Các dạng bài bác tập phản bội ứng oxi hóa, khử tinh lọc có đáp án đưa ra tiết

Với các dạng bài bác tập phản bội ứng oxi hóa, khử chọn lọc có đáp án chi tiết Hoá học lớp 10 tổng hợp những dạng bài xích tập, bên trên 200 bài bác tập trắc nghiệm tất cả lời giải chi tiết với đầy đủ phương thức giải, ví dụ minh họa để giúp đỡ học sinh ôn tập, biết phương pháp làm dạng bài tập phản bội ứng oxi hóa, khử từ đó đạt điểm trên cao trong bài thi môn Hoá học tập lớp 10.

Bạn đang xem: Giải bài tập phản ứng oxi hóa khử

*

Tổng hợp triết lý chương làm phản ứng oxi hóa, khử

Phương pháp giải các dạng bài tập chương phản ứng oxi hóa, khử

Bài tập trắc nghiệm

Phương pháp cân đối phản ứng thoái hóa khử

A. Phương pháp & Ví dụ

Lý thuyết và phương pháp giải

Theo trình tự 3 bước với nguyên tắc:

Tổng electron dường = tổng electron nhận

Bước 1. Xác định sự chuyển đổi số oxi hóa.

Bước 2. Lập thăng bằng electron.

Bước 3. Đặt các hệ số kiếm được vào phản ứng và tính các hệ số còn lại.

Lưu ý:

- Ngoài phương pháp thăng bởi electron, còn hoàn toàn có thể cân bởi phản ứng thoái hóa – khử theo phương pháp tăng – giảm số thoái hóa với nguyên tắc: tổng số thoái hóa tăng = tổng số thoái hóa giảm.

- phản ứng thoái hóa – khử còn có thể được thăng bằng theo phương thức thăng bởi ion – electron: thời gian đó vẫn đảm bảo an toàn nguyên tắc thăng bằng electron nhưng các nguyên tố bắt buộc được viết nghỉ ngơi dạng ion đúng, như NO3-, SO42-, MnO4-, Cr2072-,...

- giả dụ trong làm phản ứng lão hóa – khử có tương đối nhiều nguyên tố tất cả số oxi hóa thuộc tăng (hoặc thuộc giảm) mà:

+ chúng thuộc một chất thì phải đảm bảo tỉ lệ số nguyên tử của các nguyên tố vào phân tử.

+ bọn chúng thuộc các chất không giống nhau thì phải bảo vệ tỉ lệ số mol của các chất kia theo đề cho.

* với hợp chất hữu cơ:

- ví như hợp hóa học hữu cơ trước với sau phản bội ứng có một đội nguyên tử chuyển đổi và một trong những nhóm không đổi thì nên khẳng định số oxi hóa của C vào từng team rồi cân bằng.

- giả dụ hợp hóa học hữu cơ chuyển đổi toàn phân tử, nên cân bằng theo số oxi hóa trung bình của C.

Ví dụ minh họa

Ví dụ 1. cân bằng phản ứng:

FeS + HNO3 → Fe(NO3)3 + N2O + H2SO4 + H2O

Hướng dẫn:

Bước 1. Xác minh sự chuyển đổi số oxi hóa:

Fe+2 → Fe+3

S-2 → S+6

N+5 → N+1

Bước 2. Lập thăng bởi electron:

Fe+2 → Fe+3 + 1e

S-2 → S+6 + 8e

FeS → Fe+3 + S+6 + 9e

2N+5 + 8e → 2N+1

→ có 8FeS với 9N2O.

