Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

TRung Bình cộng của 6 số tự nhiên chẵn liên tiếp là 241. Tìm 6 số đó?

( Cho mình cách làm chi tiết nhé. cảm ơn! )

Lớp 4 thui đấy .

Bạn đang xem: Trung bình cộng của 6 số chẵn liên tiếp là 241 hãy tìm 6 số đó


*

Gọi 6 số chắn liên tiếp là: n; n+2; n+4; n+6; n+8; n+10

Vì trung bình cộng của 6 số trên nên ta có:

( n + n+2+ n+4+ n+6+ n+8+ n+10):6=241

( 6n+30) : 6= 241

6n+30= 1446

6n= 1446-30

6n= 1416

n= 1416:6

n= 236

Vậy 6 số chẵn liên tiếp cần tìm là : 236; 238;240;242;244;246


*

Hai số chẵn liên tiếp hơn kém nhau 2 đơn vị. Nếu gọi số chẵn bé nhất trong 6 số đó là a thì 5 số chẵn liên tiếp theo sau a là: a + 2 ; a + 4 ; a + 6 ; a + 8 ; a + 10

Ta có: (a + a + 2 + a + 4 + a + 6 + a + 8 + a + 10) : 6 = 241

a x 6 + 30 = 241 x 6

a x 6 + 30 = 1446

a x 6 = 1446 – 30

a x 6 = 1416

a = 1416 : 6

a = 236

Vậy 6 số chẵn liên tiếp lần lượt là:

236; 238; 240; 242; 244; 246


Đáp án: Các số là 236, 238, 240, 242, 244, 246

Giải thích các bước giải:

Các số chẵn liên tiếp hơn kém nhau 2 đơn vị. Vì trung bình cộng của 6 số là 241 nên tổng của số thứ ba và số thứ tư là: 241x2=482

Số thứ ba là: (482-2):2=240

Số thứ tư là: 482-240=242

Lập 6 số chẵn liên tiếp ta được: 236, 238, 240, 242, 244, 246

Đáp số: Các số là 236, 238, 240, 242, 244, 246


Tổng của số chẵn bé nhất và số chẵn lớn nhất trong 6 số chẵn lên tếp cần tìm là: 241 x 2 = 482

Hiệu của số chẵn lớn nhất và số chẵn bé nhất trong 6 số chẵn lên tếp cần tìm là: (6-1)x2 =10

Số chẵn bé nhất trong 6 số chẵn liên tếp cần tìm là:(482 - 10):2=236.

Vậy 6 số chẵn lên tếp cần tìm là:236; 236; 240; 242; 244; 246


Gọi sáu số chẵn liên tiếp là x-2;x;x+2;x+4;x+6;x+8

Tổng của 6 số đó là:

241 x 6 =1446

=> x - 2 + x + x + 2 + x + 4 + x + 6 + x + 8= 1446

=> 6x + 18 = 1446

=> 6x = 1446 - 18

=> 6x = 1428

=> x = 238

Vậy 6 số tự nhiên liên tiếp là: 236;238;240;242;244;246


Tổng 6 số là : 241 x 6 = 1446

Gọi số chẵn thứ nhất là a thì các số chẵn liên tiếp là :

a ; a + 2 ; a + 4 ; a + 6 ; a + 8 ; a + 10

a + a + 2 + a + 4 + a + 6 + a + 8 + a + 10 = 1446

a x 6 + 30 = 1446

a x 6 = 1446 - 30

a = 1416 : 6

a = 236

Vậy các số chẵn liên tiếp là: 236 ; 238 ; 240 ; 242 ; 244 ; 246 .

Xem thêm: Gia Đình Là Số 1 Phần 2 Tập 100, Vietsub, High Kick 2


Gọi 6 số chẵn liên tiếp là 2k;2k+2;2k+4;2k+6;2k+8;2k+10

Theo đề, ta có:

\(\left(2k+2k+2+2k+4+2k+6+2k+8+2k+10\right):6=241\)

\(\Leftrightarrow12k+30=1446\)

\(\Leftrightarrow12k=1416\)

hay k=118

Vậy: 6 số liên tiếp cần tìm là\(236;238;240;242;244;246\)


Gọi a là số cần tìmTbc cua 6 chẵn số liêntiếp là 241 tức ta có dãy số(a+(a+2)+(a+4)+(a+6) +(a+8)+(a+10))/6=241=>6a+3=241*6=> a=236vậy dựa vào dãy số ta có236, 238, 240, 242, 244, 246.


Bài 1: Tìm 7 số chẵn liên tiếp, biết trung bình cộng của chúng là 18.Bài 2: Tìm 6 số chẵn liên tiếp, biết trung bình cộng của chúng là 2014.Bài 3: Tìm ba số lẻ liên tiếp, biết trung bình cộng của chúng là 253.Bài 4: Tìm số trung bình cộng của các số tự nhiên liên tiếp từ 1 đến 9.giải giúp mik nha mn