- Định nghĩa: chất điện li táo tợn là các chất khi tổng hợp trong nước thì phần tan điện li trọn vẹn thành ion.

Bạn đang xem: Lioh là chất điện li mạnh hay yếu

- những chất điện li dũng mạnh gồm: axit mạnh, bazo mạnh, đa số các muối.


*
*
*
*
*
*
*
*

(ĐH B - 2008)Cho dãy những chất: KAl(SO4)2.12H2O, C2H5OH, C12H22O11 (saccarozơ), CH3COOH, Ca(OH)2, CH3COONH4. Số chất điện li là


Cho những chất sau: HF, NaCl, NaOH, CuSO4, H3PO3, MgCl2, CH3COOH, H2S, NH3, saccarozơ, AgNO3, C2H5OH . Số chất điện li yếu hèn là


Trong dung dịch CH3COOH 4,3.10-2 M tín đồ ta khẳng định được nồng độ ion H+ là 8,6.10-4 M. Xác suất phân tử CH3COOH phân li ra ion là


Trong những muối sau : NaCl, Na2CO3, K2S, Na2SO4, KNO3, NH4Cl, ZnCl2, hầu hết muối có môi trường thiên nhiên trung tính là


Trong những dung dịch sau : Na2SO4, NaHSO4, H3PO4, Na2HPO3, CaCl2, FeCl3, Na2S, NH4NO3, tất cả bao nhiêu dung dịch có môi trường xung quanh axit ?


Cho dãy các chất Al, Al(OH)3, NaHCO3, Na2SO4, Zn(OH)2. Số chất trong dãy vừa bội phản ứng được với hỗn hợp HCl, vừa phản nghịch ứng được với dung dịch NaOH là


Cho những chất: Cr, Fe2O3, Cr2O3, Al(OH)3, Zn, Al2O3, NaAlO2, AlCl3, Zn(OH)2, ZnSO4. Số chất bao gồm tính lưỡng tính là


Khối lượng chất rắn khan khi cô cạn dung dịch chứa 0,01 mol K+, 0,025 mol Cu2+, 0,05 mol Cl- với a mol $SO_4^2 - $ là


Một dung dịch đựng 0,2 mol Cu2+; 0,3 mol K+, a mol $NO_3^ - $ cùng b mol $SO_4^2 - $. Tổng cân nặng muối tan có trong hỗn hợp là 62,3 gam. Cực hiếm của a với b thứu tự là


Dung dịch Y đựng Ca2+ (0,1 mol), Mg2+ (0,3 mol), $Cl^ - $ (0,4 mol), $HCO_3^ - $ (y mol). Khi cô cạn dung dịch lượng muối hạt khan thu được là


Khi đến 100 ml dung dịch KOH 1M vào 100 ml dung dịch HCl chiếm được dung dịch có chứa 6,525 gam hóa học tan. Nồng độ mol của HCl trong dung dịch đã cần sử dụng là


Cho m gam tất cả hổn hợp Mg, Al vào 250 ml dung dịch X chứa tất cả hổn hợp axit HCl 1M cùng axit H2SO4 0,5M chiếm được 5,32 lít H2 (ở đktc) với dung dịch Y (coi thể tích hỗn hợp không đổi). Dung dịch Y gồm pH là:


Trộn 100ml hỗn hợp (gồm Ba(OH)2 0,1M cùng NaOH 0,1M cùng với 400 ml hỗn hợp (gồm H2SO4 0,0375 M cùng HCl 0,0125 M) thu đ­ược dung dịch X, quý giá pH của dung dịch X là:


Trộn 200 ml dd hỗn hợp có HNO3 0,3M và HClO4 0,5M với 200 ml dd Ba(OH)2 a mol/lit thu được dd gồm pH = 3. Vậy a có mức giá trị là:


Thể tích của n­ước nên thêm vào 15 ml dung dịch axit HCl tất cả pH = 1 nhằm đ­ược hỗn hợp axit bao gồm pH = 3 là:


Trộn V1 lít dung dịch HCl (pH = 5) với V2 lít dung dịch NaOH (pH = 9) nhận được dung dịch gồm pH = 8. Tỉ trọng V1/ V2 là:


Cho 40 ml dung dịch HCl 0,75M vào 160 ml dung dịch chứa đồng thời Ba(OH)2 0,08M cùng KOH 0,04M. PH của hỗn hợp thu được:


Có 4 hỗn hợp trong suốt, mỗi dung dịch chỉ đựng 1 cation với 1 anion trong các các ion sau: Ba2+, Al3+, Na+, Ag+, CO32-, NO3-, Cl-, SO42-. Các dung dịch kia là:


Xét phương trình: $ extS^ ext2 - ext + 2 extH^ ext + o extH_ ext2 extS$. Đây là phương trình ion thu gọn của phản bội ứng


Cho những phản ứng chất hóa học sau:

(1) (NH4)2SO4 + BaCl2 (2) CuSO4 + Ba(NO3)2

(3) Na2SO4 + BaCl2 (4) H2SO4 + BaSO3

(5) (NH4)2SO4 + Ba(OH)2 (6) Fe2(SO4)3 + Ba(NO3)2

Các phản ứng đều có cùng một phương trình ion thu gọn gàng là


Tính pH của dung dịch thu được lúc trộn 40 ml dung dịch HCl 2,5.10-2 M cùng với 60 ml dung dịch CH3COOH 1,67.10-4 M. Biết CH3COOH bao gồm Ka = 10-4,76.

Xem thêm: Từ Dễ Nhầm: Delicate & Dedicate Là Gì, Nghĩa Của Từ Dedicate


Có 4 dung dịch riêng biệt: Na2CO3, Na2SO4, NaNO3, BaCl2. Chỉ dùng thêm quỳ tím thì hoàn toàn có thể nhận hiểu rằng mấy chất?


Đối với hỗn hợp axit táo tợn HNO3 0,1M nếu bỏ qua mất sự điện li của nước thì reviews nào sau đấy là đúng?


Để được dung dịch chứa: 0,05 mol Al3+; 0,06 mol SO42- ; 0,03 mol Cl-. Nên hòa rã vào nước gần như muối nào, bao nhiêu mol ?


*

Cơ quan công ty quản: công ty Cổ phần công nghệ giáo dục Thành Phát


gmail.com

Trụ sở: Tầng 7 - Tòa công ty Intracom - è Thái Tông - Q.Cầu Giấy - Hà Nội

*

Giấy phép hỗ trợ dịch vụ mạng xã hội trực tuyến số 240/GP – BTTTT do Bộ tin tức và Truyền thông.