………………………………………………………………………

4. Subject/ What’s /your /favorite?

………………………………………………………………………………………

5. I/ English / và / Art/ have.

………………………………………………………………………………………

6. You / have /do / When /English?

………………………………………………………………………………………

7. Birthday/ When /your is?

………………………………………………………………………………………

8. You/ like/ Do/ Math?

………………………………………………………………………………………

9. Dance/ I / can’t.

………………………………………………………………………………………

10. Birthday/ When /your is?

………………………………………………………………………………………

ĐÁP ÁN

I.

1D11D21C
2C12C22B
3A13D23C
4B14A24B
5D15B25C
6D16A26D
7C17C27A
8A18A28B
9D19D29B
10A20A30C

II.

1. Where are youfrom? Iamfrom Vietnam

Whereis he/she from? – He/Sheisfrom England

2.Whois this/ that? – This / ThatisLinda.

3. Howoldare you? – I amtenyears old.

4. When is yourbirthday? – It’sinJune.

5.Happybirthday, Mai.

6.Thanks (Thank you) – You arewelcome

7. I’msorry–Notat all.

8. Would youlikesome milk? – Yes,please/ No,thanks

9.Canyou swim? – Yes, Ican

Canyoudance? – No, Ican’t

10. These/ Thoseareschool bags.

11. They areinthe box. / They areonthe table.

12.Howmanypencils are there? – Thereisone./ Therearetwo/ threepencils

13. Bởi youlikeMath? – Yes,Ido./ No, Idon’t

14. Whatsubjectdo you like? – IlikeEnglish

15. What subject vày youhavetoday?- I have EnglishandArt.

16. Why bởi youlikeMusic? –BecauseI lượt thích to sing.

17. Whendoyou have English? – I have itonWednesday và Thursday.

III.

1. Where are you from?

2. These are school bags.

3. They are in the box.

4. What’s your favorite subject?

5. I have English and Art or I have Art and English.

6. When vì chưng you have English?

7. When is your birthday?

8. Vì you lượt thích Math?

9. I can’t dance.

10. When is your birthday?

Tổng hợp từ vựng và cấu trúc ngữ pháp tiếng Anh lớp 5 học tập kì 2

UNIT 11: WHAT’S THE MATTER WITH YOU?

I. VOCABULARY

EnglishPronunciationVietnamese
sick/sik/ốm
pain/pein/đau
headache/’hedak/đau đầu
toothache/’tu:θeik/đau răng
earache/’iəreik/đau tai
stomach-ache/’stʌməkeik/đau dạ dày
backache/’bækeik/đau lưng
sore throat/sɔ: θrəʊt/đau họng
fever/’fi:və/sốt
cold/kəʊld/cảm lạnh
cough/kɔ:f/ho
go khổng lồ the doctor/gəʊ tu: ðə ‘dɒktə/đi khám bác bỏ sĩ
go lớn the dentist/gəʊ tu: ðə ‘dentist/đi thăm khám nha sĩ
go lớn the hospital/gəʊ tu: ðə ‘hɒspitl/đến bệnh dịch viện
take a rest/teik ei rest/nghỉ ngơi
carry heavy thing/’kæri ‘hevi θiŋ/mang vác vật dụng nặng
take a shower/teik ei ‘∫aʊə/tắm
keep nail clean/ki:p neil kli:n/giữ móng tay sạch mát sẽ
ambulance/’æmbjʊləns/xe cứu vớt thương

II. GRAMMAR

1.Hỏi và trả lời về vụ việc sức khỏe.

Cấu trúcVí dụ
Hỏi và trả lời về vấn đề sức khỏe của bạn:What’s the matter with you?- bạn bị làm thế nào vậy?I have + a/an + (health problem).- mình bị + (vấn đề mức độ khỏe).Hỏi và vấn đáp về sức mạnh của ai đó:What’s the matter with + O?- Ai kia bị làm thế nào vậy ?S + have/has + a/an + (health problem).- Ai kia bị + vụ việc sức khỏe.What’s the matter with you?- các bạn bị làm thế nào vậy?I have a toothache- Mình bị đau răng.What’s the matter with him?- Anh ấy bị sao vậy ?He has a backache- Anh ấy bị đau lưng.

2. Đưa ra lời khuyên nhủ về sức khỏe.

Cấu trúcVí dụ
Đưa ra lời khuyên răn về sức khỏe của bạn:You should take some aspirins.
S+should/ had better +V-inf– Cậu đề nghị uống thuốc.
– Ai nên làm gì.She had better go to lớn see the dentist.
– Chị ấy cần đi chạm chán nha sĩ.

UNIT 12: DON’T RIDE YOUR bike TOO FAST!

I. VOCABULARY

EnglishPronunciationVietnamese
fire/’faiə/lửa
knife/naif/con dao
call for help/kɒ:l fə help/nhờ giúp đỡ
stove/stəʊv/bếp
match/’mæt∫/que diêm
scissors/’sizəz/cái kéo
tool/tu:l/dụng cụ
helmet/’helmit/mũ bảo hiểm
stair/steə/cầu thang
balcony/’bælkəni/ban công
touch/tʌt∫/chạm vào
hold/həʊld/cầm
bite/bait/cắn
scratch/skræt∫/cào
fall/fɔ:l/ngã
break/breik/gãy
roll off/’rəʊl ɔ:f/lăn xuống
cut yourself/kʌt jɔ:’self/bị đứt (tay)
get a burn/get ei bɜ:n/bị bỏng
start a fire/’stɑ:t ei ‘faiə/gây ra đám cháy
avoid/ə’vɔid/tránh xa

II. GRAMMAR

Cảnh báo về tai nạn hoàn toàn có thể xảy ra; tại sao ai đó cấm kị gì.

Cấu trúcVí dụ
Cảnh báo về tai nạn hoàn toàn có thể xảy ra và bí quyết đáplại:Don’t + Verb!- Đừng + Động từOK, I won’t.- Được rồi, mình sẽ không còn làm đâu.Hỏi cùng trả lời vì sao ai đó kiêng kị gì:Why shouldn’t + Subject + Verb?-Tại sao + công ty ngữ + không nên + Động từ?Because + Subject + May + Verb.- bởi vì + nhà ngữ + có thể + Động từ.

Xem thêm: Thuốc Saferon Là Thuốc Gì ? Cách Uống Thế Nào Là Tốt Nhất? Cách Uống Thế Nào Là Tốt Nhất

Don’t cảm biến me the stove!-Đừng va vào bếp!OK, I won’t.-Được rồi, mình sẽ không làm đâu.Why shouldn’t he ride his xe đạp too fast?-Tại sao anh ấy tránh việc đi xe cộ quánhanh?Because he may fall and break his arm.-Bởi vì anh ấy có thể bị té gãy tay.