Phép toán số học
Phép toán ý nghĩa Ví dụ
- Đổi dấu một số thực hoặc nguyên -12, -a
+ Phép cộng 2 số thực hoặc nguyên 2+4=6
- Phép trừ 2-3=-1
* Phép nhân 4*2=8
/ Phép chia 5/3=1
% Phép lấy phần dư 6/2=011.5%2.5=1.5

Chú ý:

- Nếu phép phân tách hai toán hạng đều nguyên thì phép chia cho kết quả là phần nguyên của thương nhì toán hạng đó, ví dụ: 5/3=1

- Nếu phép phân chia hai toán hạng đều nguyên với số phân tách bằng 0 thì phép phân tách sinh lỗi, ví dụ 5/0 sẽ phát sinh lỗi

- Nếu một trong hai toán hạng là kiểu thực thì lúc này kết quả của phép phân tách cho ta giá chỉ trị đúng, ví dụ 5/2.0=2.5

- Nếu một trong nhị toán hạng là kiểu thực với số chĩa bằnd 0 thì kết quả phép phân tách là infinity(dương vô cùng) hoặc –infinity(âm vô cùng)

- Phép toán % trả về phần dư của phép chia


Phép toán quan hệ

Những toán tử quan liêu hệ được cần sử dụng để so sánh giữa hai giá chỉ trị, cùng sau đó trả về kết quả là một giá chỉ trị logic kiểu bool (true tốt false). Ví dụ toán tử đối chiếu lớn hơn (>) trả về giá bán trị là true nếu giá chỉ trị phía trái của toán tử lớn hơn giá chỉ trị bên phải của toán tử. Do vậy 5 > 2 trả về một giá chỉ trị là true, trong khi 2 > 5 trả về giá bán trị false.

Bạn đang xem: Phép toán

Các toán tử quan tiền hệ trong ngôn ngữ C# được trình diễn ở bảng bên dưới.

Phép toán ý nghĩa Ví dụ Kết quả
> So sánh lớn hơn 1>2 false
>= So sánh lớn hơn hoặc bằng 2>=2 true

Phép toán xúc tích
Phép toán logic ý nghĩa Ví dụ Kết quả
! Phép phủ định một ngôi (not) !(3>1) false
&& Liên kết hai biểu thức xúc tích Phép với (and). Giá bán trị bằng 1 lúc cả 2 toán hạng có mức giá trị 1 (2>1)&&(5=2) false
|| Liên kết nhị biểu thức logic. Phép hoặc (or). Giá trị biểu thức bằng 1 khi một trong hai toán hạng bằng 1 (4>3)||(1>8) true
Bảng giá trị của những phép toán logic

X Y X && Y X || Y ! X
True true true true false
True false false true false
False true false true true
False false false false true

Phép toán tăng giảm

Trong ngôn ngữ lập trình C# đưa ra nhị phép toán một ngôi để tăng và giảm những biến (nguyên và thực). Toán tử tăng ++ sẽ thêm một vào toán hạng của nó, toán tử giảm – sẽ trừ đi 1

Dấu phép toán ++ cùng -- có thể đứng trước hoặc đứng sau toán hạng. Như vậy ta có thể viết: ++n, n++, --n, n--

Sự không giống nhau của ++n với n++ ở chỗ: vào phép toán n++ thì n tăng sau khi giá trị của nó được sử dụng, còn trong ++n thì giá bán trị của n tăng trước khi giá chỉ trị của nó được sử dụng. Tương tự đối với –n và n--

Ví dụ: giả sử trước mỗi phép tính int i=3, j=15;

Phép toán Tương đương Kết quả
i=++j; tăng trước j=j+1; i=j; i=16 với j=16
i=j++; tăng sau i=j; j=j+1; i=15 và j=16
i++; i=i+1; i=4
j = ++i + 5; i=i+1; j=i+5; i=4 với j=9
j = i++ +5; j=i+5; i=i+1; i=4 và j=8

Thứ tự ưu tiên những phép toán

Trình biên dịch phải xác định thứ tự thực hiện các toán tử vào trường hợp một biểu thức tất cả nhiều phép toán, giả sử, tất cả biểu thức sau:

var1 = 5+7*3;

Biểu thức bên trên có cha phép toán để thực hiện bao gồm (=, +,*). Ta thử xét những phép toán theo thứ tự từ trái quý phái phải, đầu tiên là gán giá trị 5 đến biến var1, sau đó cộng 7 vào 5 là 12 cuối thuộc là nhân với 3, kết quả trả về là 36, điều này thật sự gồm vấn đề, ko đúng với mục đích yêu thương cầu của bọn chúng ta. Vị vậy việc xây dựng một trình tự xử lý những toán tử là hết sức cần thiết.

Các luật về độ ưu tiên xử lý sẽ bảo trình biên dịch biết được toán tử như thế nào được thực hiện trước vào biểu thức.Tương tự như vào phép toán đại số thì phép nhân gồm độ ưu tiên thực hiện trước phép toán cộng, vày vậy 5+7*3 mang lại kết quả là 26 đúng hơn kết quả 36. Cùng cả hai phép toán cộng và phép toán nhân điều tất cả độ ưu tiên cao hơn phép gán. Như vậy trình biên dịch sẽ thực hiện các phép toán rồi sau đó thực hiện phép gán ở bước cuối cùng. Kết quả đúng của câu lệnh bên trên là biến var1 sẽ nhận giá trị là 26.

Trong ngôn ngữ C#, dấu ngoặc được sử dụng để cố gắng đổi thứ tự xử lý, điều này cũng giống trong thống kê giám sát đại số. Khi đó muốn kết quả 36 đến biến var1 bao gồm thể viết:

var1 = (5+7) * 3;

Biểu thức vào ngoặc sẽ được xử lý trước và sau khoản thời gian có kết quả là 12 thì phép nhân được thực hiện.

Bảng sau liệt kê thứ tự độ ưu tiên những phép toán vào C#.

Xem thêm: Tập Làm Văn Tả Một Cảnh Đẹp Ở Quê Hương Em Lớp 5 ❤️️15 Bài Hay Nhất

*

Các phép toán được liệt kê thuộc loại sẽ có thứ tự theo mục thứ thự của bảng: thứ tự trái tức là độ ưu tiên của những phép toán từ phía trái sang, thứ tự phải thì những phép toán tất cả độ ưu tiên từ bên phải qua trái. Những toán tử không giống loại thì bao gồm độ ưu tiên từ bên trên xuống dưới, vày vậy các toán tử loại cơ bản sẽ có độ ưu tiên cao nhất với phép toán gán sẽ tất cả độ ưu tiên thấp nhất trong số toán tử.