Hướng dẫn giải bài §3. Nhân, phân chia số hữu tỉ, chương I – Số hữu tỉ. Số thực, sách giáo khoa toán 7 tập một. Nội dung bài bác giải bài 11 12 13 14 15 16 trang 12 13 sgk toán 7 tập 1 bao gồm tổng đúng theo công thức, lý thuyết, phương thức giải bài tập phần đại số có trong SGK toán sẽ giúp đỡ các em học sinh học tốt môn toán lớp 7.

Bạn đang xem: Toán 7 tập 1 trang 12


Lý thuyết

1. Nhân nhị số hữu tỉ

– ao ước nhân nhì số hữu tỉ thuộc dấu, ta nhân giá chỉ trị hoàn hảo nhất của nhị số hữu tỉ đó với nhau cùng đặt lốt “+” trước kết quả

– ao ước nhân hai số hữu tỉ khác dấu, ta nhân giá bán trị tuyệt vời của nhì số hữu tỉ đó với nhau cùng đặt dấu “-“ trước kết quả.

(x.y = left{ eginarrayl,,,,,,,left| x ight|.left| y ight|,,,,,,neu,,x,,y,,cung,,dau\ – left( ight),,,neu,,x,,y,,trai,,dauendarray ight.)

2. Chia hai số hữu tỉ

– Số nghịch đảo:

Mọi số hữu tỉ (x e 0) đều phải sở hữu số nghịch đảo, kí hiệu là (x^ – 1) sao cho:

(x.x^ – 1 = 1)

(x = fracab Rightarrow x^ – 1 = fracba)

– mong muốn chi hai số hữu tỉ, ta đem số hữu tỉ trước tiên nhân với số nghịch đảo của số hữu tỉ thiết bị hai:

(x:y = x.y^ – 1) với (x = fracab,y = fraccd,,(b e 0,c e 0,d e 0).)


( Rightarrow x:y = fracab :fraccd = fracab.fracdc)

( Rightarrow x:y = fraca.db.c)

3. Tính chất

a) tính chất phân phối của phép nhân

Phép nhân các số hữu tỉ có đặc thù phân phối so với phép cùng và phép trừ:

(eginarraylx(y + z) = xy + xz;\x(y – z) = xy – xz.endarray)

Người ta áp dụng đặc điểm phân phối để: Khai triển một tích

Ví dụ:

((x + y)(a + b) = x(x + b) + y(a + b))


(eginarrayl = x.a + x.b + y.a + y.b\ m = ax + ay + bx + by m.endarray)

Đặt quá số chung: Nếu một tổng đại số của khá nhiều số mà các số hạng của nó tất cả một quá số chung, thì ta hoàn toàn có thể đưa vượt số phổ biến này ra ngoài thành thừa số chung của tổng.

Ví dụ:

(A = ax + bx + ay + by = x(a + b) + y(a + b))

( Rightarrow A = (a + b)(x + y))

Hoặc: (A = ax + bx + ay + by = ax + ay + bx + by)


( Rightarrow A = a(x + y) + b(x + y) = (x + y)(a + b))

b) trường hợp một tích tất cả một quá số bằng 0 thì tích bằng 0 và ngược lại khi một tích bằng 0 thì tối thiểu phải bao gồm một quá số bằng 0.

– Từ phép tắc nhân hai số hữu tỉ ta không ngừng mở rộng cho tích của không ít số hữu tỉ với đi mang đến nhận xét sau:

Nếu trong một tích của các số hữu tỉ không giống 0 nhưng mà số những thừa số âm là một số trong những chẵn thì tích tất cả dấu “+” và nếu số các thừa số âm là một trong những lẻ thì tích sở hữu dấu “-“.

