Câu hỏi : kiếm tìm số liền sau của số tự nhiên chẵn lớn nhất tất cả 5 chữ số không giống nhau.

Bạn đang xem: Người ta viết liền nhau các số tự nhiên chẵn liên tiếp

Lời giải:

Số chẵn lớn nhất gồm 5 chữ số khác nhau là 98764

Số liền sau của số 98764 là : 98764 + 1 = 98765

Vậy số liền sau của số tự nhiên chẵn lớn nhất tất cả 5 chữ số khác nhau là : 98765

Top lời giải xin giới thiệu với các em một số dạng bài xích tập về dãy số lớp 5, mời các em cùng đọc nhé.

1. Những kiến thức cần nhớ dãy số


Trong hàng số tự nhiên liên tiếp cứ một số chẵn lại đến một số lẻ rồi lại đến một số chẵn… bởi vì vậy, nếu:

- dãy số bắt đầu từ số lẻ với kết thúc là số chẵn thì số lượng các số lẻ bằng số lượng những số chẵn.

-Dãy số bắt đầu từ số chẵn với kết thúc cũng là số lẻ thì số lượng các số chẵn bằng số lượng các số lẻ.

-Nếu dãy số bắt đầu từ số lẻ với kết thúc cũng là số lẻ thì số lượng các số lẻ nhiều hơn những số chẵn là một trong số.

-Nếu hàng số bắt đầu từ số chẵn với kết thúc cũng là số chẵn thì số lượng các số chẵn nhiều hơn các số lẻ là một trong những số.

a. Trong dãy số tự nhiên liên tiếp bắt đầu từ số 1 thì số lượng những số trong dãy số chính bằng giá bán trị của số cuối thuộc của số ấy.

b. Trong dãy số tự nhiên liên tiếp bắt đầu từ số khác số 1 thì số lượng những số trong hàng số bằng hiệu giữa số cuối thuộc của hàng số với số liền trước số đầu tiên.

2. Những loại hàng số:


+ hàng số cách đều:

- hàng số tự nhiên.

- hàng số chẵn, lẻ.

- hàng số phân tách hết hoặc không chia hết đến một số tự nhiên như thế nào đó.

+ hàng số không cách đều.

- hàng Fibonacci tốt tribonacci.

- Dãy gồm tổng (hiệu) giữa hai số liên tiếp là một hàng số.

+ hàng số thập phân, phân số:

3. Cách giải những dạng toán về hàng sốlớp 5

Dạng 1: Điền thêm số hạng vào sau, giữa hoặc trước một dãy số

Trước hết ta cần xác định lại quy luật của hàng số:

+ Mỗi số hạng (kể từ số hạng thứ 2) bằng số hạng đứng trước nó cộng (hoặc trừ) với một số tự nhiên a.

+ Mỗi số hạng (kể từ số hạng thứ 2) bằng số hạng đứng trước nó nhân (hoặc chia) với một số tự nhiên q khác 0.

+ Mỗi số hạng (kể từ số hạng thứ 3) bằng tổng 2 số hạng đứng liền trước nó.

+ Mỗi số hạng (kể từ số hạng thứ 4) bằng tổng của số hạng đứng trước nó cộng với số tự nhiên d rồi cộng với số thứ tự của số hạng ấy.

+ Số hạng đứng sau bằng số hạng đứng trước nhân với số thứ tự của nó.

+ Mỗi số hạng (kể từ số hạng thứ 2) trở đi đều bằng a lần số liền trước nó.

+ Mỗi số hạng (kể từ số hạng thứ 2) trở đi, mỗi số liền sau bằng a lần số liền trước nó cộng (trừ ) n (n khác 0).

...............................

Các ví dụ:

Bài 1:Điền thêm 3 số hạng vào dãy số sau:

1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34……

Muốn giải được câu hỏi trên trước hết phải xác định quy luật của dãy số như sau:

Ta thấy: 1 + 2 = 3 3 + 5 = 8

2 + 3 = 5 5 + 8 = 13

Dãy số trên được lập theo quy luật sau: Kể từ số hạng thứ 3 trở đi mỗi số hạng bằng tổng của hai số hạng đứng liền trước nó.