Bước 3. Đặt những hệ số tìm được vào phản nghịch ứng với tính những hệ số còn lại:

8FeS + 42HNO3 → 8Fe(NO3)3 + 9N2O + 8H2SO4 + 13H2O

Ví dụ 2. thăng bằng phản ứng trong dung dịch bazơ:

NaCrO2 + Br2 + NaOH → Na2CrO4 + NaBr

Hướng dẫn:

CrO2- + 4OH- → CrO42- + 2H2O + 3e

Br2 + 2e → 2Br-

Phương trình ion:

2CrO2- + 8OH- + 3Br2 → 2CrO42- + 6Br- + 4H2O

Phương trình bội phản ứng phân tử:

2NaCrO2 + 3Br2 + 8NaOH → 2Na2CrO4 + 6NaBr + 4H2O

Ví dụ 3. Cân bằng phản ứng vào dung dịch bao gồm H2O tham gia:

KMnO4 + K2SO3 + H2O → MnO2 + K2SO4

Hướng dẫn:

MnO4- + 3e + 2H2O → MnO2 + 4OH-

SO32- + H2O → SO42- + 2H+ + 2e

Phương trình ion:

2MnO4- + H2O + 3SO32- → 2MnO2 + 2OH- + 3SO42-

Phương trình bội nghịch ứng phân tử:

2KMnO4 + 3K2SO3 + H2O → 2MnO2 + 3K2SO4 + 2KOH

Ví dụ 4. cân bằng phản ứng lão hóa – khử sau:

C6H12O6 + KMnO4 + H2SO4 → K2SO4 + MnSO4 + CO2 + H2O

Hướng dẫn:

*

5C6H12O6 + 24KMnO4 + 36H2SO4 → 12K2SO4 + 24MnSO4 + 30CO2 + 66H2O

B. Bài bác tập trắc nghiệm

Câu 1. Cho bội phản ứng: Na2SO3 + KMnO4 + H2O → Na2SO4 + MnO2 + KOH

Tỉ lệ hệ số của hóa học khử và hóa học oxi hóa sau thời điểm cân bằng là:

A. 4:3 B. 3:2 C. 3:4 D. 2:3

Lời giải:

Đáp án: B

*

⇒ 3Na2SO3 + 2KMnO4 → 3Na2SO4 + 2MnO2

Kiểm tra nhì vế: thêm 2KOH vào vế phải, thêm H2O vào vế trái.

⇒ 3Na2SO3 + 2KMnO4 + H2O → 3Na2SO4 + 2MnO2 + 2KOH

Câu 2. cho phản ứng: FeSO4 + K2Cr2O7 + H2SO4 → Fe2(SO4)3 + K2SO4 + Cr2(SO4)2 + H2O. Hệ số thăng bằng của FeSO4 và K2Cr2O7 thứu tự là:

A. 6 ; 2 B. 5; 2 C. 6; 1 D. 8; 3

Lời giải:

Đáp án:

*

Hay 6FeSO4 + K2Cr2O7 → 3Fe2(SO4)3 + Cr2(SO4)3

Kiểm tra nhì vế: thêm K2SO4 vào về phải; thêm 7H2SO4 vào vế trái → thêm 7H2O vào vế phải.

⇒ 6FeSO4 + K2Cr2O7 + 7H2SO4 → 3Fe2(SO4)3 + K2SO4 + Cr2(SO4)2 + 7H2O

*

Hay Cu + 2HNO3 → Cu(NO3)2 + 2NO2

Kiểm tra nhì vế: thêm 2HNO3 vào vế trái thành 4HNO3, thêm 2H2O vào vế phải.

⇒ Cu + 4HNO3 → Cu(NO3)2 + 2NO2 + 2H2O

Câu 3. Cân bằng phản ứng sau: Fe3O4 + HNO3 → Fe(NO3)3 + NO + H2O

Lời giải:

Đáp án:

*

Hay 3Fe3O4 + HNO3 → 9Fe(NO3)3 + NO

Kiểm tra nhì vế: thêm 28 vào HNO3 sinh hoạt vế trái, thêm 14H2O ở vế phải.

