Phần a closer look 1 cung cấp cho bạn học những từ vựng và phương pháp phát âm câu theo công ty đề vận động trong thời hạn rỗi. Bài viết cung cấp những từ vựng cũng như gợi ý giải bài tập vào sách giáo khoa.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM


*

Vocabulary 1. Look at the following pie chart on leisure activities in the US and answer the questions.

Bạn đang xem: Giải bài tập sgk tiếng anh lớp 8 unit 1: leisure activities

Nhìn vào biểu đồ hình tròn trụ sau về những vận động ở Mỹ và vấn đáp những câu hỏi.

*

Answer the questions:

1. How much leisure time did people in the US have on an average day in 2012?

In 2012, people in the US spent 5.1 hours a day on sports ang leisure activities

2. What did they bởi vì in their leisure time?

The main activities they did include watching TV, socialising & comunicating, reading, participating in sports và exercise, using computers for leisure, relaxing và thinking.

3. What were the three most common activities?

The three most common activities were watching TV, socialising và comunicating, & using computers fot leisure

2. Complete the table with information from the pie chart. Name

Hoàn thành bảng sau với tin tức từ biểu thiết bị hình tròn ở trên.

Name of an activity

Verb

Relaxing

Thinking

Using

Doing

Watching

Reading

Socialising

communicating

Relax

Think

Use

Do

Watch

Read

Socialise

communicate

3. Look at the words. Match them to lớn the category labels.

Nhìn vào các từ. Nối chúng với tên loại.

1. Skateboarding, football, badminton: e. Playing sport2. A novel, poetry, a magazine: b. Reading3. The news, a reality show, a comedy: f. Watching TV4. A new language, a skill: a. Learning something interesting5. Collecting stamps, making origami: d. Having hobbies6. Going to lớn local performances, visiting museums: h. Going khổng lồ cultural events/places7. Visiting relatives, going shopping, doing DIY: c.spending time with family8. Texting, going to the cinema, hanging out : g. Socialising with friends

4. How much time bởi you spend a day on leisure activities? What are the three ativities that you bởi vì the most? giới thiệu your idea with a partner.

Em dành bao nhiêu thời hạn trong một ngày mang lại những hoạt động thư giãn nghỉ ngơi ngơi? Ba vận động thư giãn ngơi nghỉ nào mà em làm nhiều nhất? chia sẻ những chủ kiến của em với một các bạn học.

1. How much time vày you spend a day on leisure activities?2. What are the three activities that you vì the most? mô tả your ideas with a partner.

Pronunciation

/br/ and /pr/ 

5. Complete the words under the pictures with /br/ or /pr/. - Listen to check answers: 

Hoàn thành phần đa từ bên dưới những bức hình với /br/ hay /pr/. Nghe để khám nghiệm những câu vấn đáp của em cùng lặp lại.

*

1. A_pr_icot2. _b_ridge3. _br_acelet4. _br_ead5. _pr_incess6. _pr_esident7. _pr_esent8. _br_occoli

6. Listen & repeat.

Xem thêm: Bài Tập Trắc Nghiệm Thì Hiện Tại Đơn Và Hiện Tại Tiếp Diễn, Bài Tập Thì Hiện Tại Tiếp Diễn Trắc Nghiệm

Nghe với lặp lại.

1. She loves making apricot jam.2. My dad likes making bread in his không tính phí time.3. Hien is our club president.4. Mai keeps all her bracelets in a beautiful box.5. You will need a brush if you want to lớn paint your room.6. This is a wonderful present. Thanks so much!