I. NGUYÊN TỐ HÓA HỌC LÀ GÌ?

1. Định nghĩa

Nguyên tố hóa học là tập hợp những nguyên tử cùng loại, có cùng số proton trong hạt nhân.Các nguyên tử thuộc cùng một nguyên tố hóa học đều có tính chất hóa học như nhau.

Như vậy, số p là số đặc trưng của một nguyên tố hóa học. Các nguyên tử cùng một nguyên tố hóa học đều có tính chất hóa học như nhau.