⇒ 3Fe3O4 + 28HNO3 → 9Fe(NO3)3 + NO + 14H2O

Câu 4. Cân bởi phản ứng: As2S3 + HNO3 + H2O → H3AsO4 + NO + H2SO4

Lời giải:

Đáp án:

*

Hay 3As2S3 + 28HNO3 + 4H2O → 6H3AsO4 + 28NO + 9H2SO4

Câu 5. Tính tổng hệ số cân bằng trong bội nghịch ứng sau:

*

A. 15 B. 14 C. 18 D. 21

Lời giải:

Đáp án: A

*

Phương trình: Cr2O3 + 3KNO3 + 4KOH → 2K2CrO4 +2H2O + 3KNO2

⇒ Tổng hệ số thăng bằng là 15

Câu 6. Cân bởi phản ứng oxi hóa – khử sau:

CH3CH2OH + K2Cr2O7 + H2SO4 → CH3COOH + Cr2(SO4)3 + K2SO4 + H2O

Lời giải:

Đáp án:

*

3CH3CH2OH + 2K2Cr2O7 + 8H2SO4 →3CH3COOH + 2Cr2(SO4)3 + 2K2SO4 + 11H2O

Câu 7. xác minh hệ số cân bằng của KMnO4 trong phản ứng sau:

SO2 + KMnO4 + H2O → K2SO4 + ...

A. 2 B. 5 C. 7 D. 10

Lời giải:

Đáp án: A

*

Câu 8. Cân bằng phản ứng thoái hóa – khử sau bằng cách thức thăng bởi e:

a) Fe2O3 + Al → Al2O3 + FenOm

b) FenOm + HNO3 → Fe(NO3)3 + NO + H2O

Lời giải:

Đáp án:

*

Các dạng bài tập về oxi hóa - khử

Phương pháp:

* Định quy định bảo toàn electron

Trong phản nghịch ứng oxi hoá - khử, số mol electron mà hóa học khử cho thông qua số mol electron mà hóa học oxi hoá nhận. ∑ne đến = ∑ne nhận

Sử dụng đặc điểm này để tùy chỉnh các phương trình liên hệ, giải các bài toán theo phương thức bảo toàn electron.

* Nguyên tắc

Viết 2 sơ đồ: sơ đồ hóa học khử nhường nhịn e- và sơ đồ chất oxi hoá nhấn e-.

* một số trong những chú ý

- chủ yếu vận dụng cho việc oxi hóa khử các chất vô cơ

- hoàn toàn có thể áp dụng bảo toàn electron cho 1 phương trình, những phương trình hoặc toàn cục quá trình.

- Xác định đúng mực chất nhường cùng nhận electron. Ví như xét cho 1 quá trình, chỉ cần xác định tinh thần đầu và trạng thái cuối số oxi hóa của nguyên tố, thường không xem xét trạng thái trung gian số lão hóa của nguyên tố.

- Khi áp dụng PP bảo toàn electron thường áp dụng kèm các PP bảo toàn khác (bảo toàn khối lượng, bảo toàn nguyên tố).

- Khi mang đến KL tác dụng với dung dịch HNO3 cùng dung dịch sau bội nghịch ứng không đựng muối amoni: nNO3- = tổng cộng mol e nhịn nhường (hoặc nhận).

a/ việc kim loại chức năng với axit không có tính oxi hóa

-Công thức liên hệ giữa số mol kim loại và số mol khí H2

2. NH2 = n2 . NM1 + n2 .n-M2 +….. (với n1, n2 là số electron nhường nhịn của sắt kẽm kim loại M1 và m2 ; nM1 , nM2 là số mol của sắt kẽm kim loại M1, M2).

- công thức tính cân nặng muối trong dung dịch:

Mmuối = mKL + mgốc ax (mSO42-, mX-…)

Trong đó, số mol gốc axit được cho vì công thức:

Ngốc ax = tổng e trao đổi/ năng lượng điện tích nơi bắt đầu axit.+ với H2 SO4 : mMuối = mKL + 96.nH2

+ với HCl: mmuối =mKL + 71.nH2

+ với HBr: mmuối =mKL + 160.nH2

Ví dụ 1: Hoà rã 7,8g hỗn hợp bột Al cùng Mg trong dung dịch HCl dư. Sau làm phản ứng trọng lượng dung dịch axit tăng thêm 7,0g. Cân nặng nhôm cùng magie trong các thành phần hỗn hợp đầu là:

A. 2,7g với 1,2g B. 5,4g với 2,4g C. 5,8g và 3,6g D. 1,2g với 2,4g

Hướng dẫn:

