On June 30, 1961, Murom was the site of a spontaneous protest and riot against the police & Soviet authorities, following the death in police custody of a senior factory foreman named Kostikov.

Bạn đang xem: Spontaneous là gì


Ngày 30 tháng 6 năm 1961, Murom là nơi ra mắt một cuộc biểu tình tự phát với chống bạo động chống lại công an và những cơ quan gồm thẩm quyền của Liên Xô, sau chết choc cảnh sát giam cầm của một quản lí đốc đơn vị máy cao cấp có thương hiệu là Kostikov. ^ a ă Law #53-OZ ^ Official website of Murom Urban Okrug.
(Laughter) Now, that might seem a bit whimsical, but this pervasiveness of this tendency towards spontaneous order sometimes has unexpected consequences.
The other thing we also spontaneously saw, embarrassingly enough, is spontaneous evidence of larceny.
Một điều nữa mà cửa hàng chúng tôi bất chợt thấy, đủ để thấy xấu hổ là một vài dẫn chứng bộc phát của câu hỏi gian lận.
Languages may even develop spontaneously in environments where people live or grow up together without a common language; for example, creole languages và spontaneously developed sign languages such as Nicaraguan Sign Language.
Ngôn ngữ thậm chí hoàn toàn có thể phát triển một cách trường đoản cú nhiên trong môi trường thiên nhiên con fan sống hoặc lớn lên cùng mọi người trong nhà mà không tồn tại một ngôn từ chung; ví dụ, ngôn từ Creole và cải tiến và phát triển một cách trường đoản cú nhiên ngôn từ ký hiệu như ngữ điệu ký hiệu Nicaragua.
In a popular sense, an idea arises in a reflexive, spontaneous manner, even without thinking or serious reflection, for example, when we talk about the idea of a person or a place.
Trong một ý nghĩa phổ biến, một ý tưởng phát minh phát sinh theo một phản bội xạ, một bí quyết tự phát, thậm chí còn không để ý đến hoặc mô tả một sự phản chiếu nghiêm trọng, ví dụ, khi họ nói về ý tưởng của một tín đồ hoặc một nơi. ^ Google.
A wave established on the surface either spontaneously as described above, or in laboratory conditions, interacts with the turbulent mean flow in a manner described by Miles.
Sóng sẽ sinh ra trên mặt phẳng một bí quyết tự nhiên theo chính sách nêu trên, hoặc trong đk phòng thí nghiệm, bằng phương pháp tương tác với những dòng chảy trung bình có chứa nhiễu loạn, theo biểu hiện bởi Miles.
Some scientists conclude that the odds of even one protein molecule forming spontaneously are extremely improbable.
Một số đơn vị khoa học tóm lại rằng phần trăm một phân tử protein được có mặt ngẫu nhiên là điều không thể xảy ra.
For instance, around the 1930s, when the three species were grown together, many hybrid crosses were produced almost spontaneously in East Africa, India, the Canary Islands, Australia, North America, & the Philippines.
Chẳng hạn, vào thời gian thập niên 1930, khi 3 chủng loại được trồng cùng nhau thì nhiều loài lai ghép chéo cánh đã được tạo ra gần như tự phát tại Đông Phi, Ấn Độ, quần đảo Canary, Australia, Bắc Mỹ với Philippines.
A mass meeting was staged for the next day, 21 December, which, according to the official media, was presented as a "spontaneous movement of tư vấn for Ceaușescu," emulating the 1968 meeting in which Ceaușescu had spoken against the invasion of Czechoslovakia by Warsaw Pact forces.
Một cuộc tụ họp lớn được lên planer cho ngày hôm sau, ngày 21 mon 12, mà theo media chính thức, được gọi là 1 trong "phong trào tự phát cỗ vũ Ceaușescu", tương tự cuộc meeting năm 1968 trong những số đó Ceaușescu sẽ phát biểu cản lại cuộc thôn tính Tiệp Khắc của những lực lượng Khối Warszawa.
The soldiers who remained in the eastern part of Alexander"s realm after his death grew agitated by their lengthy stay abroad, and began spontaneous revolts.
Những fan lính vẫn còn ở trong phần phía đông quốc gia của Alexander sau khoản thời gian ông chết, bị kích động do ở sự ở lại lâu hơn của bọn họ ở nước ngoài, và ban đầu cuộc nổi lên tự phát.
I encourage people to địa chỉ cửa hàng those spontaneous ideas WHAT TO vày WHEN IT ALL GOES lớn POT 229 that come up & act on them.
All three are radioactive, emitting alpha particles, with the exception that all three of these isotopes have small probabilities of undergoing spontaneous fission, rather than alpha emission.
Tất cả ba đồng vị này phần đa phóng xạ, phân phát ra các hạt anpha với ngoại lệ là tía đồng vị trên đều phải có xác suất phân hạch tự nhiên nhỏ hơn là vạc xạ anpha.
