- Chọn bài -Bài 1: Sự điện liBài 2: Phân loại các chất điện liBài 3: Axit, bazơ với muốiBài 4: Sự năng lượng điện li của nước - pH - chất chỉ thông tư axit-bazơBài 5: luyện tập Axit, bazơ và muốiBài 6: phản nghịch ứng thương lượng ion vào dung dịch những chất điện liBài 7: rèn luyện Phản ứng thương lượng ion trong dung dịch những chất năng lượng điện liBài 8: thực hành thực tế Tính axit-bazơ. Phản bội ứng bàn bạc ion trong dung dịch

Xem toàn cục tài liệu Lớp 11: tại đây

Giải bài xích Tập hóa học 11 – bài 3: Axit, bazơ với muối (Nâng Cao) góp HS giải bài bác tập, cung cấp cho các em một khối hệ thống kiến thức và có mặt thói quen học tập tập làm việc khoa học, làm nền tảng cho vấn đề phát triển năng lượng nhận thức, năng lượng hành động:

Bài 1 (trang 16 sgk Hóa 11 nâng cao): phát biểu những định nghĩa axit và bazơ theo thuyết A-rê-ni-út và Bron-stêt. Lấy các thí dụ minh họa.

Bạn đang xem: Pt điện li mg oh 2

Lời giải:

* Theo thuyết A-rê-ni-út:

– Axit là hóa học khi tung trong nước phân li ra cation H+.

Thí dụ : HCl → H+ + Cl–

CH3COOH ↔ H+ + CH3COO–

– Bazơ là chất khi tan trong nước phân li ra anion OH–.

Thí dụ : NaOH → Na+ + OH–

* Theo thuyết Bron – stêt:

– Axit là hóa học nhường proton (H+) . Bazơ là hóa học nhận proton.

Axit ↔ Bazơ + H+

– tỉ dụ 1:

CH3COOH + H2O ↔ H3O+ + CH3COO–

– tỉ dụ 2:

NH3 + H2O ↔ NH4+ + OH–

Bài 2 (trang 16 sgk Hóa 11 nâng cao): cố nào là bazơ một nút và những nấc, axit một nút và những nấc, hidroxit lưỡng tính, muối bột trung hòa, muối axit? Lấy các thí dụ với viết phương trình năng lượng điện li của chúng trong nước.

Lời giải:

a) Axit nhiều nấc

– đông đảo axit lúc tan vào nước mà lại phân tử phân li một nút ra ion H+ là những axit một nấc.

– đầy đủ axit lúc tan vào nước mà lại phân tử phân li những nấc ra ion H+ là các axit các nấc.


– Thí dụ:

HCl → H+ + Cl–

Ta thấy phân tử HCl trong hỗn hợp nước chỉ phân li một mức ra ion H+, sẽ là axit một nấc.

H3PO4 ↔ H+ + H2PO4– ;

H2PO4– ↔ H+ + HPO42- ;

HPO42- ↔ H+ + PO43- ;

Phân tử H3PO4 phân I cha nấc ra ion H+, H3PO4 là axit cha nấc.

b) Bazơ nhiều nấc

– phần lớn bazơ khi tan trong nước nhưng phân tử phân li một mức ra ion OH– là những bazơ một nấc.

– mọi bazơ lúc tan vào nước mà phân tử phân li các nấc ra ion OH– là các bazơ các nấc.

– Thí dụ:

NaOH → Na+ + OH–

Phân tử NaOH lúc tan trong nước chỉ phân li một mức ra ion OH–, NaOH là bazơ một nấc.

Mg(OH)2 ↔ Mg(OH)+ + OH– ;

Mg(OH)+ ↔ Mg2+ + OH– ;

Phân tử Mg(OH)2 phân li nhị nấc ra ion OH–, Mg(OH)2 là bazơ hai nấc.

c) Hidroxit lưỡng tính

Hidroxit lưỡng tính là hidroxit lúc tan trong nước vừa có thể phân li như axit, vừa có thể phân li như bazơ.

– Thí dụ: Zn(OH)2 là hidroxit lưỡng tính:

Zn(OH)2 ↔ Zn2+ + 2OH– : Phân li theo kiểu bazơ

Zn(OH)2 ↔ 2H+ + ZnO22-(*) : Phân li theo phong cách axit

d) muối bột trung hòa

Muối nhưng anion nơi bắt đầu axit không còn hidro có khả năng phân li ra ion H+ (hidro bao gồm tính axit) được điện thoại tư vấn là muối hạt trung hòa.

– Thí dụ: NaCl, (NH4)2 SO4, Na2CO3.