Xem thêm: Cách Vẽ Hình Tứ Diện Đều - Số Mặt Đối Xứng Của Tứ Diện Đều

c) phân tách một tổng hoặc một hiệu cho một số

Ta có: (fracx + yz = fracxz + fracyz;,,) (fracx – yz = fracxz – fracyz)


Dưới đó là phần phía dẫn vấn đáp các câu hỏi có trong bài học cho chúng ta tham khảo. Các bạn hãy gọi kỹ thắc mắc trước khi trả lời nhé!

Câu hỏi

Trả lời câu hỏi trang 11 sgk Toán 7 tập 1

Tính:

(eqalign& a),,3,5.left( – 12 over 5 ight) cr& b),, – 5 over 23:( – 2) cr )

Trả lời:

(eqalign& a),,3,5.left( – 12 over 5 ight) cr& = 3,5.left( – 7 over 5 ight) = 35 over 10. – 7 over 5 cr& = 7 over 2. – 7 over 5 = 7.( – 7) over 2.5 = – 49 over 10 cr& b),, – 5 over 23:( – 2) = – 5 over 23. – 1 over 2 cr& = ( – 5).( – 1) over 23.2 = 5 over 46 cr )

Dưới đó là Hướng dẫn giải bài xích 11 12 13 14 15 16 trang 12 13 sgk toán 7 tập 1. Chúng ta hãy đọc kỹ đầu bài trước lúc giải nhé!


Bài tập

nasaconstellation.com ra mắt với chúng ta đầy đủ phương pháp giải bài bác tập phần đại số 7 kèm bài bác giải chi tiết bài 11 12 13 14 15 16 trang 12 13 sgk toán 7 tập 1 của bài xích §3. Nhân, chia số hữu tỉ vào chương I – Số hữu tỉ. Số thực cho các bạn tham khảo. Nội dung chi tiết bài giải từng bài bác tập chúng ta xem bên dưới đây:

*
Giải bài 11 12 13 14 15 16 trang 12 13 sgk toán 7 tập 1

1. Giải bài 11 trang 12 sgk Toán 7 tập 1


Tính:

a) $frac-27$ . $frac218$

b) 0,24 . $frac-154$

c) (-2) . ($frac-712$)

d) ($frac-325$) : 6

Bài giải:

Ta có:

a) $frac-27$ . $frac218$ = $frac-2 . 217 . 8$

= $frac-4257$ = $frac-34$

b) 0,24 . $frac-154$ = $frac24100$ . $frac-154$

= $frac24 . (-15)100 . 4$ = $frac4 . 6 . (-3 . 5)20 . 5 .4$

= $frac-910$

c) (-2) . ($frac-712$) = $frac(-2) . (-7)12$

= $frac76$ = 1$frac16$

d) ($frac-325$) : 6 = $frac-325$ : $frac61$

= $frac-325$ . $frac16$ = $frac-3 . 125 . 6$

= $frac-325 . 2 . 3$ = $frac-150$

2. Giải bài 12 trang 12 sgk Toán 7 tập 1

Ta hoàn toàn có thể viết số hữu tỉ $frac-516$ bên dưới dạng sau đây:

a) $frac-516$ là tích của hai số hữu tỉ . Ví dụ: $frac-516$ = $frac-52$ . $frac18$

b) $frac-516$ là yêu thương của hai số hữu tỉ. Ví dụ: $frac-516$ = $frac-52$ : 8

Với từng câu, hãy viết thêm một ví dụ

Bài giải:

Với mỗi câu tất cả thể có không ít đáp án, chẳng hạn:

a) $frac-516$ = $frac-54$ . $frac14$ = $frac-58$ . $frac12$ = $frac102$ . $frac-116$ = ….

b) $frac-516$ = $frac-58$ : 2 = $frac-54$ : 4 = $frac58$ : (-2) = …

3. Giải bài 13 trang 12 sgk Toán 7 tập 1

Tính:

a) $frac-34$ . ($frac12-5$) . ($frac-256$)

b) (-2) . $frac-3821$ . $frac-74$ . $frac-38$

c) ($frac1112$ : $frac3316$) . $frac35$

d) $frac723$ . ($frac-86$ – $frac4518$)

