Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt mãng cầu Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt


Bạn đang xem: Drain

*
*
*

drain
*

drain /drein/ danh từ ống dẫn (nước...), cống, rãnh, mương, máng (y học) ống dẫn lưu sự rút hết, sự bòn rút hết, sự tiêu hao, sự làm cho kiệt quệa drain on someone"s purse: sự bòn rút tiền tài ai (từ lóng) hớp nhỏ dại (rượu) ngoại rượu cồn từ ((thường) + off, away) rút, tháo, tiêu (nước); làm cho ráo nước (quần áo giặt, chén đĩa rửa)to drain off the water: cởi nước uống cạn (nước, rượu)to drain dry; lớn drain to the dregs: uống cạn (y học) dẫn lưu rút hết, bòn rút hết, tiêu hao, làm cho kiệt quệto drain the wealth of a country: bòn rút hết của cải của một nướcto drain someone of his property: mang hết của nả của ai, bòn rút hết gia sản của ai nội hễ từ ((thường) + off, away) rã đi, thoát đi, tiêu đi (nước...) ráo nước (quần áo giặt, chén đĩa rửa) (+ through) rã ròng ròng, chảy bé dại giọt (qua...)
chảy đichảy máuống dẫn mángsự rút hếtsự tiêu haodrain on the resources: sự tiêu tốn tài nguyênthất thoátbrain drain: thất thoát hóa học xámdollar drain: thất thoát đô labasket drainlỗ tháo bao gồm lưới chắnbrain drainchảy hóa học xámbrain drain (brain-drain)sự duyên dáng trí thức ra nước ngoài-CHẢY MÁU CHẤT XÁMbrain drain (brain-drain)xuất ngày tiết nãocapital drainsự xuất tiết vốncash drainsự hạn chế tạo ra tiền mặtdrain hold-overcửa tháodrain hold-overlỗ tháodrain of foreign currencysự chảy nước ngoài tệ ra nước ngoài, tiêu hao ngoại tệdrain of goldsự chảy quà ra nước ngoài, tiêu tốn vàngdrain of moneyđào thoát tứ bảndrain of moneysự chảy vốn ra nước ngoàidrain on cashsự tan tiền khía cạnh ra nước ngoàidrain on cashtiêu hao chi phí mặtgold drainsự chảy tiến thưởng ra nước ngoàiinternal drainluồng tiền chảy vào lưu giữ thônginternal drainsự rút tiền vào giữ thông nội địatax drainsự trích thuế danh từ o ống hút nước, kênh, mương, máng; sự bòn rút, sự làm kiệt quệ động từ o tháo, tiêu, có tác dụng kiệt quệ § catch drain : rãnh toá nước, kênh hút nước § counter drain : hầm chứa nước chưa lọc; kênh ngầm phụ; kênh bị rò § efficient drain : chiếc thoát nước, loại rẽ (của một bé sông) § drain sample : mẫu túa xả, mẫu lấy ở cửa ra của thùng chứa
*

*

*

drain

Từ điển Collocation

drain noun

1 pipe/hole that dirty water goes down

ADJ. blocked

VERB + DRAIN block | clear, unblock | lay They were busy laying the drains for the new houses.

2 sth that uses up time/money/resources

ADJ. heavy, major, serious | brain scientists joining the brain drain (= moving to lớn a country where they can work in better conditions & earn more)

PREP. ~ on These losses have been a major drain on the company"s resources.

Từ điển WordNet


n.

tube inserted into a body toàn thân cavity (as during surgery) to remove unwanted materiala gradual depletion of energy or resources

a drain on resources

a drain of young talent by emigration

v.

deplete of resources

The exercise class drains me of energy

empty of liquid; drain the liquid from

We drained the oil tank
Xem thêm: Rom Combination Là Gì - Rom Combination Sử Dụng Thế Nào Cho Đúng Cách

English Slang Dictionary

to wear out; lớn exhaust; khổng lồ annoy:"That girl had totally drained me; I wish she"d leave"

Microsoft Computer Dictionary

n. 1. In an FET, the electrode toward which charge carriers (electrons or holes) move from the source under control of the gate. See also FET, gate (definition 2), MOSFET, source (definition 2). 2. See current drain.

English Synonym & Antonym Dictionary

drains|drained|drainingsyn.: deprive draw off dry empty exhaust filter spend use