Áp dụng định mức sử dụng bảo toàn cân nặng ta có :mH2 = 7,8-7,0 =0,8 gam

Mặt không giống theo phương pháp 1 với theo đề ta gồm hệ phương trình:

(Khi thâm nhập phản ứng nhôm nhường 3 e, magie nhường 2 e và H2 bỏ túi 2 e)

3.nAl + 2.nMg =2.nH2=2.0.8/2 (1)

27.nAl +24.nMg =7,8 (2)

Giải phương trình (1), (2) ta tất cả nAl =0.2 mol với nMg = 0.1 mol

Từ đó ta tính được mAl =27.0,2 =5,4 gam với mMg =24.0,1 =2,4 gam chọn giải đáp B

Ví dụ 2: cho 15,8 gam KmnO4 tính năng với hỗn hợp HCl đậm đặc. Thể tích khí clo thu được ở điều kiện tiêu chuẩn chỉnh là:

A. 5,6 lít. B. 0,56 lít. C. 0,28 lít. D. 2,8 lít.

Hướng dẫn:

Ta có: Mn+7nhường 5 e (Mn+2),Cl-thu 2.e (Cl2)

Áp dụng định lý lẽ bảo toàn e ta tất cả :

5.nKmnO4 =2.nCl2

⇒ nCl2 = 5/2 nKmnO4 =0.25 mol rArr; VCl2 =0,25 . 22,4 =0,56 lít

Ví dụ 3. Hòa tan trọn vẹn 20g hỗn hợp Mg và Fe vào hỗn hợp axit HCl dư thấy tất cả 11,2 lít khí bay ra ngơi nghỉ đktc với dung dịch X. Cô cạn dung dịch X thì thu được từng nào gam muối bột khan?

A. 55,5g. B. 91,0g. C. 90,0g. D. 71,0g.

Hướng dẫn:

Áp dụng công thức 2 ta có:

mmuối = m sắt kẽm kim loại + mion chế tạo ra muối

= trăng tròn + 71.0,5=55.5g

⇒ chọn A

b/ việc kim loại tác dụng với hỗn hợp axit có tính oxi hóa

Ví dụ 4. phối hợp 15 gam hỗn hợp X bao gồm hai sắt kẽm kim loại Mg với Al vào hỗn hợp Y gồm HNO3 và H2SO4 đặc thu được 0,1 mol từng khí SO2, NO, NO2, N2O. Phần trăm cân nặng của Al cùng Mg trong X thứu tự là:

A. 63% cùng 37%. B. 36% với 64%. C. Một nửa và 50%. D. 46% cùng 54%.

Hướng dẫn:

Ta gồm 24 nMg + 27 nAl =15 (1)

-Xét quá trình oxi hóa

Mg → Mg2++ 2e

Al → Al3++3e

⇒tổng số mol e nhường nhịn = 2nMg + 3 nAl

- Xét quá trình khử2N+5 +2.4e → 2 N+1

S+6 + 2e → S+4⇒tổng số mol e dìm = 2.0,4 + 0,2 = 1,4 mol

Theo định nguyên lý bảo toàn e ta có:

2nMg + 3 nAl = 1,4 (2)

Giải hệ (1) và (2) ta được nMg = 0,4 mol, nAl =0,2 mol

⇒% Al = 27.0,2/15 = 36%

⇒%Mg = 64%

⇒ chọn B

Ví dụ 5: Một hỗn hợp X có cân nặng 18,2g bao gồm 2 sắt kẽm kim loại A (hóa trị 2) và B (hóa trị 3). Tổ hợp X hoàn toàn trong hỗn hợp Y đựng H2SO4 với HNO3. Mang lại ra tất cả hổn hợp khí Z bao gồm 2 khí SO2 và N2O. Xác minh 2 sắt kẽm kim loại A, B (B chỉ co thể là Al giỏi Fe). Biết số mol của hai sắt kẽm kim loại bằng nhau và số mol 2 khí SO2 với N2O thứu tự là 0,1 mol từng khí.

