Vì ABCD là hình vuông nên (AC = BD = asqrt 2 Rightarrow OA = dfrac12AC = dfracasqrt 2 2)

(SO ot left( ABCD ight) Rightarrow SO ot OA Rightarrow Delta SOA) vuông trên O( Rightarrow SO = sqrt SA^2 - OA^2 = sqrt a^2 - dfraca^22 = dfracasqrt 2 2)

( Rightarrow V_S.ABCD = dfrac13SO.S_ABCD = dfrac13dfracasqrt 2 2.a^2 = dfraca^3sqrt 2 6)

( Rightarrow V = 2dfraca^3sqrt 2 6 = dfraca^3sqrt 2 3)

Đáp án đề nghị chọn là: d

...Bạn đang xem: Tính thể tích khối bát diện rất nhiều cạnh aBạn đang xem: Tính thể tích khối bát diện đều cạnh a

*

*

*

*Xem thêm: Nghĩa Của Từ Tool Là Gì - Tool Là Gì Và Ưu Nhược Điểm Khi Sử Dụng Tool

*

Câu hỏi liên quan

Cho khối chóp hoàn toàn có thể tích (V), diện tích s đáy là (S) và độ cao (h). Chọn công thức đúng:

Phép vị từ bỏ tỉ số (k > 0) đổi thay khối chóp có thể tích (V) thành khối chóp hoàn toàn có thể tích (V"). Lúc đó:

Cho khối chóp tam giác (S.ABC), trên các cạnh (SA,SB,SC) theo lần lượt lấy các điểm (A",B",C"). Lúc đó:

Đáy của hình chóp $S.ABCD$ là một hình vuông cạnh (a). Sát bên (SA) vuông góc với mặt dưới và gồm độ lâu năm là (a). Thể tích khối tứ diện (S.BCD) bằng:

Cho hình chóp (S.ABCD) bao gồm (ABCD) là hình thang vuông tại (A) cùng (D) thỏa mãn nhu cầu (SA ot left( ABCD ight)) và (AB = 2AD = 2CD = 2a = sqrt 2 SA). Thể tích khối chóp (S.BCD) là:

Cho hình chóp (S.ABCD) có (SA ot left( ABCD ight)). Biết (AC = asqrt 2 ), cạnh (SC) chế tạo ra với lòng một góc (60^0) và diện tích tứ giác (ABCD) là (dfrac3a^22). điện thoại tư vấn (H) là hình chiếu của (A) trên cạnh (SC). Tính thể tích khối chóp (H.ABCD).

Cho hình chóp (S.ABC) tất cả (SA ot SB,SB ot SC,SA ot SC;SA = 2a,SB = b,SC = c). Thể tích khối chóp là:

Cho hình chóp (S.ABC) có đáy (ABC) vuông tại (A) với (SB) vuông góc với đáy. Biết (SB = a,SC) hợp với (left( SAB ight)) một góc (30^0) và (left( SAC ight)) phù hợp với đáy (left( ABC ight)) một góc (60^0). Thể tích khối chóp là:

Cho tứ diện (ABCD) có các cạnh (AB,AC,AD) đôi một vuông góc cùng với nhau, (AB = 6a,AC = 7a,AD = 4a). Hotline (M,N,P) theo thứ tự là trung điểm của các cạnh (BC,CD,DB). Thể tích (V) của tứ diện (AMNP) là:

Cho hình chóp (S.ABCD) tất cả đáy là hình vuông vắn cạnh (a). Khía cạnh phẳng (left( SAB ight)) với (left( SAD ight)) thuộc vuông góc với khía cạnh phẳng (left( ABCD ight)). Đường trực tiếp (SC) chế tạo ra với lòng góc (45^0). Gọi (M,N) theo thứ tự là trung điểm của (AB) với (AD). Thể tích của khối chóp (S.MCDN) là:

Cho khối lăng trụ tam giác số đông (ABC.A_1B_1C_1) có tất cả các cạnh bằng (a). điện thoại tư vấn (M) là trung điểm của (AA_1). Thể tích khối chóp (M.BCA_1) là:

Cho hình chóp đông đảo $S.ABCD$ có ở kề bên và cạnh đáy bởi $a$. Thể tích của khối chóp $S.ABCD$ là:

Cho hình chóp tam giác phần đa $S.ABC$ có cạnh đáy bởi $a$, góc giữa lân cận và mặt đáy bằng (60^0). Tính thể tích khối chóp $S.ABC$?

