Bài tập chuỗi phản bội ứng chất hóa học hợp hóa học vô cơ và giải pháp giải

nasaconstellation.com soạn và sưu tầm bài tập chuỗi phản bội ứng chất hóa học hợp chất vô cơ và biện pháp giải môn Hoá học lớp 9 bao gồm đầy đủ cách thức giải, lấy ví dụ minh họa và bài tập trắc nghiệm bao gồm lời giải chi tiết sẽ giúp học viên ôn tập, biết phương pháp làm dạng bài tập Hóa 9.

Bạn đang xem: Giải chuỗi phản ứng hóa học

*

I. Lý thuyết và phương pháp giải

Dạng bài này bao gồm một chuỗi những phản ứng hóa học bắt buộc yêu cầu học sinh phải vậy chắc sơ đồ, cũng tương tự mối liên hệ giữa các hợp hóa học vô cơ, cố gắng thể:

a/ Sơ đồ các loại hợp chất vô cơ:

*

b/ Sơ thứ mối liên hệ giữa các chất vô cơ:

*

Các bước ngừng chuỗi phản bội ứng:

- bước 1: Xác định chính xác các hóa học trong chuỗi (nếu chuỗi bội phản ứng chất hóa học ẩn chất).

- cách 2: Viết phương trình làm phản ứng hóa học.

II. Lấy ví dụ như minh họa

Ví dụ 1: kết thúc chuỗi làm phản ứng sau:

SO2 → SO3 → H2SO4 → ZnSO4 → Zn(OH)2 → ZnO

Hướng dẫn giải:

1) 2SO2 + O2

*
2SO3

2) SO3 + H2O → H2SO4

3) H2SO4 +Zn → ZnSO4 + H2

4) ZnSO4 dư + 2NaOH → Zn(OH)2↓ + Na2SO4

5) Zn(OH)2

*
ZnO + H2O

Ví dụ 2: hoàn thành chuỗi phản nghịch ứng sau và viết phương trình làm phản ứng hóa học:

Ca

*
A
*
B
*
C

Hướng dẫn giải:

Các hóa học A, B, C lần lượt là :

Ca

*
CaO
*
Ca(OH)2
*
CaCO3

Các phương trình bội phản ứng hóa học:

(1) 2Ca + O2

*
2CaO

(2) CaO + H2O → Ca(OH)2

(3) Ca(OH)2 + CO2 → CaCO3 ↓ + H2O

*

III. Bài bác tập tự luyện

Bài 1:

*

Viết phương trình phản bội ứng hóa học mang lại chuỗi bội nghịch ứng trên.

Hướng dẫn giải:

(1) Fe2(SO4)3 + 3BaCl2 → 3BaSO4 ↓ + 2FeCl3

(2) FeCl3 + 3NaOH → Fe(OH)3 ↓ + 3NaCl

(3) Fe2(SO4)3 + 6NaOH → 2Fe(OH)3 ↓ + 3Na2SO4

(4) 2Fe(OH)3 + 3H2SO4 → Fe2(SO4)3 + 6H2O

(5) 2Fe(OH)3

*
Fe2O3 + 3H2O

(6) Fe2O3 + 3H2SO4 → Fe2(SO4)3 + 3H2O

Bài 2: hoàn thành chuỗi làm phản ứng sau:

Na → Na2O → NaOH → Na2CO3 → NaCl → NaOH → NaHCO3

Hướng dẫn giải:

1) 4Na + O2

*
2Na2O

2) Na2O + H2O → 2NaOH

3) 2NaOH + CO2 → Na2CO3 + H2O

4) Na2CO3 + 2HCl → 2NaCl + CO2 + H2O

5) 2NaCl + H2O

*
2NaOH + H2 + Cl2

6) NaOH + CO2 → NaHCO3

Bài 3: Viết phương trình bội phản ứng hóa học mang đến chuỗi phản bội ứng sau:

MgCO3 → MgSO4 → MgCl2 → Mg(OH)2 → MgO → MgSO4.

