1. Giới thiệu về bài học tính quý hiếm của biểu thức3. Bài bác tập áp dụng tính giá trị biểu thức4. Bài xích tập từ bỏ luyện toán lớp 4 tính quý hiếm biểu thức (Có đáp án)

Bài học tập toán lớp 4 tính cực hiếm của biểu thức

1. Giới thiệu về bài học tính cực hiếm của biểu thức

1.1. Ví dụ như 1: Tính giá trị biểu thức sau: 2747 + 174951

Đặt tính cùng tính có:

*

Thực hiện nay phép tính theo thứ tự từ đề nghị qua trái ta có:

1 cộng 7 bằng 8, viết 85 cộng 4 bởi 9, viết 99 cùng 7 bằng 16, viết 6 lưu giữ 12 cộng 4 bằng 6 thêm 1 bằng 7, viết 7Hạ 17 xuống được 177696

Vậy quý hiếm của biểu thức 2747 + 174951 = 177698

1.2. Lấy ví dụ như 2: Tính cực hiếm biểu thức sau: 15 x 7 + 45 – 19

Thực hiện tại phép tính theo quy tắc nhân phân chia trước, cộng trừ sau ta có:

15 x 7 + 45 – 19 = 105 + 45 – 19 = 150 – 19 = 131

Vậy cực hiếm của biểu thức: 15 x 7 + 45 – 19 = 131

2. Tính quý giá của biểu thức

a) trong một biểu thức, nếu như chỉ tất cả phép nhân và phép phân chia hoặc phép trừ với phép cộng, ta thực hiện giám sát và đo lường từ trái qua phải.

Bạn đang xem: Toán lớp 4 tính giá trị của biểu thức

Nếu trong biểu thức, bao gồm cả phép nhân, phép chia, phép cộng và phép trừ, ta triển khai nhân/ chia trước, cộng/ trừ sau.Nếu vào biểu thức, bao gồm dấu ngoặc, ta tiến hành phép tính ngơi nghỉ trong ngoặc trước, xung quanh ngoặc sau.

b) tiến hành biểu thức bao gồm phép cộng

Nhóm những số hạng vào biểu thức đã mang lại thành nhóm tất cả tổng là các số tròn chục/ tròn trăm/ tròn nghìn.Vận dụng tính chất kết hợp của phép cộng: Khi đổi chỗ những số hạng vào một tổng thì tổng không nạm đổi.Công thức tổng quát: a + b + c = a + c + b = c + a + b

3. Bài bác tập áp dụng tính quý hiếm biểu thức

3.1. Bài tập

Bài 1: Tính giá trị biểu thức

a) 16 + 4748 + 142 -183

b) 472819 + 174 – 19 x 98

c) 5647 – 18 + 1874 : 2

d) 87 x 192 – 216 : 6

Bài 2:Tính quý giá biểu thức theo cách thuận tiện nhất.

a) 103 + 91 + 47 + 9

b) 261 + 192 – 11 + 8

c) 915 + 832 – 45 + 48

d) 1845 – 492 – 45 – 92

Bài 3: tra cứu Y biết:

a) y x 5 = 1948 + 247

b) y : 3 = 190 – 90

c) y – 8357 = 3829 x 2

d) y x 8 = 182 x 4

Bài 4:Tính giá trị của phép tính sau:

a) 1245 + 2837

b) 2019 + 194857

c) 198475 – 28734

d) 987643 – 2732

Bài 5: nhì ngày siêu thị bán được 5124 lít dầu, biết ngày đồ vật hai cung cấp được ít hơn ngày đầu tiên 124 lít. Hỏi từng ngày bán được từng nào lít dầu.

Bài 6.Tú có 76 viên bi, số bi của An vội 7 lần số bi của Tú. An cho Hùng 24 viên. Hỏi tổng thể bi của 3 chúng ta là bao nhiêu?

Bài 7:Cho dãy số sau: 1, 5, 9, 13, …,65, 69

a) Tính số lượng các số hạng trong dãy số.

b) Tính tổng của dãy số.

3.2. Bài bác giải

Bài 1:

Thực hiện nay theo phép tắc của phép nhân, chia, cùng trừ. Ta có:

a) 16 + 4748 + 142 – 183 = (4748 + 142) – 183 + 16 = 4890 – 167 = 4723

b) 472819 + 174 – 19 x 98 = 472819 + 174 – 1862 = 471131

c) 5647 – 18 + 1874 : 2 = 5629 + 937 = 6566

d) 87 x 192 – 216 : 6 = 16704 – 36 = 16668

Bài 2:

Thực hiện nay theo luật lệ của biểu thức bao gồm chứa phép cộng, trừ ta có:

a) 103 + 91 + 47 + 9 = (103 + 47) + (91 + 9) = 150 + 100 = 250

b) 261 + 192 – 11 + 8 = (261 – 11) + (192 + 8) = 250 + 200 = 450

c) 915 + 832 – 45 + 48 = (915 – 45) + (832 + 48) = 870 + 880 = 1750

d) 1845 – 492 – 45 – 8 = (1845 – 45) – (492 +8) = 1800 – 500 = 1300

Bài 3:

a) y x 5 = 1948 + 247

y x 5 = 2195

y = 2195 : 5

y = 439

b) y : 3 = 190 – 90

y : 3 = 100

y = 100 x 3

y = 300

c) y – 8357 = 3829 x 2

y – 8357 = 7658

y = 7658 + 8357

y = 16015

d) y x 8 = 182 x 4

y x 8 = 728

y = 728 : 8

y = 91

Bài 4:

Đặt tính với tính, những chữ số để thẳng mặt hàng với nhau. Tiến hành phép tính từ buộc phải qua trái. Ta có:

*
7 cùng 5 bằng 12, viết 2 ghi nhớ 13 cùng 4 bằng 7 thêm 1 bằng 8, viết 88 cùng 2 bởi 10, viết 0 lưu giữ 12 cộng 1 bằng 3 thêm 1 bằng 4, viết 4

Vậy 1245 + 2837 = 4082

*
7 cùng 9 bằng 16, viết 6 nhớ 15 cùng 1 bằng 6 thêm 1 được 7, viết 78 cùng 0 bằng 8, viết 84 cộng 2 bằng 6, viết 6Hạ 19 xuống được kết quả 196876

Vậy 2019 + 194857 = 196876

*
5 trừ 4 bằng 1, viết 17 trừ 3 bằng 4, viết 44 không trừ được mang lại 7 mượn 1, 14 trừ 7 bởi 7, viết 7 ghi nhớ 1Mượn 1 được 18 trừ 9 bởi 9, viết 9 lưu giữ 12 thêm 1 bằng 3, 9 trừ 3 bằng 6, viết 61 trừ 0 bằng 1, viết 1

Vậy 198475 – 28734 = 169741

*
3 trừ 2 bởi 1, viết 14 trừ 3 bằng 1, viết 16 không trừ mang lại 7, mượn 1 được 16 trừ 7 bằng 9, viết 9 nhớ 12 thêm 1 bằng 3, 7 trừ 3 bằng 4, viết 4Hạ 98 xuống được kết quả: 987643 – 2732 = 984911

Bài 5:

Mỗi ngày bán được số lít dầu là:

(5124 – 124) : 2 = 5000 : 2 = 2500 (lít dầu)

Ngày đầu tiên bán được rộng ngày thứ 2 là:

2500 + 124 = 2624 (lít dầu)

Vậy ngày đầu tiên bán được 2624 lít, ngày thứ hai bán được 2500 lít dầu

Bài 6:

Số bi của An là:

76 x 7 = 532 (viên bi)

Tổng số bi của 3 các bạn là: 532 + 76 = 608 viên bi

Bài 7:

a) biện pháp tính số lượng các số hạng trong hàng số là:

Số số hạng = (Số hạng cuối – Số hạng đầu) : d + 1

(d là khoảng cách giữa 2 số hạng liên tiếp)

Theo bài ra ta bao gồm số số hạng là: (69 – 1) : 4 + 1 = 18

Vậy dãy số trên gồm 18 số hạng

b) những tính tổng trong hàng số:

Tổng = < (số đầu + số cuối) x số lượng số hạng > : 2

Theo bài ra ta bao gồm tổng của hàng số trên là: <(69 + 1) x 18> : 2 = 630

Vậy tổng các số hạng trong hàng số trên là 630


4. Bài xích tập trường đoản cú luyện toán lớp 4 tính quý hiếm biểu thức (Có đáp án)

4.1. Bài bác tập

Bài 1:Tính giá trị biểu thức sau

a) 164 x 6 : 3

b) 7685 + 953 + 747 – 85

c) 584 x 14 x 5

d) 9589 – 987 – 246

Bài 2:Tìm phương pháp tính tiện lợi nhất

a) 211 – 111 – 99

b) 324 x 8 + 45 – 152

c) 525 + 917 – 198 + 320

d) 35 x 7 : 5

Bài 3:Tìm y biết

a) y x 15 = 7264 + 5111

b) y + 4763 = 1947 x 3

c) y : 8 = 478 – 98

d) y – 9874 = 1984 x 5

Bài 4:Cho dãy số sau: 1, 3, 5, 7, …, 97, 99

a) Tính số lượng số hạng của các dãy số.

b) Tính tổng của hàng số sau.

4.2. Đáp án

Bài 1:

a) 328

b) 9300

c) 40880

d) 8356

Bài 2:

a) 1

b) 2485

c) 1564

d) 49

Bài 3:

a) y = 825

b) y = 1078

c) y = 3040

d) y = 19794

Bài 4

a) có 50 số hạng

b) tổng là 2500


Bài tập lớp 4 nâng cao: Dạng toán tính quý giá của biểu thức

A. Lý thuyết

Thứ tự triển khai phép tính

Khi triển khai các phép tính trong biểu thức, ta thực hiện từ trái qua phải.

Nếu biểu thức có dấu ngoặc, ta thực hiện các phép toán trong ngoặc trước.

