Phiếu đánh giá xếp các loại cán bộ năm 2021 được điều khoản rõ trên Nghị định 90/2020/NĐ-CP.

Bạn đang xem: Phiếu đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức năm 2021

Đó là mẫu số 01.

Nghị định 90 cũng phép tắc rõ về hầu như tiêu chí tiến công giá, xếp loại quality cán bộ, công chức, viên chức.

Các cơ quan, đối chọi vị, tổ chức sẽ dựa trên công dụng đánh giá, xếp loại unique cán bộ, công chức, viên chức để ba trí, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng, nâng ngạch hoặc thăng hạng chức vụ nghề nghiệp, quy hoạch, té nhiệm, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, biệt phái, khen thưởng, kỷ luật, review và xếp loại quality và triển khai các chế độ khác đối với cán bộ, công chức, viên chức.


*

Phiếu đánh giá, xếp các loại cán bộ được thực hiện làm cơ sở để liên thông trong đánh giá, xếp loại quality cán bộ.


TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - tự do thoải mái - Hạnh phúc

_______________________


PHIẾU ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG CÁN BỘ

Năm 2021

Họ với tên: NGUYỄN VĂN A

Chức vụ, chức danh: ....................................................................................

Cơ quan, tổ chức, đơn vị công tác: ..............................................................

I. KẾT QUẢ TỰ ĐÁNH GIÁ

1. Thiết yếu trị tư tưởng:

- Chấp hành chủ trương, con đường lối, pháp luật của Đảng, bao gồm sách, pháp luật của phòng nước và những nguyên tắc tổ chức, kỷ mức sử dụng của Đảng, độc nhất vô nhị là nguyên tắc tập trung dân chủ, từ bỏ phê bình với phê bình.

- có quan điểm, bản lĩnh chính trị vững vàng vàng; kiên cường lập trường; không giao động trước hồ hết khó khăn, thách thức.

- Đặt tác dụng của Đảng, tổ quốc - dân tộc, nhân dân, bè phái lên trên tác dụng cá nhân.

- tất cả ý thức nghiên cứu, học tập tập, áp dụng chủ nghĩa Mác - Lênin, tứ tưởng hồ nước Chí Minh, nghị quyết, chỉ thị, ra quyết định và những văn bạn dạng của Đảng.

2. Đạo đức, lối sống:

- ko có biểu lộ suy thoái về đạo đức, lối sống.

- có lối sống trung thực, khiêm tốn, chân thành, trong sáng, giản dị.

- Có nasaconstellation.comh thần đoàn kết, kiến thiết cơ quan, tổ chức, đơn vị chức năng trong sạch, vững mạnh.

3. Tác phong, lề lối làm cho việc:

- Có trọng trách với công việc; năng động, sáng sủa tạo, dám nghĩ, dám làm, linh động trong tiến hành nhiệm vụ.

- cách thức làm việc khoa học, dân chủ, đúng nguyên tắc.

- Có lòng nasaconstellation.com trách nhiệm và kết hợp trong tiến hành nhiệm vụ.

- gồm thái độ đúng mực và phong cách ứng xử, lề lối có tác dụng việc chuẩn chỉnh mực, thỏa mãn nhu cầu yêu ước của văn hóa truyền thống công vụ.

4. Ý thức tổ chức kỷ luật:

- Chấp hành sự cắt cử của Ban, cơ quan, tổ chức đoàn thể.

- thực hiện các quy định, quy chế, nội quy của cơ quan.

- report đầy đủ, trung thực, đưa nasaconstellation.com chính xác, khả quan về hầu như nội dung tương quan đến việc triển khai chức trách, trọng trách được giao và hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị chức năng với cung cấp trên khi được yêu thương cầu.

5. Tác dụng thực hiện chức trách, trọng trách được giao:

- Kết quả hoạt động vui chơi của cơ quan, tổ chức, đơn vị chức năng được giao lãnh đạo, quản lí lý, phụ trách (xác xác định rõ nội dung quá trình thực hiện; tỉ lệ trả thành, chất lượng, giai đoạn công việc)

- năng lượng lãnh đạo, quản lý:

Đối cùng với cán bộ lãnh đạo, quản ngại lý:

Quán triệt, thể chế hóa và thực hiện chủ trương, con đường lối của Đảng, bao gồm sách, pháp luật của nhà nước tại cơ quan, tổ chức, đối kháng vị.

Duy trì kỷ luật, kỷ cương cứng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị; không nhằm xảy ra các vụ, việc vi phạm luật kỷ luật, vi phi pháp luật yêu cầu xử lý, tình trạng khiếu nại, tố giác kéo dài; phòng, chống tham nhũng, lãng phí trong phạm vi cơ quan, tổ chức, solo vị.

Lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai kiểm tra, thanh tra, giám sát, giải quyết và xử lý khiếu nại, cáo giác theo thẩm quyền; chỉ đạo, tiến hành công tác cải tân hành chính, cải cách chế độ công vụ, công chức tại cơ quan, tổ chức, solo vị.

Xây dựng chương trình, kế hoạch vận động hàng năm của cơ quan, tổ chức, đơn vị chức năng được giao quản lí lý, phụ trách, vào đó xác minh rõ kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ, lượng hóa bằng thành phầm cụ thể.

- năng lượng tập hợp, đoàn kết:

......................................................................................................................

II. TỰ NHẬN XÉT, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG

1. Tự dìm xét ưu, nhược điểm:

Cá nhân tự thừa nhận xét rất nhiều ưu, nhược điểm của bản thân trong quy trình công tác.

2. Tự xếp các loại chất lượng:

......................................................................................................................

(Hoàn thành xuất dung nhan nhiệm vụ; kết thúc tốt nhiệm vụ; kết thúc nhiệm vụ; không hoàn thành nhiệm vụ).

....., ngày....tháng....năm ....

NGƯỜI TỰ NHẬN XÉT

(Ký, ghi rõ chúng ta tên)

III. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG CÁN BỘ 

(Phần giành cho cấp tất cả thẩm quyền đánh giá)

1. Dấn xét ưu, khuyết điểm:

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

2. Tác dụng đánh giá, xếp nhiều loại chất lượng:

.....................................................................................................................

(Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; kết thúc tốt nhiệm vụ; dứt nhiệm vụ; không xong xuôi nhiệm vụ).

3. đánh giá và nhận định chiều hướng, triển vọng cải tiến và phát triển của cán bộ:

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

Xem thêm: Take Potluck Là Gì ? Potluck Dinner/ Supper Có Nghĩa Là Gì

...., ngày ....tháng....năm.....

ĐẠI ĐIỆN CẤP CÓ THẨM QUYỀN

(Ký tên, ghi rõ bọn họ tên)


Xếp một số loại Chất LượngĐánh GiáCán BộTổ ChứcCơ QuanTự thừa nhận XétLãnh ĐạoHướng DẫnKết QuảNguyên TắcCông ViệcHoạt ĐộngChính TrịChấp HànhChủ Trươngnasaconstellation.comh ThầnKhiếu NạiThái Độ Đúng MựcPhong giải pháp Ứng XửCung cung cấp Thông nasaconstellation.com