Ba số hạng tiếp theo là: 21 + 34 = 55; 34 + 55 = 89; 55 + 89 = 144

Vậy hàng số được viết đầy đủ là: 1, 2, 3, 5, 8, 13, 34, 55, 89, 144.

Bài 2:Viết tiếp 3 số hạng vào hàng số sau: 1, 3, 4, 8, 15, 27

Ta nhận thấy: 8 = 1 + 3 + 4 27 = 4 + 8 + 15

15 = 3 + 4 + 8

Từ đó ta đúc rút được quy luật của dãy số là: Mỗi số hạng (kể từ số hạng thứ 4) bằng tổng của tía số hạng đứng liền trước nó.

Viết tiếp ba số hạng, ta được dãy số sau: 1, 3, 4, 8, 15, 27, 50, 92, 169.

Bài 3:Tìm số hạng đầu tiên của các dãy số sau biết rằng mỗi hàng số tất cả 10 số hạng.

a)…, …, 32, 64, 128, 256, 512, 1024

b)..., ..., 44, 55, 66, 77, 88, 99, 110

Giải:

a). Ta nhận xét :

Số hạng thứ 10 là: 1024 = 512 x 2

Số hạng thứ 9 là: 512 = 256 x 2

Số hạng thứ 8 là: 256 = 128 x 2

Số hạng thứ 7 là: 128 = 64 x 2

……………………………..

Từ đó ta suy luận ra quy luật của hàng số này là: mỗi số hạng của hàng số gấp đôi số hạng đứng liền trước đó.

Vậy số hạng đầu tiên của dãy là: 1 x 2 = 2.

b). Ta nhận xét :

Số hạng thứ 10 là: 110 = 11 x 10

Số hạng thứ 9 là: 99 = 11 x 9

Số hạng thứ 8 là: 88 = 11 x 8

Số hạng thứ 7 là: 77 = 11 x 7

…………………………..

Từ đó ta suy luận ra quy luật của dãy số là: Mỗi số hạng bằng số thứ tự của số hạng ấy nhân với 11.

Vậy số hạng đầu tiên của hàng là: 1 x 11 = 11.

Bài 4:Tìm những số còn thiếu trong hàng số sau :

a. 3, 9, 27, ..., ..., 729.

b. 3, 8, 23, ..., ..., 608.

Giải:

Muốn tìm được các số còn thiếu trong mỗi dãy số, cần tim được quy luật của mỗi hàng số đó.

a. Ta nhận xét: 3 x 3 = 9

9 x 3 = 27

Quy luật của hàng số là: Kể từ số hạng thứ 2 trở đi, mỗi số hạng gấp 3 lần số liền trước nó.

Vậy những số còn thiếu của hàng số đó là:

27 x 3 = 81; 81 x 3 = 243; 243 x 3 = 729 (đúng).

Vậy hàng số còn thiếu hai số là: 81 và 243.

b. Ta nhận xét: 3 x 3 – 1 = 8; 8 x 3 – 1 = 23.

..........................................

Quy luật của hàng số là: Kể từ số hạng thứ 2 trở đi, mỗi số hạng bằng 3 lần số liền trước nó trừ đi 1. Bởi vì vậy, những số còn thiếu ở hàng số là:

23 x 3 - 1 = 68; 68 x 3 – 1 = 203; 203 x 3 – 1 = 608 (đúng).

Dãy số còn thiếu hai số là: 68 và 203.

Bài 5: Lúc 7h sáng, một người đi từ A đến B cùng một người đi từ B đến A; cả hai cùng đi đến đích của mình cơ hội 2h chiều. Vày đường đi nặng nề dần từ A đến B; bắt buộc người đi từ A, giờ đầu đi được 15km, cứ mỗi giờ sau đó lại giảm đi 1km. Người đi từ B giờ cuối cùng đi được 15km, cứ mỗi giờ trước đó lại giảm 1km. Tính quãng đường AB.