Hướng dẫn giải:

(1) MgCO3 + H2SO4 → MgSO4 + CO2 + H2O

(2) MgSO4 + BaCl2 → MgCl2 + BaSO4↓

(3) MgCl2 + 2NaOH → Mg(OH)2 ↓ + 2NaCl

(4) Mg(OH)2

*
MgO + H2O

(5) MgO + H2SO4 → MgSO4 + H2O

Bài 4:

Cu CuO

*
*

Cu(NO3)2

*
*

CuO Cu(OH)2

Viết phương trình làm phản ứng hóa học mang lại chuỗi phản ứng trên.

Xem thêm: Tác Hại Của Mướp Đắng - Những Người Không Nên Ăn Mướp Đắng

Hướng dẫn giải:

(1) Cu + 4HNO3 → Cu(NO3)2 + 2NO2 + 2H2O

(2) CuO + 2HNO3 → Cu(NO3)2 + H2O

(3) 2Cu(NO3)2

*
2CuO + 4NO2 + O2

(4) Cu(NO3)2 + 2NaOH → Cu(OH)2 + 2NaNO3

Bài 5:

FeS2 + O2

*
A + B

A + O2

*
C

C + D → Axit E

E + Cu → F + A + D

A + D → Axit G

Xác định A, B, C, D, E, F, G và xong xuôi các phương trình phản ứng hóa học trên.

Hướng dẫn giải:

(1) 4FeS2 + 11O2

*
8SO2 + 2Fe2O3

(2) 2SO2 + O2

*
2SO3

(3) SO3 + H2O → H2SO4

(4) 2H2SO4 + Cu → CuSO4 + SO2 + 2H2O

(5) SO2 + H2O → H2SO3

A: SO2

B: Fe2O3

C: SO3

D: H2O

E: H2SO4

F: CuSO4

G: H2SO3

Bài 6:

? + ? → CaCO3 ↓ + ?

Al2O3 + H2SO4 → ? + ?

NaCl + ? → ? + ? + NaOH

KHCO3 + Ca(OH)2 → ? + ? + ?

Hướng dẫn giải:

(1) Na2CO3 + Ca(OH)2 → CaCO3↓ + 2NaOH

(2) Al2O3 + 3H2SO4 → Al2(SO4)3 + 3H2O

(3) 2NaCl + 2H2O

*
2NaOH + H2 + Cl2

(4) 2KHCO3 + Ca(OH)2 → CaCO3↓ + K2CO3 + 2H2O

Bài 7: Viết phương trình bội phản ứng hóa học mang đến chuối phản nghịch ứng sau:

Al → Al2O3 → NaAlO2 →Al(OH)3 → Al2(SO4)3 → AlCl3→ Al(NO3)3

Hướng dẫn giải:

1) 4Al + 3O2

*
2Al2O3

2) Al2O3 + 2NaOH → 2NaAlO2 + H2O

3) 2NaAlO2 + CO2 + 3H2O → Na2CO3 + 2Al(OH)3↓

4) 2Al(OH)3 + 3H2SO4 → Al2(SO4)3 + 6H2O

5) Al2(SO4)3 + 3BaCl2 → 2AlCl3 + 3BaSO4↓

6) AlCl3 + 3AgNO3 → Al(NO3)3 + 3AgCl↓

Bài 8: dứt sơ đồ vật phản ứng sau:

MnO2

*
Cl2
*
HCl
*
X
*
FeCl2 + FeCl3

Hướng dẫn giải:

1) MnO2 + 4HCl

*
MnCl2 + Cl2 + 2H2O

(2) Cl2 + H2

*
2HCl(k)

(3) HCl (k) + H2O → dd HCl

(4) 8HCl + Fe3O4 → FeCl2 + 2FeCl3 + 4H2O

B: H2

C: Fe3O4

X: HCl

Bài 9: Thay các chữ dòng bằng những công thức hóa học thích hợp và hoàn thành các phản bội ứng sau: