Các quý giá sin$alpha$, cos$alpha$, tan$alpha$, cot$alpha$ được call là cực hiếm lượng giác của cung $alpha$.

Ta cũng điện thoại tư vấn trục tung là trục sin, còn trục hoành là trục côsin.

2. Hệ trái

Bảng xác định dấu của những giá trị lượng giác

*

3. Quý hiếm lượng giác của những cung đặc biệt

*

II. Ý nghĩa hình học tập của tan cùng cot

1. Ý nghĩa hình học tập của tan$alpha$

tan$alpha$ được biểu diễn bởi độ nhiều năm đại số của vectơ $overrightarrow AT$ bên trên trục t’At.

Trục t’At được hotline là trục tan.

*

2. Ý nghĩa hình học tập của cot$alpha$

cot$alpha$ được trình diễn bởi độ nhiều năm đại số của vectơ $overrightarrow BS$ bên trên trục s’Bs. Trục s’Bs được call là trục cot.

*

III. Quan hệ nam nữ giữa các giá trị lượng giác

1.


Bạn đang xem: Trục sin


Xem thêm: Thầy Cô Hãy Cho Biết Câu Hỏi Tự Luận Có Những Dạng Nào? Đặc Điểm Của Mỗi Dạng Đó?

Phương pháp lượng giác cơ bản

$egingathered sin ^2alpha + cos ^2alpha = 1 hfill \ 1 + an ^2alpha = frac1cos ^2alpha ,alpha e fracpi 2 + kpi ,k in Z hfill \ 1 + cot ^2alpha = frac1sin ^2alpha ,alpha e kpi ,k in Z hfill \ an alpha .cot alpha = 1,alpha e frackpi 2,k in Z hfill \ endgathered$

2. Quý hiếm lượng giác của những cung bao gồm liên quan quan trọng đặc biệt

a) Cung đối nhau $alpha$ và -$alpha$

cos(-$alpha$) = cos$alpha$

sin(-$alpha$) = -sin$alpha$

tan(-$alpha$) = -tan$alpha$

cot(-$alpha$) = -cot$alpha$

*

b) Cung bù nhau $alpha$ và $left( pi - alpha ight)$

$egingathered sin left( pi - alpha ight) = sin alpha hfill \ cos left( pi - alpha ight) = - cos alpha hfill \ an left( pi - alpha ight) = - an alpha hfill \ cot left( pi - alpha ight) = - cot alpha hfill \ endgathered$

*

c) Cung hơn kém $pi$: $alpha$ với $left( alpha + pi ight)$

$egingathered sin left( alpha + pi ight) = - sin alpha hfill \ cos left( alpha + pi ight) = - cos alpha hfill \ an left( alpha + pi ight) = an alpha hfill \ cot left( alpha + pi ight) = cot alpha hfill \ endgathered$

*

d) Cung phụ nhau: $alpha$ cùng $left( fracpi 2 - alpha ight)$

$egingathered sin left( fracpi 2 - alpha ight) = cos alpha hfill \ cos left( fracpi 2 - alpha ight) = sin alpha hfill \ an left( fracpi 2 - alpha ight) = cot alpha hfill \ cot left( fracpi 2 - alpha ight) = an alpha hfill \ endgathered$