Cách truy vấn nhiều bảng, sử dụng các loại JOIN như LEFT JOIN, RIGHT JOIN, INNER JOIN trong SQL để lấy dữ liệu kết hợp


Truy vấn nhiều bảng, Tự khớp nối các bảng

Một trong nhưng lợi ích chính của SQL là khả năng kết hợp dữ liệu từ hai hay nhiều bảng lại với nhau. Việc kết hợp các bảng lại như vậy gọi là JOIN, SQL sẽ tạo ra một bảng tạm thời chứa dữ liệu kết quả từ JOIN.

Bạn đang xem: Câu lệnh sql join: các loại join trong sql

Khớp nối hai bảng

Khớp nối hai bảng với nhau khi truy vấn thì ở mệnh đề from chỉ ra tên hai bảng cần kết nối (cách nhau bởi dấu phảy), và ở mệnh đề where là điều kiện khớp nối.

Ví dụ:


SELECT Donhang.DonhangID, Khachhang.Hoten, Donhang.NgaydathangFROM Donhang, KhachhangWHERE Donhang.KhachhangID=Khachhang.KhachhangID
Ở mệnh đề where ở câu truy vấn trên thì đoạn mã Donhang.KhachhangID=Khachhang.KhachhangID dùng để khớp nối bảng.

Mọi cặp bản ghi (dòng dữ liệu): bản ghi ở bảng Donhang, bản ghi ở Khachhang có cùng giá trị KhachhangID sẽ kết hợp với nhau để tạo ra dòng dữ liệu tạm thời để select chọn:

*

Kết quả trên bạn thấy tên khách hàng (Hoten) lấy ở bảng Khachhang, với mỗi khách hàng lấy được thì các ngày đặt hàng và ID của đơn hàng (Ngaydathang,DonhangID) của khách hàng đó được lấy ở bảng Donhang

Ở đây có một file CSDL mẫu dạng SQLite, bạn có thể tải về nghiên cứu, thực hành: CSDL SQLite mẫu. Hoặc sử dụng trực tiếp công cụ Online: Chạy SQL

Đặt lại tên bảng khi truy vấn với AS

Từ khóa as bạn đã từng dùng để đặt tên cột tùy biến, với tên bảng, bảng tạm thời cũng có thể dùng as để đặt tên tùy biến, mục đích để câu truy vấn phức tạp, dài trở lên ngắn gọn, dễ đọc hơn.

Ví dụ trên viết có đặt thêm tên bảng tùy biến


SELECT o.DonhangID, c.Hoten, o.NgaydathangFROM Donhang As o, Khachhang AS cWHERE o.KhachhangID=c.KhachhangID
Chạy thử
Bảng Donhang đã đổi tên thành o, bảng Khachhang thành c.

Các kiểu JOIN

Cách khớp nối bảng ở trên (sử dụng điều kiện khớp nối ở mệnh đề where) sử dụng với khớp nối thông thường, thực tế SQL sử dụng từ khóa join với nhiều cách kết nối bảng khách nhau. Gồm có:

inner join : trả về các bản ghi có giá trị phù hợp giữa hai bảng (nhớ lại phép giao hai tập hợp). left join : mọi bản ghi bảng bên trái được trả về, bản ghi nào phù hợp với bản ghi bên phải thì nó được bổ sung thêm dữ liệu từ bản ghi bảng bên phải (nếu không có thì nhận NULL) right join : mọi bản ghi bảng bên phải được trả về, sau bổ sung dữ liệu phù hợp từ bảng bên trái. outer join : (full join) mọi bản ghi ở bảng trái và bảng phải kết hợp lại

Hình ảnh trực quan cho các trường hợp JOIN trên:

*

Quy tắc chung viết join : bảng trái là bảng nằm bên trái (phía trước) từ khóa join,bảng phái là bảng sau (bên phải) từ khóa join, trong mệnh đề join thì điều kiện kết hợp vếtsau từ khóa on

Sử dụng INNER JOIN


Xem lại hình ảnh về Inner Join, nó giống với phép toán giao tập hợp.

inner join chọn các bản ghi mà phải phù hợp ở tất cả các bảng


*

Kết quả

DonhangIDHoTenTenShipper
10248Nguyễn Bích ThủyGoViet
10249Hoàng Thị Bích NgọcGrab
10250Phạm Thu HuyềnBee
10251Trần Diễm Thùy DươngGrab
.........

Sử dụng LEFT JOIN

*

LEFT JOIN trả về tất cả bản ghi bảng bên trái kể cả bản ghi đó không tương ứng với bảng bên phải, còn bảng bên phải thì những bản ghi nào phù hợp với bảng trái thì dữ liệu bản ghi đó được dùng để kết hợp với bản ghi bảng trái, nếu không có dữ liệu sẽ NULL

Ví dụ:


HoTenDonhangID
Bùi Nam Khánh
Bùi Thị Kim Oanh10266
Bùi Thị Kim Oanh10270
Hồ Nguyễn Minh Khuê
......

Xem thêm: Paracord Là Gì - Dây Sinh Tồn Paracord Đa Năng

Quan sát kết quả ta thấy mọi HoTen ở bảng bên trái được lấy ra, sau đó DonhangID ở bảng bên phải phù hợp được dùng để kết hợp với HoTen nếu không có giá trị nào phù hợp thì nhận giá trị null

Sử dụng RIGHT JOIN

Trường hợp này hoạt động giống với LEFT JOIN theo chiều ngược lại.

Ví dụ:

SELECT Donhang.OrderID, NhanVien.Ten, NhanVien.HoFROM DonhangRIGHT JOIN NhanVienON Donhang.NhanvienID = NhanVien.NhanvienIDORDER BY Donhang.DonhangID Chạy thử

FULL OUTER JOIN

Xét tất cả các kết quả, với SQLite không hỗ trợ (có thể thay thế bằng LEFT JOIN kết hợp với UNION)

SELECT Khachhang.HoTen, Donhang.DonhangIDFROM KhachhangFULL OUTER JOIN Donhang ON Khachhang.KhachhangID=Donhang.KhachhangIDORDER BY Khachhang.HoTen Chạy thử
Mục lục bài viết
Nối nhiều bảngCác kiểu Join