Giải bài xích 1 trang 74 SGK Hóa 10

Bài 1 (trang 74 SGK Hóa 10): Số thoái hóa của nitơ vào NH4+, NO2– và HNO3 lần lượt là:


C. +3, -3, +5.

Bạn đang xem: Số oxi hóa của fe

D. +3, +5, -3.

Chọn câu trả lời đúng

Lời giải:

B đúng.

Gọi số lão hóa của N trong số hợp hóa học là x

Ta bao gồm NH4+: x + 4 = 1 ⇒ x = -3 ⇒ Số lão hóa của N vào NH4+ là -3

NO2–: x + 2.(-2) = -1 ⇒ x = 3 ⇒ số thoái hóa của N vào NO2– là +3

HNO3: 1 + x + 3.(-2) = 0 ⇒ x = 5 ⇒ số oxi hóa của N tròng HNO3 là +5

Giải bài bác 2 trang 74 SGK Hóa 10

Bài 2 (trang 74 SGK Hóa 10): Số oxi hóa của Mn, sắt trong Fe3+, S vào SO3, p. Trong PO43- lần lượt là:

A. 0, +3, +6, +5.

B. 0, +3, +5, +6.

C. +3, + 5, 0, +6.

D. +5, +6, +3, 0.

Chọn đáp án đúng.

Lời giải:

A đúng.

Mn là đơn chất nên gồm số oxi hóa 0

Fe3+ có số thoái hóa +3

SO3: x + 3.(-2) = 0 ⇒ x = 6 ⇒ số thoái hóa của S là +6

PO43-: x + 4.(-2) = -3 ⇒ x = 5 ⇒ số oxi hóa của p. Là +5

Giải bài bác 3 trang 74 SGK Hóa 10

Bài 3 (trang 74 SGK Hóa 10): Hãy cho biết thêm điện hóa trị của những nguyên tử trong các hợp chất sau đây: CsCl, Na2O, BaO, BaCl2, Al2O3.

Lời giải:

Cs = 1+; Cl = 1–; mãng cầu = 1+; O = 2–; cha = 2+; O = 2–

Ba = 2+; Cl = 1–; Al = 3+; O = 2–

Giải bài xích 4 trang 74 SGK Hóa 10

Bài 4 (trang 74 SGK Hóa 10): Hãy khẳng định cộng hóa trị của những nguyên tố trong số hợp hóa học sau đây: H2O, CH4, HCl, NH3.

Lời giải:

Cộng hóa trị của những nguyên tố trong hòa hợp chất:

H2OCH4HClNH3
Cộng hóa trịH tất cả cộng hóa trị là 1. O tất cả cộng hóa trị là 2C tất cả cộng hóa trị là 4. H gồm cộng hóa trị là 1H với Cl đều phải sở hữu cộng hóa trị là 1N có cộng hóa trị là 3. H là cộng hóa trị là 1

Giải bài 5 trang 74 SGK Hóa 10

Bài 5 (trang 74 SGK Hóa 10): Xác định số oxi hóa của các nguyên tố trong các phân tử và ion sau: CO2, H2O, SO3, NH3, NO, NO2, Na+, Cu2+, Fe2+, Fe3+, Al3+.

Lời giải:

O tất cả số oxi hóa -2, H có số lão hóa + 1

⇒ Số oxi hóa của các nguyên tố trong những phân tử với ion là:

CO2: x + 2.(-2) = 0 ⇒ x = 4 ⇒ C tất cả số lão hóa +4 vào CO2

H2O: H gồm số thoái hóa +1, O có số oxi hóa -2.

SO3: x + 3.(-2) = 0 ⇒ x = 6 ⇒ S tất cả số lão hóa +6 vào SO3

NH3: x + 3.1 = 0 ⇒ x = -3 ⇒ N có số thoái hóa -3 vào NH3

NO: x + 1.(-2) = 0 ⇒ x = 2 ⇒ N bao gồm số oxi hóa +2 vào NO

NO2: x + 2.(-2) = 0 ⇒ x = 4 ⇒ N gồm số lão hóa +4 vào NO2

Cu2+ có số lão hóa là +2.

Na+ có số thoái hóa là +1.

Fe2+ có số thoái hóa là +2.

Fe3+ có số lão hóa là +3.

Al3+ có số oxi hóa là +3.

Giải bài xích 6 trang 74 SGK Hóa 10

Bài 6 (trang 74 SGK Hóa 10): Viết phương pháp phân tử của không ít chất, trong các số đó S lần lượt tất cả số lão hóa -2, 0, +4, +6.

