Chức năng bình luận bị tắt ở bí quyết hạch toán Tài khoản 627 – chi tiêu sản xuất bình thường theo Thông tư 200

*
*
*

Tin tức kế toán: Cách hạch toán thông tin tài khoản 627 – giá thành sản xuất thông thường theo TT 200 như thế nào? túi tiền sản xuất bình thường (TK 627) là hồ hết khoản đưa ra phí quan trọng khác (ngoài giá cả nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí nhân công trực tiếp, ngân sách chi tiêu sử dụng thiết bị thi công) phục vụ cho quy trình sản xuất sản phẩm, xây lắp công trình phát sinh ở những phân xưởng, phần tử sản xuất, từng đội, từng công trường. Giá thành sản xuất phổ biến bao gồm: chi phí nhân viên phân xưởng; chi tiêu vật liệu; ngân sách dụng nuốm sản xuất; ngân sách chi tiêu khấu hao TSCĐ; giá cả dịch vụ mua kế bên và chi phí bằng chi phí khác.

Bạn đang xem: Định phí sản xuất chung

THÔNG TIN MỚI NHẤT:

Để tập hợp cùng phân bổ giá thành sản xuất chung kế toán sử dụng thông tin tài khoản 627 – túi tiền sản xuất chung.

I. NGUYÊN TẮC KẾ TOÁN CỦA TÀI KHOẢN 627- đưa ra PHÍ SẢN XUẤT CHUNG

Tại điều 87 thông bốn 200/2014/TT-BTC khi hạch toán tài khoản 627 – chi phí sản xuất chung phải tuân thủ một số nguyên tắc kế toán sau:

“a) tài khoản này dùng làm phản ánh ngân sách phục vụ sản xuất, kinh doanh chung tạo ra ở phân xưởng, bộ phận, đội, công trường,…phục vụ cung cấp sản phẩm, thực hiện dịch vụ, gồm: ngân sách lương nhân viên thống trị phân xưởng, bộ phận, đội; Khầu hao TSCĐ áp dụng trực tiếp để sản xuất, Khoản trích bảo đảm xã hội, bảo đảm y tế, kinh phí đầu tư công đoàn, bảo đảm thất nghiệp được tính theo phần trăm quy định trên chi phí lương đề nghị trả của nhân viên phân xưởng, bộ phận, đội sản xuất và các giá cả có liên quan trực tiếp khác đên phân xưởng;

b) riêng đối với hoạt động kinh doanh xây lắp, khoản trích bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí đầu tư công đoàn, bảo hiểm thất nghiệp còn tính bên trên cả lương của người công nhân trực tiếp xây, lắp, nhân viên sử dụng máy kiến thiết và nhân viên làm chủ đội (thuộc danh sách lao hễ trong doanh nghiệp); khấu hao TSCĐ dùng cho phân xưởng, thành phần sản xuất; túi tiền đi vay giả dụ được vốn hoá tính vào giá trị gia sản đang trong quy trình sản xuất dở dang; chi tiêu sửa trị và bh công trình xây lắp và những ngân sách chi tiêu khác tương quan tới hoạt động của phân xưởng, bộ phận, tổ, team sản xuất,…

c) tài khoản 627 chỉ thực hiện ở các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp, nông, lâm, ngư nghiệp, XDCB, giao thông, bưu điện, du lịch, dịch vụ.

d) tài khoản 627 được hạch toán chi tiết cho từng phân xưởng, cỗ phận, tổ, đội sản xuất. 

đ) túi tiền sản xuất phổ biến phản ánh trên TK 627 bắt buộc được hạch toán cụ thể theo 2 loại: chi phí sản xuất chung cố định và giá cả sản xuất chung thay đổi trong đó:

– chi phí sản xuất chung thắt chặt và cố định là những túi tiền sản xuất loại gián tiếp, thường không thay đổi theo số lượng hàng hóa sản xuất, như giá thành bảo dưỡng máy móc thiết bị, công ty xưởng,… và chi phí làm chủ hành thiết yếu ở những phân xưởng, cỗ phận, tổ, đội sản xuất…

+ giá thành sản xuất chung cố định phân vấp ngã vào giá thành chế biến cho mỗi đơn vị thành phầm được dựa vào công suất bình thường của trang thiết bị sản xuất. Công suất bình thường là số số lượng sản phẩm đạt được ở tầm mức trung bình trong số điều kiện cung ứng bình thường;

+ Trường hòa hợp mức sản phẩm thực tế cấp dưỡng ra cao hơn nữa công suất thông thường thì giá thành sản xuất chung thắt chặt và cố định được phân bổ cho từng đơn vị sản phẩm theo chi phí thực tế phạt sinh;

+ Trường vừa lòng mức sản phẩm thực tế thêm vào ra thấp rộng công suất bình thường thì chi phí sản xuất chung cố định chỉ được phân chia vào chi phí chế biến cho từng đơn vị sản phẩm theo mức công suất bình thường. Khoản ngân sách sản xuất tầm thường không phân bổ được ghi dìm vào giá chỉ vốn hàng buôn bán trong kỳ.

