Cách sử dụng lượt thích khi làm động từ, tính từ, giới từ và phân biệt cách dùng cấu tạo like to và lượt thích ving trong giờ đồng hồ anh vừa đủ và đúng chuẩn nhất. Rõ ràng xem bên dưới.

Cách dùng lượt thích trong tiếng anh

Khi like là verb:

Like = Thích

Ví dụ: bởi you like fish?(bạn có thích món cá không?)

-Đi với Should,Would để miêu tả sự ao ước(=wish): I shouldn’t lượt thích to bởi that(tôi không thích làm điều đó)

-Thích hơn,muốn(=prefer,wish) lượt thích people khổng lồ tell the truth(tôi ao ước người ta nói sự thật)

→Expressions:

As you like:do as you like(thích thì cứ làm)

Likes and dislikes:những điều mình muốn và hầu hết điều mình không thích

Khi like là tính từ

– tương đương nhau(=similar) like causes produce lượt thích results(Những nguyên nhân giống nhau tạo ra ra đông đảo hậu quả như là nhau)

-Có thể thay thế sửa chữa bằng alike:

+The two girls are very like

+The two girls are very alike(hai cô nàng rất như là nhau)

→Expression:like father,like son( phụ thân nào con nấy)

-giống như (=resembling)What is he like?(Người ta trông giống như thế nào?)

Cụm tính từ

- something like: gần tới, vào khoảng

- nothing like: không gì bằng

- feel like: cảm giác muốn

- look like:có vẻ như

*

Khi lượt thích là Preposition

Like: tương tự như

+Don’t talk lượt thích that(đừng nói như thế)

+Do like me(hãy làm cho như tôi)

→Lưu ý:Với nghĩa trên, lượt thích là một prep(giới từ) đề nghị cách sử dụng khác cùng với As(Conjunction-liên từ)

For example:

+Don’t move anything.Leave everything as it is( không sử dụng like)

+What a beautiful house!It’s like a palace.(không cần sử dụng as)

→Expressions:

+the like:những điều giống như vậy

Ex:music, painting & the like…(âm nhạc,hội hoạ và hồ hết môn tương đương vậy)

Likely(adj,adv)

+adj:có vẻ hợp lí,thuận tiện

+adv:có thể(=probably)

Cách sử dụng cấu trúc like to lớn và lượt thích ving trong giờ anh

Cách dùng lượt thích V_ing

Dùng lúc chỉ một sở trường LÂU DÀI nối sát với cái profile (tiểu sử) của bạn.

VD: "I lượt thích s