khi Quan Vũ trảm Hoa Hùng trở về cùng rất thủ cấp cho trên tay đã hiện hữu lên vẻ uy phong lẫm liệt. Những chư hầu phần đông không thể tin rằng một kẻ canh phòng vườn như quan Vũ lại hoàn toàn có thể trảm được Hoa Hùng của Đổng Trác.


Bạn đang xem: Quan vũ chém hoa hùng

theo dõi trên
*

Hồi vật dụng 5 trong Tam quốc diễn nghĩa gồm viết :

Lưu Bị mới ngồi xuống ghế ở hàng cuối cùng. Quan liêu Vũ, Trương Phi lẹo tay đứng hầu đằng sau. Đương khi ấy, gồm quân do thám lại báo: "Hoa Hùng dẫn quân thiết kỵ xuống cửa quan, nó đem sào cắm dòng chóp nón của Tôn thái thú, đến trước cửa trại, hò la thách đánh."

Thiệu hỏi: "Ai dám ra trận?"

Sau sống lưng Viên Thuật, tất cả một tướng lực lưỡng, thương hiệu là Du Thiệp cách ra thưa rằng: "Tiểu tướng mạo xin ra."

Thiệu mừng không đúng Thiệp ra. Vừa được một lát, có người về báo: "Thiệp pk với Hoa Hùng được bố hiệp, bị Hùng chém chết rồi!"

Các tướng cả sợ. Thái thú Hàn Phức nói:" Tôi bao gồm thượng tướng tá Phan Phụng rất có thể chém được Hoa Hùng."

Thiệu bèn không đúng Phan Phụng ra đánh. Phụng tay cầm một chiếc búa to, lên ngựa, ra được một lát, lại bị Hoa Hùng chém chết.

Các tướng không người nào còn huyết mặt. Thiệu nói rằng: "Tiếc thay! Danh tướng của ta là Nhan Lương, Văn Sú không đến. Giá bán thử được 1 trong những hai bạn ấy ở chỗ này thì tất cả sợ gì Hoa Hùng."

Nói chưa hoàn thành lời một người ở bên dưới thềm, chạy ra, nói to lên rằng: "Tiểu tướng mạo xin ra chém đầu Hoa Hùng, đem dưng dưới trướng."

Viên Thuật làm việc trong trướng thét lên: "Thằng này là thằng nào! ngươi dám coi thường chư hầu bọn chúng tao không tồn tại đại tướng hay sao? máy mày là 1 trong những thằng cung thủ, nhưng dám phách lác à? chúng đâu, đuổi cổ nó ra ngoài kia!"

Tào cởi vội chống rằng: "Công Lộ hãy nguôi cơn giận. Bạn ấy đã nói bạo gan thế, chắc chắn là bao gồm dũng lực. Xin hãy thử mang lại ra, hễ không tiến công được, ta vẫn trị tội."

Viên Thiệu nói: "Sai một tay phun cung ra đánh, giặc nó gồm cười mang lại không?

Tào túa nói: "Người ấy diện mạo oai vệ nắm kia. Hoa Hùng biết đâu là tay phun cung."

Quan Công nói: "Nếu tôi không tiến công được, xin chặt đầu tôi đi!"

Tháo sai tín đồ rót chén bát rượu, chuyển Quan Công uống trước khi đi. Quan lại Công nói: "Xin hãy để chén rượu đấy, tôi đi rồi về ngay!"

Nói rồi đi ra, vác long đao nhảy đầm lên sườn lưng ngựa.

Xem thêm: Xem Tử Vi Tuổi Kỷ Dậu 1969 Năm 2021 Tuổi Kỷ Dậu Nam Mạng, Tử Vi Tuổi Kỷ Dậu 2021

Được một thời gian chư hầu nghe thấy ngoài cửa ải tiếng trống đánh, tiếng bạn reo ầm ầm, tựa hồ như trời long khu đất lở, núi đổ non nghiêng, ai nấy số đông thất kinh đang định sai bạn ra xem, thì sẽ thấy tiếng nhạc nhong nhong trở về, con ngữa đã vào tới trung quân. Quan Công đứng đầu Hoa Hùng ném xuống đất, chén bát rượu của Tào Tháo chuyển hãy còn nóng.