0(fracpi6)(fracpi4)(fracpi3)(fracpi2)(sin x)0(dfrac12)(dfracsqrt22)(dfracsqrt32)1(cos x)1(dfracsqrt32)(dfracsqrt22)(dfrac12)0( an x)0(dfracsqrt33)1(sqrt3)||(cot x)||(sqrt3)1(dfracsqrt33)0

1. Hàm số sin và hàm số côsin

a)Hàm sốsin

Có thể đặt tương xứng mỗi số thực (x)với một điểm (M)duy nhất trên đường tròn lượng giác cơ mà số đo cung(widehatAM)bằng (x)(rad) hoàn toàn xác định, đó đó là giá trị(sin x).

Bạn đang xem: Đồ thị cos

*

Biểu diễn quý hiếm của (x)trên trục hoành và cực hiếm của (sin x)trên trục tung, ta được hình:

*

Quy tắc đặt khớp ứng mỗi số thực (x)với số thực(sin x):

(sin) :(R ightarrow R)

(x ightarrow y=sin x)

được điện thoại tư vấn là hàm số sin, kí hiệu là(y=sin x).

Tập xác định của hàm số(sin)là(R).

b) Hàm số côsin

*

Quy tắc đặt tương xứng mỗi số thực(x)với số thực(cos x):

(cos):(R ightarrow R)

(x ightarrow y=cos x)

được hotline làhàm số côsin, kí hiệu là(y=cos x).

Tập xác định của hàm sốcôsinlà(R).

2. Hàm số tang với hàm số côtang

a) Hàm số tang

Hàm số tang là hàm số được xác định bởi công thức :

(y=dfracsin xcos x,left(cos x e0 ight)),

ký hiệu là(y= an x).

- Vì(cos x e0)khi và chỉ khi(x edfracpi2+kpileft(kin Z ight))nên tập xác định của hàm số(y= an x)là(D=R)/(left\dfracpi2+kpi,kin Z ight\).

b) Hàm số côtang

Hàm số côtang là hàm số được xác minh bởi cách làm :

(y=dfraccos xsin x,left(sin x e0 ight)),

ký hiệu là(y=cot x).

-Vì(sin x e0)khi và chỉ còn khi(x e kpileft(kin Z ight))nên tập xác minh của hàm số(y=cot x)là

(D=R)/(leftkpi,kin Z ight\).

Nhận xét:Hàm số(y=sin x)là hàm số lẻ, hàm số(y=cos x)là hàm số chẵn.

Từ kia suy ra các hàm số(y= an x)và(y=cot x)đều là phần đa hàm số lẻ.


21825

II. TÍNH TUẦN HOÀN CỦA HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC

Người ta chứng tỏ được rằng(T=2pi)là số dương bé dại nhất tán đồng đẳng thức

(sinleft(x+T ight)=sin x,forall xin R)

Hàm số(y=sin x)thoả mãn đẳng thức trên được gọi làhàm số tuần hoànvớichu kì(2pi).

Tương tự, hàm số(y=cos x)là hàm số tuần trả với chu kì(2pi).

Các hàm số(y= an x)và(y=cot x)cũng là những hàm số tuần hoàn với chu kì(pi).


21819

III. SỰ BIẾN THIÊN VÀ ĐỒ THỊ CỦA HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC

1. Hàm số(y=sin x)

Từ có mang ta thấy hàm số(y=sin x):

- xác định với mọi(xin R)và(-1lesin xle1) ;

- Là hàm số lẻ ;

- Là hàm số tuần hoàn với chu kì(2pi).

a) Sự đổi thay thiên với đồ thị hàm số(y=sin x)trên đoạn(left<0;pi ight>)

Xét những số thực(x_1,x_2)trong đó(0le x_1. Đặt(x_3=pi-x_2),(x_4=pi-x_1).

Biểu diễn chúng trên đường tròn lượng giác cùng xét(sin x_i)tương ứng ((i=1,2,3,4)):

*

Hàm số(y=sin x)đồng biến trên(left<0;dfracpi2 ight>)và nghịch biến trên(left)

Bảng biến đổi thiên:

*

Đồ thị hàm số(y=sin x)trên đoạn(left<0;pi ight>)đi qua các điểm(left(0;0 ight)),(left(dfracpi2;1 ight))và(left(pi;0 ight)).