A. Cu, AlB. Cu, FeC. Zn, AlD. Zn, Fe

Hướng dẫn:

Quá trình khử nhị anion tạo nên khí là:

4H+ + SO42- + 2e → SO2 + 2H2O

0,2 0,1 mol

10H+ + 2NO3- + 8e → N2O + 5H2O

0,8 0,1 mol

Tổng e (nhận) = 0,2 + 0,8 = 1 mol

A → A2+ + 2e

a 2a

B → B3+ + 3e

b 3b

Tổng e (cho) = 2a + 3b = 1 (1)

Vì số mol của hai kim loại bằng nhau nên: a= b (2)

Giải ( 1), (2 ) ta tất cả a = b = 0,2 mol

Vậy 0,2A + 0,2B = 18,2 ⇒ A + B = 91 ⇒ A là Cu với B là Al.

c/ vấn đề kim loại công dụng với axit có tính lão hóa

Trong các phản ứng oxy hóa khử, sản phẩm tạo thành bao gồm chứa các muối cơ mà ta thường chạm mặt như muối hạt sunfat SO42-(có năng lượng điện là -2), muối hạt nitrat NO3-, ( tất cả điện tích là -1), muối halogen X-( có điện tích là -1), ... Nhân tố của muối bao gồm caction sắt kẽm kim loại (hoặc cation NH4+),và anion nơi bắt đầu acid. Mong tính cân nặng muối chế tạo ra thành trong dung dịch ta tính như sau:

mmuối = mkim các loại + mgốc acid

Trong đó:mgốc acid = Mgốc acid .ne (nhận)/(số điện tích cội acid)

Ví dụ 6: đến 6,3 g các thành phần hỗn hợp Mg với Zn tính năng hết với dung dịch HCl thấy thoát ra 3,36 lít H2 (đktc). Khối lượng muối tạo thành trong dung dịch là:

A. 15,69 gB. 16,95 gC. 19,65 gD. 19,56 g

Hướng dẫn:

Ta có:2H++ 2e → H2

0,3 0,15 mol/

Vậy khối lượng muối trong dung dịch là:Mmuối = mkim nhiều loại + mgốc acid = 6,3+35,5.0,3/1=16,95 g.

⇒ lựa chọn B

Một số lưu giữ ý:

-Với kim loại có rất nhiều số oxy hóa không giống nhau khi phản bội ứng với hỗn hợp axit HNO3 loãng, HNO3 quánh nóng đã đạt số thoái hóa cao nhất.

-Hầu hết những kim một số loại phản ứng được với HNO3 quánh nóng (trừ Pt, Au) cùng HNO3 sệt nguội (trừ Pt, Au, Fe, Al, Cr….) khi dó N+5trong HNO3 bị khử về mức lão hóa thấp hơn trong những đơn chất khi tương ứng.

-Các kim loại chức năng với ion trong môi trường thiên nhiên axit H+coi như tính năng với HNO3. Những kim loại Zn, Al công dụng với ion trong môi trường kiềm OH-giải phóng NH3.

Ví dụ 7: hài hòa 15g hỗn hợp X có 2 sắt kẽm kim loại Mg, Al vào dung dịch Y gồm HNO3 cùng H2SO4 đặc thu được 0,1 mol mỗi khí SO2, NO, NO2, N2O. Phần tram trọng lượng của Al, Mg vào X theo lần lượt là:

Hướng dẫn:

Gọi Mg, Al trong các thành phần hỗn hợp X theo thứ tự là x, y (mol).

*
*
*

Phương pháp bảo toàn electron

A. Phương thức & Ví dụ

Lý thuyết và phương thức giải

Trong làm phản ứng oxi hoá - khử, số mol electron mà hóa học khử cho bằng số mol electron mà chất oxi hoá nhận. ∑ne cho = ∑ne nhận

Sử dụng đặc thù này để tùy chỉnh thiết lập các phương trình liên hệ, giải các bài toán theo phương thức bảo toàn electron.

* Nguyên tắc

Viết 2 sơ đồ: sơ đồ hóa học khử dường e- cùng sơ đồ hóa học oxi hoá dấn e-.

