I. NGUYÊN TỐ HÓA HỌC LÀ GÌ?

1. Định nghĩa

Nguyên tố hóa học là tập hợp hầu hết nguyên tử thuộc loại, gồm cùng số proton trong hạt nhân.Các nguyên tử thuộc và một nguyên tố hóa học đều có tính hóa chất như nhau.

Như vậy, số p là số đặc trưng của một nguyên tố hóa học. Những nguyên tử cùng một nguyên tố hóa học đều có tính hóa chất như nhau.

-->