– chi phí sản xuất chung chuyển đổi là những ngân sách chi tiêu sản xuất loại gián tiếp, thường thay đổi trực tiếp hoặc gần như trực tiếp theo số lượng sản phẩm sản xuất, như giá thành nguyên liệu, vật tư gián tiếp, giá cả nhân công loại gián tiếp. Chi phí sản xuất chung thay đổi được phân chia hết vào ngân sách chi tiêu chế biến cho từng đơn vị sản phẩm theo giá thành thực tế vạc sinh.

e) Trường hợp một các bước sản xuất ra nhiều loại thành phầm trong cùng một khoảng thời gian mà giá thành sản xuất chung của từng loại sản phẩm không được đề đạt một cách tách bóc biệt, thì túi tiền sản xuất chung được phân bổ cho các loại sản phẩm theo tiêu thức tương xứng và đồng điệu giữa những kỳ kế toán.

g) Cuối kỳ, kế toán tiến hành tính toán, phân bổ kết chuyển chi phí sản xuất bình thường vào mặt Nợ tài khoản 154 “Chi giá tiền sản xuất, kinh doanh dở dang” hoặc vào mặt Nợ tài khoản 631 “Giá thành sản xuất”.

h) thông tin tài khoản 627 không sử dụng cho hoạt động kinh doanh yêu đương mại.

II. KẾT CẤU VÀ NỘI DUNG PHẢN ÁNH CỦA TÀI KHOẢN 627- đưa ra PHÍ SẢN XUẤT CHUNG.

Bên Nợ:

Các giá thành sản xuất thông thường phát sinh trong kỳ.

Bên Có:

– những khoản ghi giảm ngân sách sản xuất chung;

– ngân sách chi tiêu sản xuất chung cố định và thắt chặt không phân bổ được ghi dấn vào giá chỉ vốn hàng chào bán trong kỳ vì chưng mức sản phẩm thực tế sản xuất ra thấp hơn hiệu suất bình thường;

– Kết chuyển giá thành sản xuất tầm thường vào mặt Nợ tài khoản 154 “Chi mức giá sản xuất, sale dở dang” hoặc vào mặt Nợ TK 631 “Giá thành sản xuất”.

Tài khoản 627 không tồn tại số dư cuối kỳ.

Tài khoản 627 – chi tiêu sản xuất chung, có 6 thông tin tài khoản cấp 2:

– thông tin tài khoản 6271 – giá cả nhân viên phân xưởng: làm phản ánh các khoản chi phí lương, những khoản phụ cấp bắt buộc trả mang lại nhân viên thống trị phân xưởng, phần tử sản xuất; tiền nạp năng lượng giữa ca của nhân viên thống trị phân xưởng, phân xưởng, bộ phận sản xuất; khoản trích bảo hiểm xã hội, bảo đảm y tế, kinh phí công đoàn, bảo hiểm thất nghiệp được tính theo phần trăm quy định hiện nay hành trên tiền lương đề nghị trả cho nhân viên cấp dưới phân xưởng, bộ phận, tổ, team sản xuất,…

– thông tin tài khoản 6272 – túi tiền vật liệu: phản nghịch ánh giá thành vật liệu xuất sử dụng cho phân xưởng, như thiết bị liệu dùng để làm sửa chữa, bảo trì TSCĐ, công cụ, cơ chế thuộc phân xưởng quản lý và sử dụng, giá cả lán trại tạm bợ thời,…

– tài khoản 6273 – chi phí dụng thế sản xuất: phản nghịch ánh túi tiền về công cụ, hiện tượng xuất sử dụng cho hoạt động làm chủ của phân xưởng, cỗ phận, tổ, team sản xuất,…

– tài khoản 6274 – ngân sách khấu hao TSCĐ: phản ánh ngân sách chi tiêu khấu hao TSCĐ dùng trực tiếp cho hoạt động sản xuất sản phẩm, triển khai dịch vụ và TSCĐ dùng bình thường cho hoạt động vui chơi của phân xưởng, bộ phận, tổ, đội sản xuất,…

– tài khoản 6277 – chi tiêu dịch vụ sở hữu ngoài: đề đạt các túi tiền dịch vụ mua ngoài phục vụ cho buổi giao lưu của phân xưởng, thành phần sản xuất như: giá cả sửa chữa, chi phí thuê ngoài, giá thành điện, nước, năng lượng điện thoại, tiền mướn TSCĐ, túi tiền trả mang lại nhà thầu phụ (đối với doanh nghiệp xây lắp).

