Để làm tốt bài tập về sự điện li thì các em cần nắm được các vấn đề theo trình tự sau:

1. Cần nắm chắc chất nào là chất điện li mạnh, chất nào là chất điện li yếu.

* Chất năng lượng điện li mạnh là mọi chất lúc tan trong nước những phân tử hòa tan phần đa phân li thành ion.Quá trình điện li của chất điện li mạnh là một trong chiều buộc phải khi tính toán số mol/nồng độ mol ta tính như làm phản ứng 1chiều.Chất điện li mạnh thường là axít mạnh(HNO3,H2SO4,HCl,...); bazơ kiềm; kiềm thổ hay còn được gọi là những bazơ rã như NaOH,KOH,Sr(OH)2,... ; muối hạt tan tốt như Na2CO3,KCl,KNO3,...

Bạn đang xem: Sr oh 2 là chất điện li mạnh hay yếu

* chất điện li yếu là mọi chất lúc tan nội địa chỉ có một phần phân tử tổng hợp phân li thành ion, phần còn sót lại vẫn tồn tại ngơi nghỉ dạng phân tử. Quy trình điện li của chất điện li yếu là thuận nghịch nên đo lường và tính toán như cân bằng hóa học. Chất điện li yếu hay là axít yếu đuối như CH3COOH, H2CO3, HNO2,...; bazơ yếu đuối hay còn gọi là những bazơ kết tủa như Fe(OH)3,Fe(OH)2,...; muối kết tủa như BaSO4,MgCO3,...

2. Viết được các phương trình điện li:

2.1. Phương trình điện li của chất liện li mạnh:

HCl → H+ + Cl-H2SO4 → 2H+ + SO42-NaOH → Na+ + OH-Ca(OH)2 → Ca2+ + 2OH-NaCl → Na+ + Cl-CaCl2 → Ca2+ + 2Cl-Al2(SO4)3 → 2Al3+ + 3SO42-

=> cân nặng chất tan trong dung dịch: mct = mcation + manion

2.1. Phương trình điện li của chất liện li yếu:

* CH3COOH ⇔H+ + CH3COO-

* H2S ⇔H+ + HS- ;

HS- ⇔H+ + S2-

* H3PO4⇔H+ + H2PO4-

H2PO4- ⇔H+ + HPO42-

HPO22- ⇔H+ + PO43-

* Al(OH)3 ⇔Al3+ + 3OH-

* Zn(OH)2 ⇔Zn2+ + 2OH-

* Al(OH)3 ⇔H3O+ + AlO2-

* Zn(OH)2 ⇔2H+ + ZnO22-

3. Nắm chắc khái niệm về dung dịch, các thành phần tạo bắt buộc dung dịch, các đại lượng về dung dịch và công thức tính toán liên quan đến dung dịch:

* Dung dịch bao gồm dung môi vàchất tan (dung môi thường dùng là H2O)

=> Khối lượng dung dịch:

mdd = mct + mnước = Vdd.D

mdd: khối lượng dung dịch

mct: khối lượng chất tan

Vdd: thể tích dung dịch (ml)

D: khối lượng riêng của dung dịch (gam/ml)

(Với H2O thì D = 1).

* Tính nồng độ % của dung dịch:C%=mctmdd.100

* Tính nồng độ mol: CM=nV

n: số mol chất tan

V: thể tích dung dịch (lít)

=> Nồng độ mol các ion theo phương trình điện li:

Ví dụ: Hòa rã hỗn hợp gồm NaOH x mol/lit và H­2SO4 y mol/lit vào nước thì ta có dung dịch chứa các ion là

NaOH → Na+ + OH-

mol/lit: x x x

H2SO4 → 2H+ + SO42-

mol/lit: y 2y y

4. Đối với axit – bazơ ngoài khái niệm cơ bản thì cần biết cách tính pH

* Đối với axít: pH = -lg

* Đối với bazơ: pH = -lg(10-14/ )

Ví dụ 1: Tính pH của dung dịch đựng 1,46 gam HCl trong 400 ml .

nHCl = 1,46/36,5 = 0,04 (mol)

HCl → H+ + Cl-

mol: 0,04 0,04

= 0,04/0,4 = 0,1 (M).

=> pH = - lg = 1 .

Ví dụ 2: Tính pH của dung dịch cất 0,4 gam NaOH vào 100 ml .

nNaOH = 0,4/40 = 0,01 (mol) .

NaOH → Na+ + OH- .

mol: 0,01 0,01

= 0,01/0,1 = 0,1 (M) .

Ta bao gồm : . = 10-14

=> = 10-13 → pH = 13 .

