1 VTC pascal nhập số nguyên ổn định n. Tính đông đảo số Fibonacci theo công thức: F1 = F2 = 1; Fn = F1 - 1 + F2 + 2 + Xuất mặt hàng số Fibbonacci ra screen +Tính tống dãy số Fibonacci cùng với xét tổng kia liệu có phải là số nguyên tố kBài 2 VCt pascal nhập cảng số n(n tự keyboard + Xuất ra screen số bé dại dại duy nhất thuộc số lớn tiên phong hàng đầu và tb cùng của hàng số + khám nghiệm cực hiếm tb đó liệu có phải là số hoàn hảo và tuyệt vời nhất không


*

Bài 1:

uses crt;

var f:arrayof integer;

i,n,t,kt:integer;

begin

clrscr;

write('Nhap n='); readln(n);

i:=2;

f:=1;

f:=1;

repeat

i:=i+1;

f:=f+f;

until i=n;

writeln('Day so fibonaci la: ');

for i:=1 lớn tưởng n do

write(f:4);

writeln;

t:=0;

for i:=1 to mập n do

t:=t+f;

writeln('Tong cua day la: ',t);

kt:=0;

for i:=2 khổng lồ trunc(sqrt(t)) do

if t thủ thuật i=0 then kt:=1;

if (kt=0) và (t>1)then writeln(t,' la so nguyen to')

else writeln(t,' khong la so nguyen to');

readln;

end.Bạn vẫn xem: Tính tổng 1+1/2+1/3+...+1/n trong pascal

Đúng 0 comment (0)

Bài 2:

uses crt;

var a:arrayof integer;

i,n,max,min,t:integer;

begin

clrscr;

write('Nhap n='); readln(n);

for i:=1 to béo n do

begin

write('A='); readln(a);

end;

max:=a;

min:=a;

for i:=1 to khủng n do

begin

if maxa then min:=a;

end;

t:=0;

for i:=1 to to n do

t:=t+a;

writeln('So nho nhat la: ',min);

writeln('So lon nhat la: ',max);

writeln('Trung binc cong cua day so la: ',t/n:4:2);

readln;

end.

Bạn đang xem: Tính tổng 1+1/2+1/3+...+1/n

Đúng 0
phản hồi (0)

viết công thức pascal nhập số n tự keyboard . Xuất ra màn hình hiển thị hiển thị các số chia không hề cho 2 cùng 5 từ bỏ 1 mang đến n

Lớp 8 Tin học tập tập bài bác 6. Câu lệnh điều kiện 3 0 nhờ cất hộ Hủy

uses crt;

var n,i:integer;

begin

clrscr;

write('Nhap n='); readln(n);

for i:=1 to to n do

if (i gian lận 2=0) cùng (i gian lận 5=0) then write(i:4);

readln;

over.

Đúng 0
bình luận (0) Đúng 0 phản hồi (0)


*

giải pháp này cũng như nhá

Đúng 0
phản hồi (0)

viết chương trình pascal tính tổng hầu hết số từ là một cho n, n nhập từ bỏ keyboard, sử dụng đổi thay mảng

Lớp 8 Toán 1 0 gởi Hủy

Uses crt;

Var

S,i,n:Integer;

a:array of integer;

BEGIN

Write( ‘ Nhap so n:’ );

Readln( n );

For i:=1 to béo n do

begin

a:=i;

s:=s+a

end;

Writeln( ‘Tong = ’, S);

Readln;

Đúng 0
bình luận (0)

Viết chương trình tính tổng S=1+2!+3!+.....+n! trong pascal

Lớp 8 Toán 0 0 giữ hộ Hủy

viết tuyệt kỹ tính : tính tổng mọi số 1+ 1/2*3+....+1/n*(n+1) bên trên Pascal

Lớp 8 Tin học tập bài 9. Làm vấn đề với hàng số 1 0 gởi Hủy

Var i,n:integer;

S:real;

Begin

Write("https://nasaconstellation.com/ nhap n : "https://nasaconstellation.com/);

Readln(n);

S:=1;

For i:= 1 lớn n vị S:= S+1/i*(i+1);

Writeln ("https://nasaconstellation.com/ tong cac so :"https://nasaconstellation.com/,S);

Readln;

kết thúc.

Đúng 0
comment (0)

1. Viết công tác hưởng thụ nhập số nguim N từ keyboard. Tính tổng các số nguim đầu tiên của N theo cách làm S=(dfrac13+dfrac15+dfrac17...+dfrac12N+1)(với N(ge)1). Sau cơ in tác dụng ra màn hình.

Xem thêm: Top 130 Bài Văn Tả Một Loại Cây An Quả Mà Em Yêu Thích Nhất )

2. Mang đến dãy số sau: 2; 5; 8; 11. Viết chương trình đầy đủ hiểu biết nhập số ngulặng N tự keyboard. Tính tích E, tiếp đến in ra màn hình.