Giải:

2 giờ chiều là 14h vào ngày.

2 người đi đến đích của bản thân trong số giờ là:

14 – 7 = 7 giờ.

Vận tốc của người đi từ A đến B lập thành hàng số:

15, 14, 13, 12, 11, 10, 9.

Vận tốc của người đi từ B đến A lập thành hàng số:

9, 10, 11, 12, 13, 14, 15.

Nhìn vào 2 dãy số ta nhận thấy đều có những số hạng giống nhau vậy quãng đường AB là: 9 + 10 + 11 + 12 + 13 + 14 + 15 = 84

Đáp số: 84km.

Một số lưu ý lúc giảng dạy Toán dạng này là: Trước hết phải xác định được quy luật của hàng là dãy tiến, hàng lùi hay hàng số theo chu kỳ. Từ đó mà lại học sinh bao gồm thể điền được những số vào dãy đã cho.

Dạng 2: Xác định số A có thuộc dãy đã cho hay không?

Cách giải của dạng toán này:

- Xác định quy luật của dãy;

- Kiểm tra số A bao gồm thoả mãn quy luật đó tuyệt không?

Các ví dụ:

Bài 1: Cho dãy số: 2, 4, 6, 8,……

a. Dãy số được viết theo quy luật nào?

b. Số 2009 có phải là số hạng của hàng không? bởi vì sao?

Giải:

a. Ta nhận thấy: Số hạng thứ 1: 2 = 2 x 1

Số hạng thứ 2: 4 = 2 x 2

Số hạng thứ 3: 6 = 2 x 3

….........

Số hạng thứ n: ? = 2 x n

Quy luật của hàng số là: Mỗi số hạng bằng 2 nhân với số thứ tự của số hạng ấy.

b. Ta nhận thấy các số hạng của dãy là số chẵn, nhưng số 2009 là số lẻ, buộc phải số 2009 không phải là số hạng của dãy.

Bài 2:Cho hàng số: 2, 5, 8, 11, 14, 17,……

- Viết tiếp 3 số hạng vào hàng số trên?

- Số 2009 bao gồm thuộc dãy số trên không? Tại sao?

Giải:

- Ta thấy: 8 – 5 = 3; 11 – 8 = 3; ………

Dãy số bên trên được viết theo quy luật sau: Kể từ số thứ 2 trở đi, mỗi số hạng bằng số hạng đứng liền trước nó cộng với 3.

Vậy 3 số hạng tiếp theo của hàng số là:

17 + 3 = đôi mươi ; 20 + 3 = 23 ; 23 + 3 = 26

Dãy số được viết đầy đủ là: 2, 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23, 26.

- Ta thấy: 2 : 3 = 0 dư 2; 5 : 3 = 1 dư 2; 8 : 3 = 2 dư 2; .....

Vậy đây là dãy số nhưng mà mỗi số hạng khi phân chia cho 3 đều dư 2. Mà:

2009 : 3 = 669 dư 2. Vậy số 2009 bao gồm thuộc hàng số trên do cũng chia cho 3 thì dư 2.

Bài 3:Em hãy đến biết:

a. Các số 60, 483 gồm thuộc hàng 80, 85, 90,…… tốt không?

b. Số 2002 gồm thuộc hàng 2, 5, 8, 11,…… giỏi không?

c. Số nào trong những số 798, 1000, 9999 có thuộc hàng 3, 6, 12, 24,…… giải đam mê tại sao?

Giải:

a. Cả 2 số 60, 483 đều ko thuộc hàng đã mang lại vì:

- các số hạng của hàng đã đến đều lớn hơn 60.