Chú ý: vị hàm số(y=sin x)là hàm số lẻ đề xuất lấy đối xứng thiết bị thị hàm số bên trên đoạn(left<0;pi ight>)qua nơi bắt đầu toạ độ(O)ta được đồ thị hàm số bên trên đoạn(left<-pi;0 ight>).

Đồ thị hàm số(y=sin x)trên đoạn(left<-pi;pi ight>)được trình diễn như sau:

*

b) Đồ thị hàm số(y=sin x)trên(R)

Hàm số(y=sin x)là hàm số tuần hoàn chu kì(2pi)nên cùng với mọi(xin R)ta có:

(sinleft(x+k2pi ight)=sin x,kin Z)

Do đó ao ước có thứ thị hàm số(y=sin x)trên(R)ta tịnh tiến liên tiếp đồ thị hàm sốtrên đoạn(left<-pi;pi ight>)song tuy nhiên với trục hoành từng đoạn gồm độ dài(2pi).

*

c) Tập quý hiếm của hàm số(y=sin x)

Từ đồ gia dụng thị ta đúc rút kết luận: Tập giá bán trị của hàm số(y=sin x)là(left<-1;1 ight>).

2. Hàm số(y=cos x)

Từ khái niệm ta thấy hàm số(y=cos x):

- xác minh với mọi(xin R)và(-1lecos xle1) ;

- Là hàm số chẵn ;

-Là hàm số tuần trả với chu kì(2pi).

Với mọi(xin R)ta bao gồm đẳng thức: (sinleft(x+dfracpi2 ight)=cos x).

Từ đó, bằng phương pháp tịnh tiến thiết bị thị hàm số(y=sin x)sang trái một đoạn bao gồm độ dài bằng(dfracpi2)và tuy nhiên song với trục hoành, ta được trang bị thị hàm số(y=cos x):

*

Từ vật dụng thị hàm số trên ta suy ra:

Hàm số(y=cos x)đồng thay đổi trên đoạn(left<-pi;0 ight>)vànghịch trở thành trên đoạn(left<0;pi ight>).

Bảng biến chuyển thiên:

*

Tập giá trị của hàm số(y=cos x)là(left<-1;1 ight>).

Đồ thị của các hàm số(y=sin x),(y=cos x)được gọi tầm thường là những đường hình sin.


3. Hàm số(y= an x)

Từ quan niệm ta thấy hàm số(y= an x):

- tất cả tập khẳng định là ​(D=R)\(left\dfracpi2+kpi,kin Z ight\) ;​

- Là hàm số lẻ ;

- Là hàm số tuần hoàn với chu kì(pi).

a) Sự biến chuyển thiên cùng đồ thị hàm số ​(y= an x)trên nửa khoảng chừng (<0;dfracpi2))

Nhận xét: Hàm số ​​(y= an x)đồng đổi thay trên nửa khoảng(<0;dfracpi2)).

Xem thêm: Hạt Nở Có Độc Không - Hạt Nở Và Những Nguy Hiểm

Bảng vươn lên là thiên:

*

Đồ thị hàm số(y= an x)trên nửa khoảng(<0;dfracpi2)):

*

b) Đồ thịhàm số(y= an x)trên(D)

Vì hàm số(y= an x)là hàm số lẻ đề xuất đồ thị hàm số tất cả tâm đối xứng là nơi bắt đầu toạ độ(O).

Từ kia ta được đồ vật thị hàm số(y= an x)trên khoảng(left(-dfracpi2;dfracpi2 ight)):

*

Vì hàm số(y= an x)tuần trả với chu kì(pi)nên tịnh tiến trang bị thị hàm số(y= an x)trên khoảng(left(-dfracpi2;dfracpi2 ight))song tuy vậy với trục hoành từng đoạn gồm độ dài(pi)ta được thiết bị thị hàm số(y= an x)trên(D):