*
*
*
*
*

Đặc điểm của tảo lục là

*


Trong các sinh đồ gia dụng dưới đây, sinh đồ nào không hẳn là nguyên sinh vật?

-->