- các số hạng của hàng đã đến đều chia hết mang lại 5, nhưng mà 483 không phân tách hết mang lại 5.

b. Số 2002 ko thuộc hàng đã cho bởi mọi số hạng của dãy khi phân chia cho 3 đều dư 2, nhưng 2002 phân chia 3 thì dư 1.

c. Cả 3 số 798, 1000, 9999 đều không thuộc dãy 3, 6, 12, 24,… vì:

- Mỗi số hạng của dãy (kể từ số hạng thứ 2) đều gấp đôi số hạng liền trước nhận nó; cho nên các số hạng (kể từ số hạng thứ 3) gồm số hạng đứng liền trước là số chẵn, mà 798 chia cho 2 = 399 là số lẻ.

- các số hạng của dãy đều chia hết đến 3, mà 1000 lại không phân chia hết mang đến 3.

- những số hạng của hàng (kể từ số hạng thứ 2) đều chẵn, nhưng 9999 là số lẻ.

Bài 4:Cho hàng số: 1; 2,2; 3,4; ……; 13; 14,2.

Nếu viết tiếp thì số 34,6 gồm thuộc hàng số bên trên không?

Giải:

- Ta nhận xét: 2,2 - 1 = 1,2; 3,4 - 2,2 = 1,2; 14,2 - 13 = 1,2;……

Quy luật của hàng số bên trên là: Từ số hạng thứ 2 trở đi, mỗi số hạng đều hơn số hạng liền trước nó là 1,2 đơn vị:

- Mặt khác, những số hạng trong hàng số trừ đi 1 đều phân tách hết đến 1,2.

Ví dụ: (13 - 1) phân tách hết mang lại 1,2

(3,4 - 1) phân chia hết mang lại 1,2

Mà: (34,6 - 1) : 1,2 = 28 dư 0.

Vậy nếu viết tiếp thì số 34,6 cũng thuộc hàng số trên.

Bài 5:Cho dãy số: 1996, 1993, 1990, 1987,……, 55, 52, 49.

Các số sau đây bao gồm phải là số hạng của hàng không?

100, 123, 456, 789, 1900, 1436, 2009?

Giải:

Nhận xét: Đây là dãy số biện pháp đều 3 đơn vị.

Trong hàng số này, số lớn nhất là 1996 cùng số bé xíu nhất là 49. Vày đó, số 2009 ko phải là số hạng của dẫy số đã cho bởi vì lớn hơn 1996.

Các số hạng của hàng số đã cho là số khi phân tách cho 3 thì dư 1. Vị đó, số 100 cùng số 1900 là số hạng của dãy số đó.

Các số 123, 456, 789 đều chia hết mang lại 3 nên những số đó ko phải là số hạng của dãy số đã cho.

Số 1436 khi chia cho 3 thì dư 2 phải không phải là số hạng của hàng số đã cho.

Dạng 3: search số số hạng của dãy

* cách giải ở dạng này là:

Đối với dạng toán này, ta thường sử dụng phương pháp giải toán khoảng phương pháp (toán trồng cây). Ta bao gồm công thức sau:

Số những số hạng của hàng = số khoảng bí quyết + 1.

Đặc biệt, nếu quy luật của hàng là : Mỗi số hạng đứng sau bằng số hạng liền trước cộng với số không đổi d thì:

Số những số hạng của dãy = (Số hạng lớn nhất – Số hạng nhỏ nhất ) : d + 1.

Các ví dụ:

Bài 1:Cho dãy số 11; 14; 17;.....;65; 68.

Hãy xác định hàng số trên có bao nhiêu số hạng?

Giải:

Ta có: 14 - 11= 3; 17 - 14 = 3;....

Vậy quy luật của dãy số đó là mỗi số hạng đứng liền sau bằng số hạng đứmg liền tr­ước nó cộng với 3. Số những số hạng của dãy số đó là:

(68 - 11) : 3 + 1 = trăng tròn (số hạng)

Bài 2:Cho hàng số: 2, 4, 6, 8, 10,……, 1992

Hãy xác định dãy số trên tất cả bao nhiêu số hạng?

