Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

*

Đối tượng của Di truyền học là: các hiện tượng di truyền và biến dị.

Bạn đang xem: Trình bày đối tượng nội dung và ý nghĩa thực tiễn của di truyền học

Nội dung nghiên cứu: cơ sở vật chất, cơ chế, tính quy luật của hiện tượng di truyền và biến dị.Ý nghĩa: Có vai trò quan trọng về lý thuyết và thực tiễn cho khoa học chọn giống và Y học, đặc biệt là trogn Công nghệ sinh học hiện đại.
*

- Đối tượng của di truyền học là: nghiên cứu bản chất và tính quy luật của hiện tượng di truyền và biến dị.

- Nội dung của di truyền học nghiên cứu: cơ sở vật chất, cơ chế và tính quy luật của hiện tượng di truyền và biến dị.

- Ý nghĩa của di truyền học: di truyền học đã trở thành cơ sở lí thuyết của khoa học chọn giống, có vai trò lớn lao đối với y học, có tầm quan trọng trong công nghệ sinh học hiện đại.


Di truyền liên kết có ý nghĩa gì trong thực tiễn chọn giống ?

A. Hạn chế biến dị tổ hợp xấu

B. Tăng sự di truyền của tổ hợp tính trạng tốt

C. Con người có thể chọn các cá thể mang tổ hợp tính trạng tốt luôn di truyền cùng nhau để làm giống

D. Cả A, B và C


Nội dung của di truyền học là

A. nghiên cứu cơ sở vật chất, cơ chế của hiện tượng di truyền.

B. nghiên cứu cơ sở vật chất, cơ chế, tính quy luật của hiện tượng di truyền.

C. nghiên cứu cơ sở vật chất, cơ chế, tính quy luật của hiện tượng di truyền và biến dị.

D. nghiên cứu cơ sở vật chất, tính quy luật của hiện tượng di truyền và biến dị.


a.Từ aaBb và Aabb hãy trình bày cách tạo ra AaBb. ý nghĩa thực tiễn. b. Thế hệ bố mẹ có các kiểu gen AABB; aabb. Em hãy trình bày phương pháp tạo ra kiểu gen AAbb. Biết rằng các gen trội hoàn toàn.


1.Diễn biến của nhiễm sắc thể trong các kì của quá trình nguyên phân, giảm phân?

2. Cấu tạo hóa học của phân tử ADN, ARN?

3.Trình bày nội dung phép lai 2 cặp tính trạng của Menđen. Nêu ý nghĩa quan trọng của quy luật phân li độc lập ?

4.Trình bày nội dung cơ bản của phương pháp phan tích các thế hệ lai của Menđen?

5.Trình bày nội dung của phép lai phân tích?

6. Theo em quan niệm người mẹ quyết định việc sinh con trai, con gái là đúng hay sai? Vì sao?

7.Tại sao trong cấu trúc dân số tỉ lệ nam:nữ xấp xỉ 1:1?


Lớp 9 Sinh học
0
2

Diễn biến nhiễm sắc thể ở kì nào của giảm phân I có ý nghĩa đối với quá trình di truyền và tiến hóa của sinh giới? Giải thích.


Lớp 9 Sinh học
3
0

Đối tượng của di truyền học là gì?

A. Các loài sinh vật.

B. Bản chất và tính qui luật của di truyền và biến dị.

C. Cơ chế và qui luật của di truyền và biến dị.

Xem thêm: Top 3 Cách Chặn Các Trang Web Tự Mở Trên Cốc Cốc Cốc / Chrome / Firefox

D. Đậu Hà Lan.


Lớp 9 Sinh học
8
0

Nội dung của quy luật phân li độc lập: *

Các cặp nhân tố di truyền phân li độc lập trong quá trình phát sinh giao tử

Các cặp nhân tố di truyền luôn phân li cùng nhau

Cả 2 ý đều đúng


Lớp 9 Sinh học
3
0

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)