tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

*

*

Một hòa hợp chất bao gồm phân tử bao gồm 2 nguyên tử nhân tố X link với 5 nguyên tố O cùng nặng hơn gấp đôi phân tử chlorine.

Bạn đang xem: Phân tử khối của natri

a./ Tính phân tử khối của vừa lòng chất.

b./ Tính nguyên tử khối của X, cho thấy thêm tên và kí hiệu của nguyên tố.

​​​​​H=1,O=16,P=31,Na=23,S=32,Cl=35,5


Gọi CTHH là: X2O5

a. Ta có: (d_dfracX_2O_5Cl_2=dfracM_X_2O_5M_Cl_2=dfracM_X_2O_571=2left(lần ight))

=> (M_X_2O_5=PTK_X_2O_5=2.71=142left(đvC ight))

b. Ta có: (M_X_2O_5=2.NTK_X+16.5=142left(g ight))

=> (NTK_X=31left(đvC ight))

Vậy X là photpho (P)


Một hòa hợp chất có phân tử có 2 nguyên tử yếu tố X liên kết với 5 yếu tố O và nặng hơn 2 lần phân tử chlorine.

a./ Tính phân tử khối của vừa lòng chất.

b./ Tính nguyên tử khối của X, cho thấy tên với kí hiệu của nguyên tố.

​​​​​​​H=1,O=16,P=31,Na=23,S=32,Cl=35,5


Một phù hợp chất tất cả phân tử tất cả 2 nguyên tử yếu tắc X link với 5 nguyên tố O với nặng hơn 2 lần phân tử chlorine.

a./ Tính phân tử khối của hòa hợp chất.

b./ Tính nguyên tử khối của X, cho biết thêm tên cùng kí hiệu của nguyên tố.

Xem thêm: Phương Trình Vận Tốc Lớp 10, Hệ Thống Lý Thuyết Và Các Dạng Bài Tập Vật Lý 10

​​​​​​​H=1,O=16,P=31,Na=23,S=32,Cl=35,5


a) $PTK = 2M_Cl_2 = 71.2 = 142(đvC)$

b)

Ta tất cả : $2X + 16.5 = 142 Rightarrow X = 31(P)$

Vậy X là Photpho, KHHH : P


Hợp hóa học khí A bao gồm phân tử gồm một nguyên tử R link với 4 nguyên tử hidro(H) với nặng rộng phân tử khí hidro (H2) 8 lần:1,Tính nguyên tử khối của R?Cho biết thương hiệu R?2,Viết công thức hóa học tập của hợp chất khí A?Biết:C=12;O=16;H=1;S=32;Na=23;Mg=24;P=31;K=


Câu 1:

Theo đề bài xích ta có (dfracR+4HPTK_H_2) = 8 lần

⇒ R + 4H = 8 . 2

⇒ R + 4 = 16 

⇒ R = 12 (đvC)

⇒ R là nhân tố C

Câu 2: 

Vậy CTHH là: CH4

PTK: 12.1 + 1.4 = 16 đvC


Lập CTHH của các hợp chất sau a) Al với O b) sắt (III) với (CO3) c) Na với (PO4)

Tính phân tử khối của các hợp hóa học vừa lậpđc


a, Al2O3

PTK(Al_2O_3) =27. 2 + 16.3 = 102 đvC

b, Fe2(CO3)3

PTK(Fe_2left(CO_3 ight)_3) = 56.2 + 12 . 3 + 16 . 9 = 292 đvC

c, (Na_3PO_4)

PTK(Na_3PO_4)  = 23.3 + 31 + 16.4 = 164 đvC


Biết Zn: 65; Al: 27; Mg: 24; S: 32; P: 31; O: 16; H: 1.Phân tử khối của ZnSO4, Al(OH)3, Mg3(PO4)2 lần lượt là : :> 


(M_ZnSO_4=65+96=161left(đvc ight))

(M_Alleft(OH ight)_3=27+17cdot3=78left(đvc ight))

(M_Mg_3left(PO_4 ight)_2=24cdot3+left(31+64 ight)cdot2=262left(đvc ight))


PTK : ZnSO4 ----> 65+32+ 64 = 161 DvC

PTK:Al( OH)3 ---> 27+ 48+3= 78 DvC

PTK: Mg3(PO4)2---> 72+93+96=261 DvC


Lập CTHH và tính phân tử khối của những hợp chất sau:a/ Al (III) và Ob/ fe ( II) và (SO4) (II)c/ Ca (II) với (PO4) (III)d/ na (I) cùng O


Mik ra KQ luôn luôn nhé:

a. Al2O3

b. FeSO4

c. Ca3(PO4)2

d. Na2O

(Nếu bn mong muốn cách giải hãy phụ thuộc quy tắc hóa trị.)


c) Lập CTHH cùng tính phân tử khối rồi suy ra cân nặng mol phân tử của không ít hợp chất sau biết:

 a Ag(I) ,và (NO3)(I) b,Zn(II) với (SO4)(II) c, Al(III) với (PO4)(III)

d, Na(I) cùng (CO3)(II) e, Ba(II) cùng (PO4)(III) f, Fe(III) cùng (SO4)(II)

 g, Pb(II) và S(II) h, Mg(II) cùng Cl(I) i, (NH4)(I) với (SiO3)(II)


c) Lập CTHH và tính phân tử khối rồi suy ra cân nặng mol phân tử của rất nhiều hợp chất sau biết:

 a Ag(I) ,và (NO3)(I)

=> AgNO3

PTK : 108 + 62 = 170 (đvC)

M= 170(g/mol)

b,Zn(II) cùng (SO4)(II)

=> ZnSO4

PTK : 65 +96=161 (đvC)

M = 161 (g/mol)

c, Al(III) với (PO4)(III)

=> AlPO4

PTK : 27+ 95 = 122 (đvC)

M=122 (g/mol)

d, Na(I) và (CO3)(II)

=> Na2CO3

PTK : 23.2+60=106 (đvC)

M= 106(g/mol)

e, Ba(II) cùng (PO4)(III)

=> Ba3(PO4)2

PTK : 137.3 + 95.2 = 601 (đvC)

M= 601 (g/mol)

f, Fe(III) cùng (SO4)(II)

=> Fe2(SO4)3

PTK : 56.2 + 96.3 = 400

M = 400(g/mol)

g, Pb(II) với S(II)

=> PbS

PTK : 207 +32= 239 (đvC)

M = 239 (g/mol)

h, Mg(II) và Cl(I)

=> MgCl2 

PTK : 24 + 71 = 95 (đvC)

M = 95 (g/mol)

i, (NH4)(I) cùng (SiO3)(II)

=> (NH4)2SiO3

PTK : 18.2 + 28 + 16.3 =112 (đvC)

M = 112 (g/mol)


Đúng 2

phản hồi (0)

CTHH Zn với NO3

 


Đúng 0
comment (0)

Phân tử của hợp hóa học A gồm 3 nguyên tử của nhân tố R liên kết với cùng 1 nguyên tử p và 4 nguyên tử O. Biết phân tử của hợp chất A nặng gấp 49 lần phân tử khí Hiđro(H2). R vào hợp chất A bên trên là yếu tố nào? ( cho O=16, P=31, H=1, N=14, Na=23, Mg=24)

A: O

B: Mg

C: S

D: H


Lớp 8 Hóa học bài xích 9: bí quyết hóa học
5
0
Gửi bỏ

D


Đúng 0

phản hồi (0)


Đúng 0
bình luận (0)

D


Đúng 0
phản hồi (0)
olm.vn hoặc hdtho
nasaconstellation.com