Giải:

Ta thấy: 4 – 2 = 2 ; 8 – 6 = 2

6 – 4 = 2 ; ………

Vậy, quy luật của hàng số là: Mỗi số hạng đứng sau bằng một số hạng đứng trước cộng với 2. Nói các khác: Đây là hàng số chẵn hoặc dãy số phương pháp đều 2 đơn vị.

Dựa vào công thức trên:

(Số hạng cuối – số hạng đầu) : khoảng giải pháp + 1

Ta có: Số những số hạng của hàng là:

(1992 - 2) : 2 + 1 = 996 (số hạng).

Bài 3: Cho 1, 3, 5, 7, ……… là hàng số lẻ liên tiếp đầu tiên; hỏi 1981 là số hạng thứ bao nhiêu trong dãy số này? Giải thích cách tìm?

(Đề thi học sinh giỏi bậc tiểu học 1980 – 1981)

Giải:

Ta thấy:

Số hạng thứ nhất bằng: 1 = 1 + 2 x 0

Số hạng thứ hai bằng: 3 = 1 + 2 x 1

Số hạng thứ ba bằng: 5 = 1 + 2 x 2

………

Còn số hạng cuối cùng: 1981 = 1 + 2 x 990

Vì vậy, số 1981 là số hạng thứ 991 trong hàng số đó.

Bài 4:Cho hàng số: 3, 18, 48, 93, 153,…

a. Kiếm tìm số hạng thứ 100 của dãy.

b. Số 11703 là số hạng thứ từng nào của dãy?

Giải:

a. Số hạng thứ nhất: 3 = 3 + 15 x 0

Số hạng thứ hai: 18 = 3 + 15 x 1

Số hạng thứ ba: 48 = 3 + 15 x 1 + 15 x 2

Số hạng thứ tư: 93 = 3 + 15 x 1 + 15 X 2 + 15 x 3

Số hạng thứ năm: 153 = 3 + 15 x 1 + 15 x 2 + 15 x 3 + 15 x 4

………

Số hạng thứ n: 3 + 15 x1 + 15 x 2 +15 x 3 + …… + 15 x (n - 1)

Vậy số hạng thứ 100 của hàng là:

3 + 15 x 1 + 15 x 2 + …… + 15 x (100 - 1)

= 3 + 15 x (1 + 2 + 3 + …… + 99) (Đưa về một số nhân với một tổng.

= 3 + 15 x (1 + 99) x 99 : 2 = 74253

b. Gọi số 11703 là số hạng thứ n của dãy:

Theo quy luật ở phần a ta có:

3 + 15 x 1 + 15 x 2 + 15 x 3 + …… x (n – 1) = 11703

3 + 15 x (1 + 2 + 3 + ……+ (n – 1)) = 11703

3 + 15 x (1 + n – 1) x (n – 1) : 2 = 11703

15 x n x (n – 1) = (11703 – 3) x 2 = 23400

n x (n – 1) = 23400 : 15 = 1560

Nhận xét: Số 1560 là tích của nhị số tự nhiên liên tiếp 39 với 40 (39 x 40 = 1560)

Vậy, n = 40, số 11703 là số hạng thứ 40 của dãy.

Bài 5:Trong các số có ba chữ số, có bao nhiêu số chia hết đến 4?

Giải:

Ta nhận xét : Số nhỏ nhất có cha chữ số phân tách hết mang lại 4 là 100 với số lớn nhất có bố chữ số chia hết mang đến 4 là 996. Như vậy các số có ba chữ số phân chia hết mang lại 4 lập thành một hàng số gồm số hạng nhỏ nhất là 100, số hạng lớn nhất là 996 cùng mỗi số hạng của hàng (kể từ số hạng thứ hai ) bằng số hạng đứng liền trước cộng với 4.

