*

*

Lớp 12
chất hóa học 12 Sinh học tập 12 lịch sử hào hùng 12 Địa lí 12 GDCD 12 technology 12 Tin học 12
Lớp 11
chất hóa học 11 Sinh học 11 lịch sử vẻ vang 11 Địa lí 11 GDCD 11 technology 11 Tin học 11
Lớp 10
chất hóa học 10 Sinh học tập 10 lịch sử hào hùng 10 Địa lí 10 GDCD 10 technology 10 Tin học tập 10
Lớp 9
hóa học 9 Sinh học 9 lịch sử vẻ vang 9 Địa lí 9 GDCD 9 công nghệ 9 Tin học tập 9 Âm nhạc và mỹ thuật 9
chất hóa học 8 Sinh học 8 lịch sử hào hùng 8 Địa lí 8 GDCD 8 technology 8 Tin học tập 8 Âm nhạc và mỹ thuật 8
Sinh học tập 7 lịch sử vẻ vang 7 Địa lí 7 Khoa học thoải mái và tự nhiên 7 lịch sử hào hùng và Địa lí 7 GDCD 7 công nghệ 7 Tin học 7 Âm nhạc và mỹ thuật 7
lịch sử dân tộc và Địa lí 6 GDCD 6 công nghệ 6 Tin học tập 6 HĐ trải nghiệm, hướng nghiệp 6 Âm nhạc 6 mỹ thuật 6

Câu hỏi Ở một loài thực vật, tính trạng màu sắc hoa do liên hệ giữa nhì cặp ren Aa với Bb nằm trên nhì cặp NST tương đồng khác nhau. Sự có mặt của cả hai gen trội mang lại kiểu hoa lá đỏ, thiếu 1 trong các hai gene trội mang lại kiểu hoa lá vàng, thiếu hụt cả hai gen trội đến kiểu hoa lá trắng. Tính trạng độ cao cây do cặp ren Dd quy định. Mang đến cây hoa đỏ, thân cao dị phù hợp về cả 3 gen tự thụ phấn, F1 thu được 6 nhiều loại kiểu hình, trong số đó kiểu hoa lá vàng, thân thấp chỉ chiếm tỉ lệ 10,75%. Theo lý thuyết, trong những phát biểu sau, có bao nhiêu tuyên bố đúng?

I. Gồm 10 mẫu mã gen không giống nhau quy định kiểu bông hoa đỏ, thân cao.

Bạn đang xem: Ở một loài thực vật

II. Trong quần thể, có tối đa 30 kiểu gen không giống nhau về nhị tính trạng.

III. Thiến gen xẩy ra với tần số 40%

IV. Ở F1, phong cách gen đồng thích hợp về cả 3 gen chiếm tỉ lệ 13%.

A 4B 3C 2d 1

Phương pháp giải:

Sử dụng phương pháp :A-D- = 0,5 + aadd; A-dd/aaD- = 0,25 – aadd; A-D-+ A-dd/aaD-=0,75

Hoán vị gene ở phía hai bên cho 10 nhiều loại kiểu gen

Giao tử link = (1-f)/2; giao tử hoán vị: f/2

Bước 1: xác định tỉ lệ A-B-; A-bb;aaB-; aabb, tần số HVG

Bước 2: Viết kết quả phép lai

Bước 3: Xét những phát biểu


Lời giải chi tiết:

Ta có:

A-B- : hoa đỏ; A-bb/ aaB- : hoa vàng; aabb: hoa trắng.

D - thân cao; d - thân thấp.

Nếu mang lại cây dị đúng theo 3 cặp ren tự thụ phấn

AaBb × AaBb → 9 đỏ: 6 vàng: 1 trắng

Dd × Dd → 3 cao: 1 thấp.

Nếu các gen PLĐL thì tỉ trọng hoa vàng, thấp chiếm: (dfrac616 imes dfrac14 e 10,75\% )(đề cho) → 1 trong 2 cặp ren quy định color liên kết với cặp gen phép tắc chiều cao

Giả sử cặp ren Aa link với cặp gene Dd.

(A - ddbb + aaddB - = left( 0,25 - aadd ight) imes 0,25bb + aadd imes 0,75B - = 0,1075 o aadd = 0,09 o underline ad = 0,3) là giao tử liên kết, f = 40%

P: (dfracADadBb; imes dfracADadBb;;f; = ;40\% )

(dfracADad o ;AD = ;;ad; = 0,3;Ad = aD = 0,2)

Bb × Bb → 1BB:2Bb:1bb

Xét những phát biểu:

I đúng. Cây hoa đỏ, thân cao tất cả kiểu ren A-D-B- có số một số loại kiểu ren là 2 × 5 = 10 (A-D- có 5 loại kiểu gen là: (dfracADAD;dfracADad;dfracADAd;dfracADaD;dfracAdaD))

II đúng, p có HVG ở 2 bên → số các loại kiểu ren = 10 × 3 = 30.

III đúng.

Xem thêm: Thời Trang La Gì - Làm Thế Nào Để Có Được Một Item Hợp Thời Trang

IV đúng.

P: (dfracADadBb; imes dfracADadBb;;f; = ;40\% )

(dfracADad o ;AD = ;;ad; = 0,3;Ad = aD = 0,2)

Bb × Bb → 1BB:2Bb:1bb

Ở F1, loại gen đồng phù hợp về cả 3 ren (left( 2; imes ;0,3^2 + ;2; imes ;0,2^2 ight) imes ;0,5left( BB,;Bb ight); = 13\% )