Lời giải:

Công thức phân tử của những chất trong các số đó S bao gồm số lão hóa -2, 0, +4, +6 theo thứ tự là : H2S, S, SO2, SO3.

Giải bài 7 trang 74 SGK Hóa 10

Bài 7 (trang 74 SGK Hóa 10): Xác định số oxi hóa của những nguyên tố trong các hợp chất, đơn chất và ion sau:

a) H2S, S, H2SO3, H2SO4.

b) HCl, HClO, NaClO2, HClO3, HClO4.

c) Mn, MnCl2, MnO2, KMnO4.

d) MnO4–, SO42-, NH4+.

Lời giải:

a) O gồm số lão hóa -2, H có số oxi hóa +1 trong số hợp chất.

⇒ Số thoái hóa của S trong các chất :

H2S: 1.2 + x = 0 ⇒ x = -2 ⇒ số oxi hóa của S là -2 vào H2S

S đối kháng chất bao gồm số lão hóa 0

H2SO3: 1.2 + x + 3.(-2) = 0 ⇒ x= 4 ⇒ S tất cả số thoái hóa +4 vào H2SO3

H2SO4: 1.2 + x + 4.(-2) = 0 ⇒ x = 6 ⇒ S có số thoái hóa +6 trong H2SO4

b)Tương từ số lão hóa của Cl trong những hợp chất là:

*

c) giống như số oxi hóa của Mn trong số chất:

*

d) tương tự số oxi hóa của Mn trong các chất

*

Lý thuyết Hóa trị với số oxi hóa

I. Hóa trị

a/ Hóa trị trong hợp chất ion

-Trong các hợp chất ion , hóa trị của 1 nguyên tố bằng điện tích của ion với được call là điện hóa trị của thành phần đó.

Ví dụ: Trong hợp hóa học NaCl , Na gồm điện hóa trị 1+ với Cl tất cả điện hóa trị 1–

Trong hợp hóa học CaF2, Ca bao gồm điện hóa trị 2+ cùng F có điện hóa trị 1–

– Quy mong , lúc viết điện hóa trị của yếu tố , ghi quý giá điện tích trước, vết của năng lượng điện sau.

– các nguyên tố sắt kẽm kim loại thuộc đội IA , IIA , IIIA gồm số electron ở phần bên ngoài cùng là 1, 2, 3 có thể nhường nên bao gồm điện hóa trị là 1+ , 2+ , 3+

– các nguyên tố phi kim thuộc team VIA , VIIA nên bao gồm 6, 7 electron phần ngoài cùng, hoàn toàn có thể nhận thêm 2 hay1 electron vào phần ngoài cùng , nên gồm điện hóa trị 2– , 1–

b/ Hóa trị vào hợp chất cộng hóa trị

Quy tắc : Trong các hợp hóa học cộng hóa trị, hóa trị của một nguyên tố được xác minh bằng số links cộng hóa trị của nguyên tử nguyên tố đó trong phân tử cùng được gọi là cùng hóa trị của yếu tắc đó.

Ví dụ: Hoá trị những nguyên tố trong phân tử nước và metan

H – O – H

*

Trong H2O : yếu tố H gồm cộng hóa trị 1 , yếu tố O gồm cộng hóa trị 2

Trong CH4 : nhân tố C gồm cộng hóa trị hóa trị 4 , yếu tố H gồm cộng hóa trị 1

II. Số oxi hóa

a/ Số OXH của một nguyên tố trong phân tử là điện tích của nguyên tử nguyên tố đó trong phân tử, nếu đưa định rằng mọi links trong phân tử hầu như là links ion.

b/ những quy tắc khẳng định số OXH

Quy tắc 1 : Số OXH của các nguyên tố trong những đơn chất bởi không

Quy tắc 2 : trong một phân tử, tổng cộng OXH của các nguyên tố bằng 0

Quy tắc 3 : Số OXH của những ion 1-1 nguyên tử bởi điện tích của ion kia . Vào ion đa nguyên tử , toàn bô OXH của các nguyên tố bởi điện tích của ion.

Xem thêm: Ý Nghĩa Lịch Sử Của Ba Lần Kháng Chiến Chống Quân Mông Nguyên

Quy tắc 4 : Trong phần đông các đúng theo chất, số OXH của H bởi +1 , trừ 1 số trường hòa hợp như hidrua, kim loại (NaH , CaH2 ….) . Số OXH của O bằng –2 trừ trường hòa hợp OF2 , peoxit (chẳng hạn H2O2 …)

Lưu ý: Số OXH được viết bằng văn bản số hay dấu để phía trước và được đặt tại trên kí hiệu nguyên tố.