Vậy số những số có bố chữ số phân tách hết cho 4 là:

(996 – 100) : 4 = 225 (số)

Dạng 4: tìm kiếm số hạng thứ n của hàng số

Bài 1:Cho hàng số: 1, 3, 5, 7,............Hỏi số hạng thứ 100 của hàng số là số nào

Giải:

Số khoảng biện pháp từ số đầu đến số hạng thứ 100 là:

98 - 1 = 99

Mỗi khoảng bí quyết là

3 - 1 = 5 - 3 = 2

Số hạng thứ 100 là

1 + 99 ´x 2 = 199

Công thức tổng quát:

Số hạng thứ n = số đầu + khoảng cách x (Số số hạng - 1)

Bài 2:Tìm số hạng thứ 100 của các dãy số được viết theo quy luật:

a) 3, 8, 15, 24, 35,… (1)

b) 3, 24, 63, 120, 195,… (2)

c) 1, 3, 6, 10, 15,…. (3)

Giải:

a) dãy (1) bao gồm thể viết dưới dạng: 1x3, 2x4, 3x5, 4x6, 5x7,…

Mỗi số hạng của hàng (1) là tích của nhì thừa số, thừa số thứ nhị lớn hơn thừa số thứ nhất 2 đơn vị. Những thừa số thứ nhất làm thành một dãy: 1, 2, 3, 4, 5, …; Dãy này còn có số hạng thứ 100 là 100.

Số hạng thứ 100 của hàng (1) bằng: 100x102 = 10200.

b) dãy (2) gồm thể viết dưới dạng: 1x3, 4x6, 7x9, 10x12, 13x15,…

Mỗi số hạng của dãy (2) là tích của hai thừa số, thừa số thứ nhì lớn hơn thừa số thứ nhất 2 đơn vị. Những thừa số thứ nhất làm thành một dãy: 1, 4, 7, 10, 13, …; Số hạng thứ 100 của hàng 1, 4, 7, 10, 13,… là: 1 + (100 – 1 ) x 3 = 298.

Số hạng thứ 100 của hàng (2) bằng: 298 x 300 = 89400.

c) hàng (3) gồm thể viết dưới dạng:

*

Số hạng thứ 100 của dãy (3) bằng:

*

Dạng 5: tra cứu số chữ số của dãy khi biết số số hạng

Bài 1:Cho hàng số: 1, 2, 3,.......150. Hỏi để viết dãy số này người ta phải dùng từng nào chữ số

Giải:

Dãy số đã mang đến có: (9 - 1) : 1 + 1 = 9 số có 1 chữ số.

Có (99 - 10 ) : 1 + 1 = 90 số có 2 chữ số

Có (150 - 100) : 1 + 1 = 51 số có 3 chữ số.

Vậy số chữ số cần cần sử dụng là:

9 x 1 + 90 x 2 + 51 x 3 = 342 chữ số

Bài 2:Một quyển sách bao gồm 234 trang. Hỏi để đánh số trang quyển sách đó người ta phải dùng từng nào chữ số.

Giải:

Để đánh số trang quyển sách đó người ta phải viết liên tiếp các số tự nhiên từ 1 đến 234 thành hàng số. Dãy số này có

(9 - 1) : 1 + 1 = 9 số có một chữ số

Có: (99 - 10) : 1 + 1 = 90 số có 2 chữ số

Có: (234 - 100) : 1 + 1 = 135 số có 3 chữ số

Vậy người ta phải dùng số chữ số là:

9 x 1 + 90 x 2 + 135 x 3 = 594 chữ số

Dạng 6: tìm kiếm số số hạng lúc biết số chữ số

Bài 1:Để đánh số trang 1 quyển sách người ta cần sử dụng hết 435 chữ số. Hỏi quyển sách đó bao gồm bao nhiêu trang?