* một trong những chú ý

- nhà yếu vận dụng cho vấn đề oxi hóa khử các chất vô cơ

- có thể áp dụng bảo toàn electron cho 1 phương trình, nhiều phương trình hoặc toàn bộ quá trình.

- Xác định đúng đắn chất nhường cùng nhận electron. Giả dụ xét cho một quá trình, chỉ việc xác định tâm trạng đầu với trạng thái cuối số thoái hóa của nguyên tố, thường không để ý đến trạng thái trung gian số thoái hóa của nguyên tố.

- Khi áp dụng PP bảo toàn electron thường thực hiện kèm những PP bảo toàn không giống (bảo toàn khối lượng, bảo toàn nguyên tố).

- Khi mang đến KL chức năng với hỗn hợp HNO3 với dung dịch sau phản ứng không đựng muối amoni: nNO3- = tổng số mol e dường (hoặc nhận).

Ví dụ minh họa

Ví dụ 1. Cho 15,8 gam KMnO4 công dụng với hỗn hợp HCl đậm đặc. Thể tích khí clo nhận được ở đk tiêu chuẩn là:

A. 5,6 lít. B. 0,56 lít. C. 0,28 lít. D. 2,8 lít.

Hướng dẫn:

Ta có: Mn+7 nhường 5 e (Mn+2),Cl- thu 2.e (Cl2)

Áp dụng định phép tắc bảo toàn e ta gồm :

5.nKMnO4 = 2.nCl2

⇒ nCl2 = 5/2 nKMnO4 =0.25 mol⇒ VCl2 = 0,25 . 22,4 = 0,56 lít

Ví dụ 2. Cho hỗn hợp chứa 0,05 mol Fe với 0,03 mol Al công dụng với 100ml dd Y có AgNO3 cùng Cu(NO3)2 cùng nồng độ mol. Sau làm phản ứng được hóa học rắn Z tất cả 3 kim loại. Mang lại Z tác dụng với dd HCl dư thu được 0,35mol khí.Nồng độ mol mỗi muối trong Y là?

Hướng dẫn:

3 kim loại trong chất rắn Z là Ag, Cu với Fe dư ⇒ Al và 2 muối bột trong Y hết

Z + HCl:

*

B. Bài xích tập trắc nghiệm

Câu 1. mang lại m gam bột Cu vào 400 ml dung dịch AgNO3 0,2M, sau một thời hạn phản ứng chiếm được 7,76 gam hỗn hợp chất rắn X cùng dung dịch Y. Lọc bóc X, rồi thêm 5,85 gam bột Zn cùng Y, sau khoản thời gian phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 10,53 gam hóa học rắn Z. Cực hiếm của m là?

Lời giải:

Đáp án:

Ta có: nAgNO3 = 0,08 mol; nZn = 0,09 mol

*

Dựa vào sơ vật dụng (quan trung tâm đến trạng thái đầu với trạng thái cuối)

⇒ Ag+ là chất nhận e và Zn là chất nhường e

Ag+ + 1e → Ag

0,08 0,08 0,08

Zn – 2e → Zn2+

x 2x

Bảo toàn e ⇒ 2x = 0,08 ⇒ x = 0,04

nZn dư = 0,09 – 0,04 = 0,05 mol

Ta thấy: hỗn hợp rắn X và hỗn hợp rắn Z bao gồm 3 sắt kẽm kim loại Ag, Cu, Zn dư với

∑mkl = 7,76 + 10,53 = 18,29g

mCu = 18,29 – (mAg + mZn dư) = 18,29 – (0,08.108 + 0,05.65) = 6,4g

Câu 2. hòa hợp hết 7,44 gam tất cả hổn hợp Al, Mg vào thể tích vừa đủ là 500 ml hỗn hợp HNO3 loãng thu được hỗn hợp A và 3,136 lít (đktc) các thành phần hỗn hợp hai khí đẳng mol có cân nặng 5,18 gam, trong những số ấy có một khí bị hóa nâu trong không khí. Tính thành phần xác suất theo trọng lượng của mỗi sắt kẽm kim loại trong láo hợp.