(NH4)2 SO4 → 2NH4+ + SO42-

e) muối bột axit

Nếu anion cội axit của muối vẫn còn đấy hidro có khả năng phân li ra ion H+, thì muối này được gọi là muối hạt axit.

– Thí dụ: NaHCO3, NaH2PO4 , NaHSO4.

NaHCO3 → Na+ + HCO3–

Bài 3 (trang 16 sgk Hóa 11 nâng cao): Hằng số phân li axit, hằng số phân li bazơ là gì? lấy ví dụ.

Lời giải:

*

Bài 4 (trang 16 sgk Hóa 11 nâng cao): tóm lại nào dưới đấy là đúng theo thuyết A-rê-ni-ut?

A. Một hợp hóa học trong thành phần phân tử bao gồm hidro là axit.

B. Một hợp hóa học trong yếu tắc phân tử bao gồm nhóm OH là bazơ.

C. Một hợp hóa học trong thành phần phân tử bao gồm hidro với phân li ra H+ nội địa là axit.

D. Một bazơ không độc nhất thiết phải bao gồm nhóm OH trong yếu tắc phân tử.

Lời giải:

Chọn C.

Bài 5 (trang 16 sgk Hóa 11 nâng cao): Theo thuyết Bron-stêt thì nhấn xét làm sao sau đó là đúng?

A. Trong thành phần của bazơ phải tất cả nhóm OH.

B. Axit hoặc bazơ có thể là phân tử hoặc ion.

C. Trong yếu tố của axit có thể không bao gồm hidro.

D. Axit hoặc bazơ cần yếu là ion.

Lời giải:

Chọn B.

Bài 6 (trang 16 sgk Hóa 11 nâng cao): chọn câu trả lời đúng trong số các câu bên dưới đây:

A. Quý giá Ka của một axit dựa vào vào nồng độ.

B. Quý giá Ka của một axit nhờ vào vào ấp suất.

C. Quý giá Ka của một axit dựa vào vào nhiệt độ.

D. Giá trị Ka của axit càng nhỏ tuổi lực axit càng mạnh.

Lời giải:

Chọn C.

Bài 7 (trang 16 sgk Hóa 11 nâng cao): Viết phương trình năng lượng điện li của những chất sau trong dung dịch: K2CO3, NaClO, Na2HPO4, Na3PO4, Na2S, NaHS, Sn(OH)2.

Lời giải:

Phương trình năng lượng điện li:

K2CO3 → 2K+ + CO32-

Na2HPO4 → 2Na+ + HPO42-

Na2S → 2Na+ + S2-

Sn(OH)2 ↔ Sn2+ + 2OH–

NaClO → Na+ + ClO-

Na3PO4 → 3Na+ + PO43-

NaHS → Na+ + HS–

H2SnO2 ↔ 2H+ + SnO2>2-

Bài 8 (trang 16 sgk Hóa 11 nâng cao): Hãy cho biết các phân tử với ion sau là axit, bazơ xuất xắc lưỡng tính theo thuyết Bron – Stêt: HI, CH3COO–, H2PO4–, PO43-; NH3, S2-, HPO42-. Giải thích.

Lời giải:

– Axit: HI. HI + H2O → H3O+ + I–

– Bazơ: CH3COO–, S2-, PO43-; NH3

CH3COO– + H2O ↔ CH3COOH + OH–

PO43- + H2O ↔ HPO42- + OH–

S2- + H2O ↔ HS– + OH–

NH3 + H2O ↔ NH4+ + OH–

– Lưỡng tính: HPO42-, H2PO4–

HPO42- + H2O ↔ PO43- + H3O+

HPO42- + H2O ↔ H2PO4– + OH–

H2PO4– + H2O ↔ HPO42- + H3O+

H2PO4– + H2O ↔ H3PO4 + OH–

Bài 9 (trang 16 sgk Hóa 11 nâng cao): Viết biểu thúc hằng số phân li axit Ka hoặc hằng số phân li bazơ Kb cho những trường hợp sau: HF, ClO–; NH4+; F–.

Xem thêm: Sau More Than Là Gì ? More And More Trong Tiếng Anh

Lời giải:

HF ↔ H+ + F–

Ta có:

*

ClO– + H2O ↔ HClO + OH–

Ta có:

*

NH4+ + H2O ↔ NH3 + H3O+

Ta có :


*

F– + H2O ↔ HF + OH–

Ta tất cả :

*

Bài 10 (trang 16 sgk Hóa 11 nâng cao): có hai dung dịch sau :

a) CH3COOH 0,10M (Ka = 1,75.10-5). Tính mật độ mol của ion H+.