Controversies exist surrounding the authenticity of recovered memories, particularly in the context of child abuse or trauma, such as the debatable accuracy of the spontaneous recovery of distressing memories that were previously forgotten due khổng lồ inhibitory control.
Tranh gượng nhẹ xung quanh lâu dài tính xác thực của những kỷ niệm hồi phục, đặc biệt là trong bối cảnh lạm dụng trẻ nhỏ hoặc chấn thương, chẳng hạn như sự chính xác gây tranh cãi của sự việc tự phục hồi của các ký ức gian khổ mà trước đó đã biết thành lãng quên vì để kiểm soát điều hành ức chế.
Then it will be spontaneously re-emitted, either in the same frequency as the original or in a cascade, where the sum of the energies of the photons emitted will be equal to lớn the energy of the one absorbed (assuming the system returns to lớn its original state).
Sau đó, nó đang truyền lại một cách tự nhiên, ở thuộc tần số cùng với nguyên phiên bản hoặc theo tầng, trong đó tổng tích điện của những photon phạt ra đã bằng tích điện của năng lượng được hấp thụ (giả sử hệ thống trở về thuở đầu tiểu bang).
Although Henry was restored lớn the Church, any expectations that the Pope would restore support of Henry"s right khổng lồ the throne were soon dashed; in March, a small group of powerful Saxon & South German territorial magnates, including the archbishops of Salzburg, Mainz và Magdeburg & several bishops, met at Forchheim and, on the assumption that Henry had irretrievably lost the imperial dignity, repudiated the Salian dynasty"s claim to pass the imperial crown by heredity and, in the words of Bruno of Merseburg, present in his bishop"s entourage, declared that "the son of a king, even if he should be preeminently worthy, should become king by a spontaneous election".
Mặc mặc dù Heinrich được chấp nhận trở về cùng với Giáo hội, bất kể kỳ vọng rằng Giáo hoàng sẽ khôi phục hỗ trợ cho quyền của Heinrich được lên ngôi nhà vua sớm tiêu tan; tháng Ba, một nhóm bé dại những người có tương đối nhiều quyền lực sinh hoạt Sachsen cùng Nam Đức, bao gồm các tổng giám mục của Salzburg, Mainz và Magdeburg và một vài giám mục, đã gặp nhau tại Forchheim, trên mang định rằng Henry đã mất quyền thế đế quốc nhưng mà không thể hồi phục lại được, bác bỏ bỏ yêu thương sách triều đại Salier được truyền vương vãi miện hoàng đế qua việc thừa kế, cùng theo Bruno của Merseburg, hiện diện trong team giám mục, tuyên ba rằng "con trai của một vị vua, ngay cả khi anh ấy rất có thể xứng đáng hơn những người khác, đề xuất trở thành vua qua 1 cuộc thai cử tự phát."
Norrington refuses until Elizabeth, desperate khổng lồ save Will, spontaneously accepts Norrington"s earlier marriage proposal.
Norrington tự chối cho đến khi Elizabeth, tuyệt vọng tìm bí quyết cứu Will, tự nguyện gật đầu đồng ý lời ước hôn của Norrington trước đó.
There must be a certain spontaneity; you cannot be constantly analysing it, disciplining it, shaping it.
Phải có một tự phát như thế nào đó; các bạn không thể tiếp tục đang đối chiếu nó, đã kỷ cách thức nó, đang đánh giá nó.
Many scientists now acknowledge that the complex molecules basic to life could not have been spontaneously generated in some prebiotic soup
Hiện nay, các khoa học tập gia nhìn nhận và đánh giá rằng hồ hết phân tử phức hợp thiết yếu cho sự sống đang không thể gây ra tự nhiên vào khối nước súp tiền sinh thái xanh nào đó
In April 1944, the Los Alamos Laboratory determined that the rate of spontaneous fission in plutonium bred in a nuclear reactor was too great due lớn the presence of plutonium-240 & would cause a predetonation, a nuclear chain reaction before the vi xử lý core was fully assembled.
Vào tháng 4 năm 1944, Phòng thể nghiệm Los Alamos xác minh rằng tốc độ phân hạch tự phát vào plutoni được nuôi vào lò làm phản ứng hạt nhân quá lớn do sự có mặt của plutoni-240 với sẽ tạo ra một sự làm phản ứng dây chuyền hạt nhân, trước khi lõi được lắp ráp hoàn chỉnh.
Ingres" work already contains much of the sensuality, but none of the spontaneity, that was to characterize Romanticism.

Xem thêm: Tai Game Danh Bai Ionline Miễn Phí, Tai Game Danh Bai Ionline


Tác phẩm của Ingres vẫn có đựng nhiều của nhục dục, nhưng không phải trong sự tự phát, đó là đặc thù chủ của nghĩa lãng mạn.
The most popular queries list:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M