Lời giải:

Đáp án:

nhh = 3,136/22,4 = 0,14; (M- khí ) = 5,18/0,14 = 37

NO (M = 30) → Khí 2: N2O (M = 44)

nNO = nNO2 = 0,14/2 = 0,07 mol

Al – 3e → Al3+

x mol

Mg – 2e → Mg2+

y mol

N+5 + 3e → N+2 (NO)

3a a

2N+5 + 8e → 2N+1 (N2O)

8a a

Theo định chính sách bảo toàn e ⇒ 3x + 2y = 3a + 8a = 0,77

Lại bao gồm : 27x + 24y = 7,44

→ x = 0,2; y = 0,085

%mMg = 27,42%; %mAl = 72,85%

Câu 3. tổ hợp 19,2 gam kim loại M vào H2SO4 sệt dư thu được khí SO2. Cho khí này hấp thụ hoàn toàn trong 1 lít hỗn hợp NaOH 0,6M, sau làm phản ứng lấy cô cạn dung dịch thu được 37,8 gam chất rắn. Xác minh M.

Lời giải:

Đáp án:

nNaOH = 0,6 mol

Nếu hóa học rắn là NaHSO3 thì: nNaHSO3 = 0,3635 mol

Nếu hóa học rắn là Na2SO3 thì: nNa2SO3 = 0,3 mol

Nhận thấy: nNaOH = 2nNa2SO3 buộc phải phản ứng giữa SO2 cùng với NaOH là:

SO2 + 2NaOH → Na2SO3 + H2O

0,3 0,6 0,3

Ta có: M – ne → Mn+

S+6 + 2e → S+4 (SO2)

0,6 0,3

Áp dụng định nguyên lý bảo toàn e ta có:

nM = 0,6/n → M = 19,2/(0,6/n) = 32n

Chọn n = 2 → M = 64 (Cu)

Câu 4. đến 19,2g Cu chức năng hết với dung dịch HNO3. Toàn bộ lượng khí NO hình thành đem oxi biến thành NO2 rồi sục vào nước thuộc với dòng khí oxi để gửi hết thành HNO3. Tính thể tích Oxi (đktc) sẽ tham gia vào quá trình trên.

Lời giải:

Đáp án:

phương thức bảo toàn e

Cu – 2e → Cu+2

0,3 0,6

O2 + 4e → 2O-2

x 4x

→ 4x = 0,6 → x = 0,15

→ VO2 = 0,15 × 22,4 = 3,36l

Câu 5.

Xem thêm: Báo Cáo Thực Hành Hóa 11 Bài Thực Hành Số 5, Báo Cáo Bài Thực Hành Số 5 Hóa 11

mang đến a gam hỗn hợp A bao gồm FeO, CuO, Fe3O4, (có số mol bởi nhau) tác dụng vừa đầy đủ với 250ml dung dịch HNO3 thu được dung dịch B với 3,136 lít tất cả hổn hợp NO2 và NO gồm tỉ khối 90 với hidro là 20,143. Tính a và cm của HNO3.

Lời giải:

Đáp án:

Số mol e mang đến = số mol e dấn ⇒ 0,09 + (0,05 × 3) = 0,24 (mol)

→ Số mol Fe+2 = 0,24 còn mặt khác nFeO = nFe3O4 = 0,12 (mol)

a = 0,12(80 + 72 + 232) = 46,08

nHNO3 = nNO + nNO2 + 3nFe + 2nCu = 0,14 + 3(0,12 × 4) + 2 × 0,12 = 1,82 (mol)

Vậy CMHNO3 = 1,82 : 0,25 = 7,28M

Câu 6. Để m g phoi bào sắt (A) không tính không khí sau 1 thời gian biến thành hỗn đúng theo (B) có cân nặng 30g có Fe và các oxit FeO, Fe3O4, Fe2O3. Cho B công dụng hoàn toàn axit nitric thấy hóa giải ra 5,6 lít khí NO nhất (đktc). Tính m?