Giải:

Để đánh số trang quyển sách đó, người ta phải viết liên tiếp những số tự nhiên bắt đầu từ 1 thành dãy số. Dãy số này có

9 số có một chữ số

có 90 số có 2 chữ số

Để viết các số này cần số chữ số là

9 x 1 + 90 ´ 2 = 189 chữ số

Số chữ số còn lại là:

435 - 189 = 246 chữ số

Số chữ số còn lại này cần sử dụng để viết tiếp những số tất cả 3 chữ số bắt đầu từ 100. Ta viết được

246 : 3 = 82 số

Số trang quyển sách đó là

99 + 82 = 181 (trang)

Bài 2:

Để đánh số trang một cuốn sách người ta phải dùng tất cả 600 chữ số. Hỏi quyển sách đó bao gồm bao nhiêu trang?

Giải: 99 trang đầu cần sử dụng 9x1 + 90x2 = 189 chữ số.

999 trang đầu cần dùng: 9x1 + 90x2 + 900x3 = 2889 chữ số

Vì: 189 Dạng 7: tra cứu chữ số thứ n của dãy

Bài 1: mang lại dãy số 1, 2, 3,..... Hỏi chữ số thứ 200 là chữ số nào?

Giải:

Dãy số đã cho có 9 số có một chữ số

Có 90 số tất cả 2 chữ số

Để viết những số này cần

9 x 1 + 90 x 2 = 189 chữ số

Số chữ số còn lại là

200 - 189 = 11 chữ số

Số chữ số còn lại này dùng để viết những số có 3 chữ số bắt đầu từ 100. Ta viết được

11 : 3 = 3 số (dư 2 chữ số)

Nên tất cả 3 số gồm 3 chữ số được viết liên tiếp đến

99 + 3 = 102

Còn dư 2 chữ số sử dụng để viết tiếp số 103 nhưng chỉ viết được 10. Vậy chữ số thứ 200 của dãy là chữ số 0 của số 103.

Bài 2: Cho hàng số 2, 4, 6, 8, ..... Hỏi chữ số thứ 2010 của dãy là chữ số nào?

Giải:

Dãy số đã cho gồm 4 số có một chữ số

Có (98 - 10) : 2 + 1 = 45 số có 2 chữ số

Có (998 - 100) : 2 + 1 = 450 số có 3 chữ số

Để viết các số này cần:

4 x 1 + 45 x 2 + 450 x 3 = 1444 chữ số

Số chữ số còn lại là:

2010 - 1444 = 566 chữ số

Số chữ số còn lại này cần sử dụng để viết các số gồm 4 chữ số bắt đầu từ 1000. Ta viết được:

566 : 4 = 141 số (dư 2 chữ số)

Nên bao gồm 141 số bao gồm 4 chữ số được viết , số tất cả 4 chữ số thứ 141 là:

(141 - 1) x 2 + 1000 = 1280

Còn dư 2 chữ số cần sử dụng để viết tiếp số 1282 nhưng mới chỉ viết được 12. Vậy chữ số thứ 2010 của hàng là chữ số 2 hàng trăm của số 1282.

*

Bài 4:Cho 1 số tất cả 2 chữ số, một hàng số được tạo đề xuất bằng biện pháp nhân đôi chữ số sản phẩm đơn vị của số này rồi cộng với chữ số hàng chục, ghi lại kết quả; tiếp tục như vậy với số vừa nhận được ... (Ví dụ gồm thể là dãy: 59, 23, 8, 16, 13, ... ). Tra cứu số thứ 2010 của hàng nếu số thứ nhất là 14.

Giải:

Ta lập được dãy những số như sau:

14, 9, 18, 17, 15, 11, 3, 6, 12, 5, 10, 1, 2, 4, 8, 16, 13, 7, 14, 9, 18, 17, 15, .....

Ta thấy cứ hết 18 số thì dãy những số lại được lặp lại như dãy 18 số đầu.

Xem thêm: " Kool Là Gì ? Kool Nghĩa Là Gì Ý Nghĩa Của Tên Kool

Với 2010 số thì tất cả số đội là:

2010 : 18 = 111 đội (dư 12 số)

12 số đó là các số của đội thứ 112 lần lượt là: 14, 9, 18, 17, 15, 11, 3, 6, 12, 5, 10, 1. Vậy số thứ 2010 của dãy là số 1.