Câu 2trang28GDQP 12:

Trình bày nội dung xây dựng nền quốc phòng toàn dân, bình yên nhân dân hiện nay.

Bạn đang xem: Trình bày nội dung xây dựng nền quốc phòng toàn dân an ninh nhân dân hiện nay

Lời giải

Nội dung xây dựng nền quốc chống toàn dân, an ninh nhân dân hiện nay bao gồm 2 phần chính: xây dựng tiềm lực nền quốc phòng toàn dân, bình an nhân dân và xây dựng thế trận quốc phòng, an ninh.

* Xây dựng tiềm lực nền quốc chống toàn dân, bình an nhân dân.

- Xây dựng tiềm lực thiết yếu trị, tinh thần:

Hiện ni cần tập trung:

+ Xây dựng tình cảm quê hương đất nước, có tín nhiệm tuyệt đối với Đảng, nhà nước, chế độ.

+ Xây dựng hệ thống chủ yếu trị vào sạch, vững mạnh, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân.

+ Giữ vững ổn định chủ yếu trị, trật tự bình an xã hội.

+ luôn luôn chăm lo mọi mặt đời sống cho nhân dân.

- Xây dựng tiềm lực ghê tế:

Hiện ni cần tập trung:

+ Gắn tởm tế với quốc phòng.

+ vạc huy ghê tế nội lực.

+ Gắn xây dựng cơ sở hạ tầng của nền gớm tế với xây dựng cơ sở hạ tầng của nền quốc phòng, an ninh.

+ bao gồm kế hoạch động viên nền kinh tế vào thời chiến.

+ Tăng cường hội nhập trong gớm tế để củng cố quốc phòng, an ninh.

- Xây dựng tiềm lực khoa học, công nghệ:

Hiện ni cần tập trung:

+ Huy động tổng lực các ngành khoa học, công nghệ quốc gia mang lại quốc phòng, an ninh.

+ Chú trọng đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng đội ngũ cán bộ khoa học, kỹ thuật mang lại phát triển kinh tế với củng cố quốc phòng, an ninh.

+ Từng bước hiện đại hóa cơ sở hạ tầng, cơ sở nghiên cứu để phục vụ mang lại khoa học, công nghệ, quốc phòng, an ninh.

- Xây dựng tiềm lực quân sự, an ninh:

Hiện ni cần tập trung:

+ Xây dựng lực lượng vũ trang “Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại”, lấy xây dựng thiết yếu trị làm cơ sở.

+ Gắn quy trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước với quá trình xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật, vũ khí trang bị.

+ Xây dựng đội ngũ cán bộ trong lực lượng vũ trang đáp ứng yêu cầu nhiệm.

+ Chuẩn bị đất nước về mọi mặt, những phương án sẵn sàng động viên thời chiến.

+ Tiếp tục tăng cường công tác nghiên cứu khoa học quân sự, nghệ thuật quân sự.

*

* Xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, bình yên nhân dân:

Hiện ni cần tập trung:

+ Gắn thế trận quốc phòng với thế trận bình an trong một tổng thể thống nhất.

+ Phân vùng chiến lược về quốc phòng, an toàn với phân vùng ghê tế.

Xem thêm: Sau Due To Là Gì ? Ý Nghĩa, Cấu Trúc Và Cách Sử Dụng Due To Cấu Trúc Cụm Từ Due To Như Thế Nào Là Đúng

+ Xây dựng hậu phương chiến lược, khu vực vực chống thủ tỉnh (thành phố) vững mạnh.

+ Tổ chức xây dựng “Kế hoạch chống thủ dân sự”

+ Xây dựng phương án, triển khai các lực lượng chiến đấu