6. Đánh giá chất điện li mạnh giỏi yếu cần xác định được độ điện liα

α = Số phân tử điện li/ Số phân tử chất tan

= Số mol chất điện li/ Số mol chất hòa tan

= centimet điện li/ cm chất tan

AB ⇔ A+ + B-

Ban đầu : a 0 0

Điện li : x x x

Cân bằng : a – x x x (M) .

→ Độ điện li : α = x/a

* α = 1 : hóa học điện li mạnh

* 0 2O được coi là chất điện li yếu)

Ví dụ:

* Trường hợp tạo ra kết tủa :

AgNO3 + HCl →AgCl↓ + HNO3

Cl– + Ag+ →AgCl↓ (phương trình ion)

* Trường thích hợp tạo chất khí :

2HCl + Na2CO3 →2NaCl + CO2 ↑ + H2O

2H+ + CO32– → CO2↑ + H2O (phương trình ion)

* Trường phù hợp tạo hóa học điện li yếu hèn :

+ làm phản ứng chế tạo thành nước :

HCl + NaOH →NaCl + H2O

H+ + OH– →H2O (phương trình ion)

+ bội nghịch ứng tạo ra thành axit yếu :

HCl + CH3COONa →CH3COOH + NaCl

H+ + CH3COO- →CH3COOH

* Thực chất củaphản ứng giữa các ion trong dung dịch là làm giảm số lượng ion vào dung dịch (có thể đếm số lượng ion trước và sau phản ứng để biết chắc chắn phương trình phản ứng có xảy ra giỏi không).

* Có thể sử dụng bảng tính tan để tham khảo để xác định các phản ứng giữa các ion:

*

Ví dụ: Một hỗn hợp Y gồm chứa các ion Cl-, SO42- , NH4+ . Khi mang đến 100 ml dung dịch Y bội nghịch ứng với 200 ml hỗn hợp dung dịch Ba(OH)2 thì các phản ứng xảy ra giữa các ion là

Ba2+ + SO42- → BaSO4↓

NH4+ + OH- → NH3↑ + H2O

8. Sử dụng thành thạo các phương pháp giải cấp tốc thường được dùng vào dung dịch:

8.1. Phương pháp sử dụng sơ đồ đường chéo

Phương pháp được áp dụng vào bài toán trộn lẫn 2 dung dịch có cùng chất tung và bài toán cô cạn hoặc pha loãng dung dịch

Dạng 1: Trộn lẫn nhị dung dịch bao gồm cùng chất tan :

- dung dịch 1 : có cân nặng m1, thể tích V1, nồng độ C1 (nồng độ phần trăm hoặc nồng độ mol), khối lượng riêng d1.

- hỗn hợp 2 : có trọng lượng m2, thể tích V2, nồng độ C2 (C2 > C1 ), khối lượng riêng d2.

- dung dịch thu được : có cân nặng m = m1 + m2, thể tích V = V1 + V2, mật độ C

(C1 2) và trọng lượng riêng d.

Sơ đồ vật đường chéo và công thức tương ứng với từng trường phù hợp là :

a. Đối với độ đậm đặc % về khối lượng :

*

trong số đó C1, C2, C là độ đậm đặc %

b. Đối với nồng độ mol/lít :

*

trong số ấy C1, C2, C là nồng độ mol/lít

c. Đối với cân nặng riêng :

*

Khi sử dụng sơ thứ đường chéo cần chú ý:

- hóa học rắn khan coi như dung dịch bao gồm C = 100%

- hóa học khí tung trong nước dẫu vậy không phản ứng với nước (HCl, HBr, NH3…) coi như dung dịch bao gồm C = 100%

- Dung môi coi như dung dịch có C = 0%

- khối lượng riêng của H2O là d = 1 g/ml.

Ví dụ 1: Để chiếm được 500 gam hỗn hợp HCl 25% đề xuất lấy m1 gam hỗn hợp HCl 35% pha với m2 gam dung dịch HCl 15%. Giá trị m1 và m2 lần lượt là :

A. 400 cùng 100. B. 325 với 175. C. 300 cùng 200. D. 250 cùng 250.

Hướng dẫn giải

Áp dụng sơ đồ đường chéo cánh ta có :

*

còn mặt khác m1 + mét vuông = 500 buộc phải suy ra m1 = mét vuông = 250.

=> Đáp án D.

