Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt

Bạn đã xem: Stunt là gì
Bạn đang xem: Stunt là gì

*

*

*

*

stunt /stʌnt/ danh từ
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ) sự có tác dụng cằn cỗi, sự làm cho còi cọc tín đồ còi cọc, con vật còi cọc ngoại hễ từ chặn lại không mang lại phát triển, làm cằn cỗi, làm cho còi cọc danh từ (thông tục) sự nỗ lực kỳ công, sự nỗ lực tập trung cuộc trình diễn phô trương trò quảng cáostunt article: trang bị loè loẹt nhằm quảng cáo nội hễ từ (thông tục) trình diễn nhào lộn ngoại cồn từ màn biểu diễn nhào lộn bằng (máy bay...)trò quảng cáopublicity stuntmánh lới quảng cáopublicity stunttrò quảng cáostunt advertisingquảng cáo ầm ĩ
*Xem thêm: Khái Quát Văn Học Việt Nam Từ Thế Kỉ X Đến Hết Thế Kỉ Xix Violet


stunt

Từ điển Collocation

stunt noun

1 sth done for attention

ADJ. publicity

VERB + STUNT arrange, organize She arranged a publicity stunt lớn make the public aware of the product. | pull What vị you hope lớn gain by pulling a stunt like that?

PREP. as a ~ They jumped off London Bridge as a publicity stunt.

2 dangerous act

ADJ. dangerous, daredevil | dramatic, spectacular | film

VERB + STUNT carry out, do, perform The actor performed all the stunts himself. | attempt

STUNT + VERB backfire, go wrong

STUNT + NOUN artist, man (also stuntman), woman (also stuntwoman) | driver, pilot, rider

Từ điển WordNet

n.

a difficult or unusual or dangerous feat; usually done to lớn gain attentiona creature (especially a whale) that has been prevented from attaining full growth

v.

check the growth or development of

You will stunt your growth by building all these muscles

perform a stunt or stunts

English Slang Dictionary

1. Sexual act 2. A person who performs stunts 3. To pull a stunt, to lớn try something difficult

English Synonym & Antonym Dictionary

stunts|stunted|stuntingsyn.: abbreviate abridge act condense exploit feat performance shorten

Anh-Việt | Nga-Việt | Lào-Việt | Trung-Việt | học từ | Tra câu