– thông tin tài khoản 6278 – túi tiền bằng chi phí khác: phản ảnh các ngân sách chi tiêu bằng tiền kế bên các chi phí đã đề cập trên giao hàng cho buổi giao lưu của phân xưởng, cỗ phận, tổ, đội sản xuất.

III. PHƯƠNG PHÁP HẠCH TOÁN KẾ TOÁN MỘT SỐ NGHIỆP VỤ tởm TẾ CHỦ YẾU CỦA TÀI KHOẢN 627- chi PHÍ SẢN XUẤT CHUNG.

Căn cứ vào nguyên tắc kế toán tài khoản 627 và các tài khoản liên quan; căn cứ vào kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản 627 và những tài khoản bao gồm liên quan, KẾ TOÁN HÀ NỘI xin hướng dẫn kế toán một số nghiệp vụ tởm tế chủ yếu sau:

3.1. Tập hợp ngân sách chi tiêu nhân viên (Tài khoản 6271 – ngân sách nhân viên phân xưởng):

– lúc tính chi phí lương, tiền công, những khoản phụ cấp yêu cầu trả cho nhân viên của phân xưởng; tiền ăn uống giữa ca của nhân viên thống trị phân xưởng, cỗ phận, tổ, đội sản xuất, ghi:

Nợ TK 627 – túi tiền sản xuất chung (6271)

Có TK 334 – cần trả tín đồ lao động.

– lúc trích bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn, bảo hiểm thất nghiệp, những khoản cung ứng người lao cồn (như bảo đảm nhân thọ, bảo đảm hưu trí từ nguyện) được xem theo tỷ lệ quy định hiện nay hành trên chi phí lương bắt buộc trả cho nhân viên phân xưởng, phần tử sản xuất, ghi:

Nợ TK 627 – giá cả sản xuất bình thường (6271)

Có TK 338 – buộc phải trả, bắt buộc nộp không giống (3382, 3383, 3384, 3386).

3.2. Tập hợp ngân sách chi tiêu vật liệu (Tài khoản 6272 – chi phí vật liệu):

Kế toán giá cả nguyên liệu, vật liệu xuất cần sử dụng cho phân xưởng (trường hợp công ty lớn hạch toán sản phẩm tồn kho theo cách thức kê khai thường xuyên xuyên):

Khi xuất vật tư dùng bình thường cho phân xưởng, như sửa chữa, bảo dưỡng TSCĐ sử dụng cho quản lý điều hành hoạt động của phân xưởng, ghi:

Nợ TK 627 – ngân sách chi tiêu sản xuất bình thường (6272)

Có TK 152 – Nguyên liệu, đồ vật liệu.

3.3. Tập hợp giá cả dụng cố gắng sản xuất (Tài khoản 6273 – ngân sách dụng vắt sản xuất):

– lúc xuất công cụ, luật sản xuất tất cả tổng giá chỉ trị bé dại sử dụng cho phân xưởng, bộ phận, tổ, nhóm sản xuất, căn cứ vào phiếu xuất kho, ghi:

Nợ TK 627 – ngân sách sản xuất tầm thường (6273)

Có TK 153 – Công cụ, dụng cụ.

– lúc xuất công cụ, nguyên lý sản xuất có tổng mức lớn thực hiện cho phân xưởng, cỗ phận, tổ, team sản xuất, phải phân bổ dần, ghi:

Nợ TK 242 – ngân sách chi tiêu trả trước

Có TK 153 – Công cụ, dụng cụ.

– Khi phân bổ giá trị công cụ, luật pháp vào ngân sách chi tiêu sản xuất chung, ghi:

Nợ TK 627 – túi tiền sản xuất chung (6273)

Có TK 242 – ngân sách trả trước.

3.4. Tập hợp giá cả khấu hao (Tài khoản 6274 – chi tiêu khấu hao TSCĐ):

Căn cứ vào bảng tính và phân chia khấu hao TSCĐ, ghi:

Nợ TK 627 – giá thành sản xuất bình thường (6274)

Có TK 214 – Hao mòn TSCĐ.

3.5. Tập hợp túi tiền dịch vụ mua bên cạnh (Tài khoản 6277 – chi phí dịch vụ cài đặt ngoài):

Căn cứ vào hội chứng từ cội và những chứng từ bao gồm liên quan: chi phí sửa chữa, giá thành thuê ngoài, ngân sách chi tiêu điện, nước, điện thoại, tiền thuê TSCĐ, ngân sách chi tiêu trả mang đến nhà thầu phụ (đối với doanh nghiệp xây lắp), ghi:

Nợ TK 627 – giá cả sản xuất thông thường (6277) (giá chưa có thuế GTGT)

Nợ TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ (nếu được khấu trừ thuế GTGT)