Ví dụ 2: Để pha được 500 ml hỗn hợp NaCl 0,9M đề xuất lấy V ml dung dịch NaCl 3M trộn với nước

cất. Quý giá của V là :

A. 150 ml. B. 214,3 ml. C. 285,7 ml. D. 350 ml.

Hướng dẫn giải

gọi thể tích của dung dịch NaCl (C1 = 3M) và thể tích của H2O (C2 = 0M) thứu tự là V1 với .

Áp dụng sơ trang bị đường chéo cánh ta gồm :

*
=>Đáp án A.Þ V1 = = 150 ml.

Dạng 2: Cô cạn, pha loãng dung dịch

- dung dịch 1 : có trọng lượng m1, thể tích V1, mật độ C1 (nồng độ xác suất hoặc độ đậm đặc mol).

- sau khi cô cạn xuất xắc pha loãng dung dịch bởi nước, dung dịch thu được gồm khối lượng

m2 = m1 ; thể tích V2 = V1 độ đậm đặc C (C1 > C2 hay C1 2).

a. Đối với mật độ % về trọng lượng :

*

b. Đối với nồng độ mol/lít :

*

Ví dụ 1: Từ đôi mươi gam hỗn hợp HCl 40% và nước cất pha chế hỗn hợp HCl 16%. Cân nặng nước (gam) buộc phải dùng là :

A. 27. B. 25,5. C. 54. D. 30.

Hướng dẫn giải

Áp dụng sơ đồ đường chéo ta có :

*
=> Đáp án D.

Ví dụ 2: Cần từng nào lít axit H2SO4 (D = 1,84 gam/ml) và bao nhiêu lít nước đựng để pha thành 9 lít hỗn hợp H2SO4 bao gồm D = 1,28 gam/ml ? Biết khối lượng riêng của nước là một trong những gam/ml.

2 lít với 7 lít. B. 3 lít và 6 lít. C. 4 lít và 5 lít. D. 6 lít với 3 lít.

Hướng dẫn giải

Áp dụng sơ vật dụng đường chéo ta có :

*

Mặt khác :

*

=> Đáp án B.

6.2. Phương pháp bảo toàn điện tích

Nội dung định luật: Trong dung dịch chứa những chất năng lượng điện li, tổng cộng mol năng lượng điện dương luôn luôn bằng tổng số mol điện tích âm.

nđiện tích dương = n điện tích âm

Ví dụ: vào một dung dịch bao gồm chứa a mol Ca2+ , b mol Mg2+ , c mol Cl – cùng d mol NO3-

Ta có: Ca2+có 2 điện tích dương => số mol điện tích dương = 2a

Mg2+ có 2 điện tích dương => số mol điện tích dương = 2b

Cl – có 1 điện tích âm => số mol điện tích âm = c

NO3- có 1 điện tích âm => số mol điện tích âm = d

Áp dụng định luật định luật bảo toàn điện tích ta được phương trình:

2a + 2b = c + d

Kết hợp với dữ kiện khác để có thể giải quyết theo yêu thương cầu của bài toán.

Vận dụng:Một ly nước tất cả chứa a mol Ca2+, b mol Mg2+, c mol Cl-, d mol HCO3-. Hệ thức tương tác giữa a, b, c, d là :

A. 2a+2b=c-d. B. a+b=c+d. C. 2a+2b=c+d. D. a+b=2c+2d.

Hướng dẫn giải

Theo định hình thức bảo toàn điện tích ta có :

.

*

=> Đáp án C.

6.3. Phương pháp bảo toàn khối lượng

Theo định luật bảo toàn khối lượng thì tổng khối lượng các chất chảy = tổng khối lượng các ion vào dung dịch.

Ví dụ:Một dung dịch cất a mol Cu2+, b mol K+, c mol Cl– và d mol SO42–. Tổng khối lượng các muối hạt tan bao gồm trong hỗn hợp là 64a + 39b + 36,5c + 96d.

Vận dụng:Dung dịch A chứa những ion Al3+ = 0,6 mol, Fe2+ = 0,3 mol , Cl - = a mol, SO42- = b mol . Cô cạn dung dịch A nhận được 140,7 gam . Quý hiếm của a với b theo thứ tự là

A. 0,6 ; 0,9 B. 0.9 ; 0,6 C.

Xem thêm: Hệ Thống Lý Thuyết Và Các Dạng Bài Tập Lý 10 Học Kì 1, Hệ Thống Lý Thuyết Và Các Dạng Bài Tập Vật Lý 10

0,5 ; 0,3 D. 0,2 ; 0,3

Hướng dẫn giải:

Áp dụng định luật bảo toàn điện tích

=> 3.0,6 + 2.0,3 = a + 2b (1)

Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng: Tổng khối lượng của chất rã = Tổng khối lượng của các ion