Cẳm ứng từ đối với dây dẫn trực tiếp dài

Véc tơ chạm màn hình từ

*
*
cảm ứng từ bỏ qua vòng dây tròn

Véc tơ cảm ứng từ

*
*
Cảm ứng từ bỏ qua cuộn dây tròn

Từ trường trong lòng ống dây là sóng ngắn từ trường đều. Tại hồ hết điểm trong lòng ống dây véc-tơ

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
=0; b>=0}" class="latex" /> thì ta luôn luôn có
*
= 2\sqrta.b}" class="latex" />

Bất đẳng thức này còn được mở rộng cho cha số không âm a, b, c. Khi ấy ta có: nếu như thì ta gồm . 

*
=0; b>=0, c>=0}" class="latex" /> thì ta luôn luôn có
*
= 3\sqrt<3>a.b.c}" class="latex" />

d.Cảm ứng từ bỏ tổng vừa lòng triệt tiêu.

Cảm ứng tự tổng hợp tại một điểm triệt tiêu khi:

*
Bàn tay trái

Xác định lực từ tác dụng lên một đoạn dây điện.

-Áp dụng công thức tổng quát của định biện pháp Ampe:

Lực từ tác dụng lên bộ phận dòng năng lượng điện đặt trong từ trường đều, tại đó có cảm ứng từ là :

*
*
*
*
*
*
*
0} " class="latex" /> cùng ngược chiều lúc . Lúc đó chiều của lực Lo-ren-xơ là chiều ngón mẫu choãi ra.