Nếu biểu thức gồm những phép tính cộng, trừ, nhân, chia thì ta thực hiện phép toán nhân, phân tách trước tiếp nối mới đến phép toán cộng, trừ

B. Bài bác tập

Bài 1: Tính quý giá của biểu thức

a, 234576 + 578957 + 47958b, 41235 + 24756 – 37968c, 324586 – 178395 + 24605d, 254782 – 34569 – 45796

Bài 2: Tính quý hiếm của biểu thức

a, 967364 + (20625 + 72438)b, 420785 + (420625 – 72438)c, (47028 + 36720) + 43256d, (35290 + 47658) – 57302e, (72058 – 45359) + 26705f, (60320 – 32578) – 17020

Bài 3: Tính cực hiếm của biểu thức

a, 25178 + 2357 x 36b, 42567 + 12336 : 24c, 100532 – 374 x 38d, 2345 x 27 + 45679e, 12348 : 36 + 2435f, 134415 – 134415 : 45g, 235 x 148 – 148h, 115938 : 57 – 57

Bài 4: Tính quý hiếm của biểu thức

a, 324 x 49 : 98b, 4674 : 82 x 19c, 156 + 6794 : 79d, 7055 : 83 + 124e, 784 x 23 : 46f, 1005 – 38892 : 42

Bài 5: Tính giá trị của biểu thức

a, 427 x 234 – 325 x 168b,16616 : 67 x 8815 : 43c, 67032 : 72 + 258 x 37d, 324 x 127 : 36 + 873

Bài 6: Tính quý giá của biểu thức

a, 213933 – 213933 : 87 x 68b, 15275 : 47 x 204 – 204c, 13623 – 13623 : 57 – 57d, 93784 : 76 – 76 x 14

Bài 7: Tính quý giá của biểu thức

a, 48048 – 48048 : 24 – 24 x 57b, 10000 – (93120 : 24 – 24 x 57)c, 100798 – 9894 : 34 x 23 – 23d, 425 x 103 – (1274 : 14 – 14)e, (31850 – 730 x 25) : 68 – 68f, 936 x 750 – 750 : 15 -15

Bài 8: Tính cực hiếm của biểu thức

a, 17464 – 17464 : 74 – 74 x 158b, 32047 – 17835 : 87 x 98 – 98c, (34044 – 324 x 67) : 48 – 48d, 167960 – (167960 : 68 – 68 x 34)

Bài 9: mang lại biểu thức p. = m + 527 x n. Tính p. Khi m = 473, n = 138.

Xem thêm: Chuyên Đề Dạy Học Theo Định Hướng Phát Triển Năng Lực Học Sinh Tiểu Học

Bài 10: cho biểu thức p = 4752 : (x – 28)

a, Tính phường khi x = 52

b, tra cứu x để phường = 48

Bài 11: đến biểu thức A = 1496 : (213 – x) + 237

a, Tính A khi x = 145

b, tìm kiếm x nhằm A = 373

Bài 12: cho biểu thức B = 97 x (x + 396) + 206

a, Tính B lúc x = 57

b, search x để B = 40849

Bài 13: Hãy so sánh A cùng B biết

Bài 14: Viết từng biểu thức sau thành tích những thừa số:

a, 12 + 18 + 24 + 30 + 36 + 42

b, milimet + pp + xx + yy

c, 1212 + 2121 + 4242 + 2424

Bài 15:Cho biểu thức A = 3 x 15 + 18 : 6 + 3. Hãy đặt dấu ngoặc vào vị trí tương thích để biểu thức A có giá trị là (trình bày các bước thực hiện)

a, 47

b, Số bé nhỏ nhất gồm thể

c, Số lớn số 1 có thể

C. Đáp án

Bài 1: Tính cực hiếm của biểu thức

a, 861491 b, 28023 c, 170796 d, 174417

Bài 2: Tính quý giá của biểu thức

a, 1060427 b, 768972 c, 127004 d, 2564

e, 53404 f, 10722

Bài 3: Tính quý hiếm của biểu thức

a, 110030 b, 43081 c, 86320 d, 108994

e, 2778 f, 131428 g, 34632 h, 1977

Bài 4: Tính quý hiếm của biểu thức

a, 162 b, 1083 c, 242 d, 209

e, 392 f, 79

Bài 5: Tính quý giá của biểu thức

a, 45318 b, 50840 c, 10477 d, 2016

Bài 6: Tính quý hiếm của biểu thức

a, 46721 b, 66096 c, 13327 d, 170

Bài 7: Tính giá trị của biểu thức

a, 44678 b, 7488 c, 94082 d, 43698

e, 132 f, 701935

Bài 8: Tính quý hiếm của biểu thức

a, 5536 b, 11589 c, 209 d, 167802

Bài 9:73199

Bài 10:a, 198 b, 127

Bài 11:a, 259 b, 202

Bài 12:a, 44147 b, 23

Bài 13:a, A > B b, A TÍNH GIÁ TRỊ CỦA BIỂU THỨC MÔN TOÁN LỚP 4

BIỂU THỨC CÓ CHỨA bố CHỮ

Cách giải câu hỏi tính nhanh giá trị của biểu thức


Để lại một ý kiến Hủy

Thư năng lượng điện tử của các bạn sẽ không được hiện lên công khai.