Bài giải:

Ta có:

a) $frac-34$ . ($frac-125$) . ($frac-256$)

= $frac-34$ . ($frac-125$) . ($frac-256$)

= $frac-3 . (-12) . (-25)4 . 5 . 6$ = $frac-152$

b) (-2) . $frac-3821$ . $frac-74$ . $frac-38$

= $frac(-2) . (-38) . (-7) . (-3)21 . 4 . 8$

= $frac382 . 8$ = $frac198$ = 2$frac38$

c) ($frac1112$ : $frac3316$) . $frac35$

= ($frac1112$ . $frac1633$) . $frac35$

= $frac43 . 5$ . $frac35$

= $frac4 . 33 . 5 . 5$ = $frac415$

d) $frac723$ . ($frac-86$ – $frac4518$)

= $frac723$ . ($frac-86$ – $frac156$)

= $frac723$ . ($frac-236$)

= $frac-76$ = -1$frac16$

4. Giải bài xích 14 trang 12 sgk Toán 7 tập 1

Điền những số hữu tỉ thích hợp vào ô trống:

*


Bài giải:

Tính theo mặt hàng ngang theo thiết bị tự từ bên trên xuống, ta được:

$frac-132$ . 4 = $frac-1 . 432$ = $frac-18$ : (-8) : ($frac-12$) = -8 . $frac-21$ = 16

Tính theo cột dọc theo vật dụng tự từ trái lịch sự phải, ta được:

$frac-132$ : (-8) = -$frac132$ . ($frac-18$) = $frac(-1) . (-1)32 . 8$ = $frac1256$

4 . ($frac-12$) = $frac4 . (-1)2$ = $frac-42$ = -2

$frac-18$ : 16 = $frac-18$ . $frac116$ = $frac-1128$

Kết quả được thể hiện qua bảng sau:

*


5. Giải bài xích 15 trang 13 sgk Toán 7 tập 1

Đố (H.3): Em hãy tìm cách ” nối” các số ở những cái là bằng dấu những phép tính cộng, trừ, nhân, phân tách và vết ngoặc và để được một biểu thức có mức giá trị đúng ngay số ở bông hoa?

*

Bài giải:

Có rất nhiều cách nối, ví dụ:

$4 . (-25) + 10 : (-2) = -100 + (-5) = -105$

$frac12 . (-100) – 5,6 : 8 = -50 – 0,7 = -50 + (-0,7) = -50,7$

6. Giải bài bác 16 trang 13 sgk Toán 7 tập 1

Tính:

a) ($frac-23$ + $frac37$) : $frac45$ + ($frac-13$ + $frac47$) : $frac45$

b) $frac59$ : ($frac111$ – $frac522$) + $frac59$ : ($frac115$ – $frac23$)

Bài giải:

Ta có:

a) ($frac-23$ + $frac37$) : $frac45$

= ($frac-23$ + $frac37$ – $frac13$ + $frac47$) : $frac45$

= ($frac33$ + $frac77$) : $frac45$

= $(-1 + 1) : frac45 = 0$

b) $frac59$ : ($frac111$ – $frac522$) + $frac59$ : ($frac115$ – $frac23$)

= $frac59$ : $frac2 – 522$ + $frac59$ : $frac1 – 1015$

= $frac59$ . ($frac22-3$) + $frac59$ . ($frac15-9$)

= $frac59$ . ($frac22-3$) + ($frac15-9$)

= $frac59$ . ($frac-273$) = $5 . (-1) = -5$

Bài trước:

Bài tiếp theo:

Chúc chúng ta làm bài giỏi cùng giải bài tập sgk toán lớp 7 với giải bài xích 11 12 13 14 15 16 trang 12 13 sgk toán 7 tập 1!