Cho hình chóp những $S.ABCD$ có diện tích đáy là (16cm^2), diện tích s một mặt mặt là (8sqrt 3 cm^2). Thể tích khối chóp $S.ABCD$ là:

Cho hình chóp tam giác các $S.ABC$ gồm cạnh đáy bởi $a$ và mặt bên phù hợp với đáy một góc (60^0). Thể tích khối chóp $S.ABC$ là:

Cho hình chóp tứ giác đều $S.ABCD$ có độ cao $h$, góc ngơi nghỉ đỉnh của khía cạnh bên bằng (60^0). Thể tích hình chóp là:

Thể tích khối bát diện phần nhiều cạnh (a) bằng:

Cho hình chóp (S.ABC) lòng (ABC) là tam giác vuông trên (A,AB = a,AC = asqrt 3 ). Tam giác $SBC$ đều phía trong mặt phẳng vuông góc với đáy. Tính thể tích khối chóp $S.ABC$

Cho hình chóp phần nhiều $S.ABCD$ gồm cạnh đáy bởi $2a$. Khoảng cách giữa hai đường thẳng $SA$ cùng $CD$ bằng (asqrt 3 ). Thể tích khối chóp $S.ABCD$ là:

Cho tứ diện các $ABCD$ có cạnh bằng $8$. Ở tứ đỉnh tứ diện, nguời ta cắt đi những tứ diện đều cân nhau có cạnh bởi $x$, biết khối nhiều diện chế tạo thành sau thời điểm cắt hoàn toàn có thể tích bởi (dfrac34) thể tích tứ diện $ABCD$. Quý giá của $x$ là:

Cho hình chóp (S.,ABC) có (AB = AC = 4,,BC = 2,,SA = 4sqrt 3 ), (widehat SAB = widehat SAC = 30^0). Tính thể tích khối chóp (S.,ABC.)

Cho hình chóp (S.ABCD) bao gồm đáy là hình vuông vắn cạnh (a), hình chiếu vuông góc của (S) trên mặt đáy nằm trong hình vuông vắn (ABCD). Biết rằng (SA) với (SC) tạo ra với đáy các góc bằng nhau, góc giữa (SB) cùng đáy bởi (45^0), góc giữa (SD) với đáy bởi (alpha ) cùng với ( an alpha = dfrac13). Tính thể tích khối chóp đã cho.

Cho tứ diện (ABCD) bao gồm (G) là điểm thỏa mãn (overrightarrow GA + overrightarrow GB + overrightarrow GC + overrightarrow GD = overrightarrow 0 ). Mặt phẳng đổi khác chứa (BG) và giảm (AC,,,AD) thứu tự tại (M) cùng (N). Giá bán trị nhỏ dại nhất của tỉ số (dfracV_ABMNV_ABCD) là

Cho tứ diện (ABCD) hoàn toàn có thể tích bởi (18). Gọi (A_1) là giữa trung tâm của tam giác (BCD); (left( p ight)) là khía cạnh phẳng qua (A) làm thế nào cho góc thân (left( p ight)) cùng mặt phẳng (left( BCD ight)) bằng (60^0). Các đường thẳng qua (B,,,C,,,D) tuy vậy song với (AA_1) cắt (left( p ight)) theo thứ tự tại (B_1,,,C_1,,,D_1). Thể tích khối tứ diện (A_1B_1C_1D_1) bằng?

Cho khối chóp tứ giác phần lớn (S.ABCD) gồm cạnh đáy bởi (a) và có thể tích (V = dfraca^3sqrt 3 6). Tìm số (r > 0) làm sao để cho tồn trên điểm (J) bên trong khối chóp mà khoảng cách từ (J) đến các mặt bên và dưới đáy đều bởi (r)?

Cho hình chóp (S.ABCD) tất cả đáy (ABCD) là hình bình hành. Call (M,,,N) theo thứ tự là trung điểm của những cạnh (AB,,,BC). Điểm (I) trực thuộc đoạn (SA). Biết khía cạnh phẳng (left( MNI ight)) phân chia khối chóp (S.ABCD) thành hai phần, phần chứa đỉnh (S) rất có thể tích bởi (dfrac725) lần phần còn lại. Tính tỉ số (dfracIAIS)?

Cho hình chóp (S.ABC) tất cả đáy (ABC) là tam giác hồ hết cạnh bởi (sqrt 6 ). Biết rằng các mặt bên của hình chóp có diện tích bằng nhau và 1 trong các ở bên cạnh bằng (3sqrt 2 ). Tính thể tích nhỏ nhất của khối chóp (S.ABC)

Một khối chóp tam giác tất cả cạnh đáy bằng 6, 8, 10. Một bên cạnh có độ dài bằng (4) và sinh sản với đáy góc (60^0). Thể tích của khối chóp đó là:

Nếu một khối chóp hoàn toàn có thể tích bằng (a^3) và ăn mặc tích mặt dưới bằng (a^2) thì độ cao của khối chóp bằng:

Cho hình chóp (S.ABCD) bao gồm đáy (ABCD) là hình thang, (AD) song song cùng với (BC), (AD = 2BC). Call (E), (F) là nhị điểm theo lần lượt nằm trên những cạnh (AB) với (AD) sao cho (dfrac3ABAE + dfracADAF = 5) ((E,,,F) không trùng cùng với (A)), Tổng giá trị lớn nhất và giá bán trị nhỏ nhất của tỉ số thể tích nhị khối chóp (S.BCDFE) cùng (S.ABCD) là: 

Cho hình chóp (S.ABC) gồm đáy (ABC) là tam giác vuông tại (A,,,BC = 2AB = 2a.) kề bên (SC) vuông góc cùng với đáy, góc thân (SA) và đáy bằng (60^0.) Thể tích khối chóp kia bằng: