Đồng – Cu cũng là trong những kim loại được ứng dụng thoáng rộng trong thực tế, đồng có màu đỏ, dẻo, dễ kéo sợi, dát mỏng, dẫn điện cùng nhiệt giỏi chỉ nhát bạc.

Bạn đang xem: Đồng cu tác dụng được với dung dịch


Trong nội dung bài viết này, chúng ta cùng tìm hiểu tính chất vật lý và đặc thù hoá học tập của đồng, biện pháp điều chế đồng và một trong những ứng dụng phổ cập của đồng một phương pháp chi tiết, đồng thời áp dụng giải một số trong những bài tập về đồng.

I. Vị trí của Đồng – Cu trong bảng HTTH

Bạn vẫn xem: đặc thù hoá học tập của Đồng (Cu), Đồng oxit với hợp chất của Đồng – hoá 12 bài xích 35


– thông số kỹ thuật e nguyên tử:

 29Cu: 1s22s22p63s23p63d104s1.

– Vị trí: ô 29, chu kỳ 4, team IB.

– thông số kỹ thuật e của các ion:

 Cu+: 1s22s22p63s23p63d10  

 Cu2+: 1s22s22p63s23p63d9

II. đặc điểm vật lý với trạng thái tự nhiên và thoải mái của Đồng – Cu

1. đặc điểm vật lý của Đồng

– Đồng gồm mạng tinh thể lập phương trung ương diện, color đỏ, dẻo, dễ dàng kéo sợi, dát mỏng. Dẫn điện và nhiệt xuất sắc chỉ hèn bạc, t0nc = 10830C, D = 8,98 g/cm3.

2. Trạng thái tự nhiên của Đồng

– Đồng có 29 đồng vị là 63Cu và 65Cu là đồng vị bền, với 63Cu chiếm khoảng 69% đồng xuất hiện trong từ nhiên. Đồng hoàn toàn có thể tìm thấy như là đồng tự nhiên hoặc trong dạng khoáng chất.

– có tương đối nhiều dạng khoáng cất đồng như cacbonat azurit 2CuCO3Cu(OH)2 và malachit CuCO3Cu(OH)2 là các nguồn để sản xuất đồng, tương tự như là các sulfua như chalcopyrit (CuFeS2), bornit (Cu5FeS4), covellit (CuS), chalcocit (Cu2S) và các ôxít như cuprit (Cu2O).

III. đặc điểm hoá học của Đồng

– Đồng gồm tính khử yếu: Cu → Cu2+ + 2e

1. Đồng tác dụng với phi kim

+ Đồng công dụng với Oxi: Cu + O2

– cùng với oxi sinh sản màng CuO bảo vệ: 2Cu + O2 → 2CuO 

– Ở 800 – 10000C: CuO + Cu → Cu2O

+ Đồng tính năng với Clo: Cu + Cl2

– cùng với clo: Cu + Cl2 → CuCl2

– Với giữ huỳnh: Cu + S → CuS

2. Đồng công dụng với axit

a) Đồng (Cu) ko phản ứng với axit HCl, H2SO4 loãng (axit oxi hoá yếu)

– Cu ko phản ứng với các axit không có tính oxi hoá mạnh.

– Khi có O2, phản nghịch ứng lại xảy ra:

 2Cu + 4H+ + O2 → 2Cu2+ + 2H2O

b) Đồng (Cu) làm phản ứng cùng với axit HNO3 và H2SO4 đặc rét (axit oxi hoá mạnh)

+ Đồng công dụng với axit Nitric: Cu+ HNO3

 Cu + 4HNO3 đặc, nóng → Cu(NO3)2 + 2NO2↑ + 2H2O

+ Đồng công dụng với axit Sunfuric: Cu+ H2SO4

 Cu + 2H2SO4 đặc,nóng → CuSO4 + SO2↑ + 2H2O

3. Đồng tính năng với hỗn hợp muối

Đồng công dụng với AgNO3: Cu+ AgNO3

 Cu + 2AgNO3 → Cu(NO3)2 + 2Ag↓

Đồng công dụng với Fe2(SO4)3 : Fe+ Fe2(SO4)3

 Cu + 2Fe3+ → Cu2+ + 2Fe2+

– lưu ý với muối bột nitrat trong môi trường thiên nhiên axit:

 3Cu + 8H++ 2NO3– → 3Cu2++2NO↑ + 4H2O

IV. Hợp hóa học của Đồng

1. Hợp chất đồng (I)

a) Đồng (I) oxit – Cu2O

– Là chất rắn màu đỏ gạch, ko tan trong nước.

– đặc điểm hoá học:

+ tính năng với axit:

 Cu2O + 2HCl → CuCl2 + H2O + Cu↓

+ dễ bị khử:

 Cu2O + H2 → 2Cu↓ + H2O

b) Đồng (I) hidroxit – Cu(OH) 

– Là hóa học kết tủa màu sắc vàng.

– đặc thù hoá học: Dễ bị phân hủy:

 2CuOH → Cu2O + H2O

2. Hợp hóa học đồng (II)

a) Đồng (II) oxit – CuO 

– Là hóa học rắn, màu đen, ko tan.

– đặc điểm hoá học:

+ Là oxit bazơ:

 CuO + 2HCl → CuCl2 + H2O

+ Là chất oxi hóa:

 CuO + H2 → Cu + H2O

 CuO + C2H5OH → CH3CHO + Cu + H2O

 3CuO + 2NH3 → 3Cu + N2 + 3H2O

– Điều chế đồng (II) oxit:

 Cu(OH)2 → CuO + H2O

 CuCO3.Cu(OH)2 → 2CuO + H2O + CO2

 2Cu(NO3)2 → 2CuO + 4NO2 + O2

b) Đồng (II) hidroxit – Cu(OH)2 

– Là hóa học kết tủa color xanh.

– đặc điểm hoá học:

+ Là bazơ ko tan:

* tính năng với axit:

 Cu(OH)2 + 2HCl → CuCl2 + 2H2O

* dễ dàng nhiệt phân:

 Cu(OH)2 → CuO + H2O

+ Dễ chế tạo phức:

 Cu(OH)2 + 4NH3 → (OH)2

+ Là hóa học oxi hóa:

 2Cu(OH)2 + R-CHO → R – COOH + Cu2O + 2H2O

– Điều chế đồng (II) hidroxit:

 CuSO4 + 2NaOH → Na2SO4 + Cu(OH)2

c) Muối Đồng (II) 

– những dung dịch muối đồng (II) đều sở hữu màu xanh.

– tính chất hoá học:

+ chức năng với kiềm:

 CuSO4 + 2NaOH → Na2SO4 + Cu(OH)2

+ tính năng với hỗn hợp NH3:

 CuSO4 + 2NH3 + 2H2O → Cu(OH)2 + (NH4)2SO4

 Cu(OH)2 + 4NH3 → (OH)2

+ CuSO4 hấp thụ nước hay được sử dụng phát hiện vệt nước trong chất lỏng:

 CuSO4 + 5H2O → CuSO4.5H2O (màu xanh)

V. Điều chế Đồng

– số đông quặng thương mại là các loại đồng sulfua, đặc biệt là chalcopyrit (CuFeS2) và ít hơn là chalcocit (Cu2S). Các khoáng này được tách ra từ các quặng được nghiền nhằm nâng hàm vị lên 10–15% đồng bởi froth flotation tốt bioleaching. Nung vật liệu này với silica trong flash smelting để loại sắt nghỉ ngơi dạng xỉ.

– quy trình này khai thác thuận lợi chuyển fe sulfua thành dạng ôxit của nó, sau đó các ôxit này bội phản ứng cùng với silica để tạo nên xỉ silicat nổi lên trên mặt khối rét chảy. Sản phẩm tạo racopper matte chứa Cu2S kế tiếp được roasted để chuyển tất cả các sulfua thành ôxit.

 2Cu2S + 3O2 → 2Cu2O + 2SO2↑

– Oxit đồng được gửi thành đồng blister theo bội phản ứng nung

 2Cu2O 

*
4Cu + O2↑

VI. Ứng dụng của Đồng

– Đồng là vật tư dễ dát mỏng, dễ uốn, có chức năng dẫn điện và dẫn sức nóng tốt, bởi vậy nó được thực hiện một cách thoáng rộng trong sản xuất những sản phẩm: Dây điện; Que hàn đồng; Tay vậy và các đồ thiết bị khác trong sản xuất nhà cửa; Động cơ, nhất là các hộp động cơ điện;.v.v.

VII. Bài tập áp dụng Đồng với hợp hóa học của Đồng

Bài 2 trang 159 SGK Hóa 12: Cho 19,2g kim loại M tính năng với dung dịch HNO3 loãng dư chiếm được 4,48 lít khí tuyệt nhất NO(đktc). Kim loại M là:

A. Mg. B. Cu. C. Fe. D. Zn.

* lời giải bài 2 trang 159 SGK Hóa 12:

Đáp án: B. Cu

– Theo bài bác ra, ta có: nNO = 4,48/22,4 = 0,2 (mol)

– Phương trình hoá học tập của làm phản ứng:

 3M + 4HNO3 → 3M(NO3)n + nNO↑ + 2H2O.

 0,6/n (mol) 0,2 (mol)

– Theo PTPƯ: nM = (0,2.3)/n = 0,6/n (mol).

⇒ M = 19,2/(0,6/n) = 32n

– cho n =1, 2, 3 thấy tất cả n = 2, M = 64 thoả ⇒ M là Cu

Bài 3 trang 159 SGK Hóa 12: Cho 7,68 gam Cu chức năng hết với hỗn hợp HNO3 loãng thấy tất cả khí NO thoát ra. Trọng lượng muối nitrat hiện ra trong dung dịch là :

A. 21,56 gam. B. 21,65 gam.

C. 22,56 gam. D. 22,65 gam.

* giải thuật bài 3 trang 159 SGK Hóa 12: 

Đáp án: C. 22,56 gam

– Ta có: nCu = 0,12 mol.

⇒ nCu(NO3)2 = nCu = 0,12 mol.

⇒ mCu(NO3)2 = 0,12 x 188 = 22,56 (g).

Bài 4 trang 159 SGK Hóa 12: Đốt 12,8 gam Cu trong ko khí, hòa tan chất rắn thu được trong hỗn hợp HNO3 0,5M thấy bay ra 448ml khí NO tuyệt nhất (đktc).

a) Viết phương trình phản nghịch ứng chất hóa học xảy ra.

b) Tính thể tích buổi tối thiểu hỗn hợp HNO3 cần dùng để làm hòa tan hóa học rắn.

* giải thuật bài 4 trang 159 SGK Hóa 12:

– Theo bài bác ra, ta có: nCu = 12,8/64 = 0,2 (mol).

 và nNO = 0,448/22,4 = 0,02 (mol)

– Phương trình hóa học của bội phản ứng:

 2Cu + O2 → 2CuO (1)

 CuO + 2HNO3 → Cu(NO3)2 + H2O (2)

 3Cu + 8HNO3 → 3Cu(NO3)2 + 2NO↑ + 4H2O (3)

– điện thoại tư vấn nCu phản ứng là x mol ⇒ nCu dư = 0,2 – x (mol).

– Theo ptpư (3): nCu = (3/2).nNO = (3/2).0,02 = 0,03 (mol).

⇒ 0,2 – x = 0,03 ⇒ x = 0,17 (mol).

Theo ptpư (1): nCuO = nCu pư = x = 0,17 (mol).

⇒ nHNO3 = 2.nCuO + 4. NNO = 2. 0,17 + 4. 0,02 = 0,42 (mol).

⇒ VHNO3 = n/CM = 0,42/0,5 = 0,84 (lít).

Bài 5 trang 159 SGK Hóa 12: Hòa rã 58g muối hạt CuSO4.5H2O vào nước được 500ml dung dịch A.

a) khẳng định nồng độ mol của dung dịch A.

b) Cho dần dần bột sắt vào 50ml hỗn hợp A, khuẩy nhẹ tính đến khi hỗn hợp hết color xanh. Tính lượng sắt vẫn tham gia phản bội ứng.

* giải mã bài 5 trang 159 SGK Hóa 12

– Theo bài bác ra, ta có: nCuSO4 = nCuSO4.5H2O = 58/250 = 0,232 (mol).

⇒ centimet (CuSO4) = 0,232/0,5 = 0,464 (mol/l).

– Phương trình hoá học của bội phản ứng:

 Fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu.

– Theo ptpư: nFe = nCuSO4 = 0,232 (mol).

⇒ mFe = 0,232 x 56 = 12,992 (g).

Bài 6 trang 159 SGK Hóa 12: Một thanh đồng nặng nề 140,8 gam sau thời điểm đã ngâm trong hỗn hợp AgNO3 có khối lượng là 171,2 gam. Tính thể tích hỗn hợp AgNO3 32% (D= 1,2g/ml) đã công dụng với thanh đồng.

* giải mã bài 6 trang 159 SGK Hóa 12:

– trọng lượng thanh đồng tăng là Δm = 171,2 – 140,8 = 30,4 (g)

– hotline x là số mol Cu phản bội ứng

– Phương trình hoá học tập của làm phản ứng:

 Cu + 2AgNO3 → Cu(NO3)2 + 2Ag

 x 2x 2x (mol)

– Theo ptpư, ta có: Δm = mAg – mCu = 2.108x – 64x = 152x

⇒ 152x = 30,4 ⇒ x = 0,2 (mol).

⇒ trọng lượng của AgNO3 là: mAgNO3 = 0,2.2.170 = 68 (g)

⇒ mdd = mct/(C%) = (68.100)/32 = 212,5 (g).

⇒ Thể tích hỗn hợp AgNO3 là:

 VAgNO3 = m/D = 212,5/1,2 = 177,08 (ml).

Xem thêm: Thcs Võ Thành Trang - Trường Trung Học Cơ Sở Võ Thành Trang

Hy vọng với nội dung bài viết hệ thống lại tính hóa học hoá học của đồng, các hợp hóa học của đồng như đồng oxit,… giúp ích cho những em. Hầu như thắc mắc những em hãy để lại bình luận dưới nội dung bài viết để HayHocHoi.Vn ghi nhận cùng hỗ trợ, chúc những em học tập tốt.