Có những TK 111, 112, 331,…

Lưu ý: nếu như thuế GTGT nguồn vào không được khấu trừ thì, ghi:

Nợ TK 627 – ngân sách chi tiêu sản xuất thông thường (6277) (giá bao hàm thuế GTGT)

Có những TK 111, 112, 331,…

3.6. Tập hợp ngân sách chi tiêu bằng tiền không giống (Tài khoản 6278 – giá thành bằng chi phí khác):

Các chi tiêu bằng tiền bên cạnh các ngân sách chi tiêu đã kể trên phục vụ cho hoạt động của phân xưởng, bộ phận, tổ, đội sản xuất như: Tiếp khách, công tác làm việc phí, … địa thế căn cứ vào chứng từ gốc và những chứng từ có liên quan, ghi:

Nợ TK 627 – chi phí sản xuất phổ biến (6278) (giá chưa tồn tại thuế GTGT)

Nợ TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ (nếu được khấu trừ thuế GTGT)

Có các TK 111, 112, 331,…

Lưu ý: trường hợp thuế GTGT đầu vào không được khấu trừ thì, ghi:

Nợ TK 627 – ngân sách chi tiêu sản xuất chung (6278) (giá bao gồm thuế GTGT)

Có những TK 111, 112, 331,…

3.7. Giá cả sửa chữa béo TSCĐ nằm trong phân xưởng, tổ, đội, công trường, …

3.7.1. Trường hợp doanh nghiệp lớn sử dụng phương pháp trích trước túi tiền sửa chữa to TSCĐ:

– lúc trích trước giá thành sửa chữa lớn TSCĐ, ghi:

Nợ TK 627 – túi tiền sản xuất phổ biến (6277)

Có TK 335 – giá cả phải trả (nếu việc thay thế sửa chữa đã triển khai trong kỳ mà lại chưa nghiệm thu sát hoạch hoặc chưa có hóa đơn)

Có TK 352 – dự phòng phải trả (nếu đơn vị trích trước giá cả sửa chữa cho TSCĐ theo yêu cầu kỹ thuật yêu cầu bảo dưỡng, duy tu định kỳ).

– khi phát sinh túi tiền sửa trị TSCĐ, ghi:

Nợ TK 2413 – sửa chữa lớn TSCĐ

Nợ TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ ( 1331) ( nếu có)

Có những TK 331, 111, 112, …

– Kết chuyển giá thành sửa chữa béo TSCĐ khi hoàn thành, chuyển giao đưa vào sử dụng, ghi:

Nợ những TK 335, 352

Có 2413 – thay thế sửa chữa lớn TSCĐ.

3.7.2. Ngôi trường hợp doanh nghiệp lớn không sử dụng cách thức trích trước chi phí sửa chữa mập TSCĐ:

– lúc phát sinh ngân sách chi tiêu sửa trị TSCĐ, ghi:

Nợ TK 2413 – sửa chữa thay thế lớn TSCĐ

Nợ TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ (1331) ( nếu có)

Có những TK 331, 111, 112, …

– Kết chuyển chi tiêu sửa chữa khủng TSCĐ khi trả thành, chuyển nhượng bàn giao đưa vào sử dụng, ghi:

Nợ TK 242 – giá cả trả trước

Có TK 2413 – thay thế lớn TSCĐ.

– Định kỳ, phân bổ túi tiền sửa chữa lớn TSCĐ vào chi phí sản xuất chung, ghi:

Nợ TK 627 – túi tiền sản xuất phổ biến (6277)

Có TK 242 – chi phí trả trước.

3.8. Trường hợp doanh nghiệp gồm TSCĐ cho mướn hoạt động, khi phát sinh giá cả liên quan cho TSCĐ dịch vụ thuê mướn hoạt động:

– Khi phát sinh các ngân sách chi tiêu trực tiếp thuở đầu liên quan tiền đến cho mướn hoạt động, ghi:

Nợ TK 627 – giá cả sản xuất thông thường (chi máu tiểu khoản)

Nợ TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ (nếu có)

Có những TK 111, 112, 331,…

– Định kỳ, tính, trích khấu hao TSCĐ đến thuê chuyển động vào ngân sách chi tiêu SXKD, ghi:

Nợ TK 627 – giá thành sản xuất phổ biến (6274)

Có TK 214 – Hao mòn TSCĐ (hao mòn TSCĐ dịch vụ thuê mướn hoạt động).

3.9. Ở doanh nghiệp lớn xây lắp:

– Khi khẳng định số dự phòng phải trả về bh công trình xây lắp, ghi:

Nợ TK 627 – ngân sách chi tiêu sản xuất bình thường (chi ngày tiết tiểu khoản)

Có TK 352 – dự phòng phải trả.

– khi phát sinh giá cả sửa chữa, bảo hành công trình xây lắp, ghi:

Nợ những TK 621, 622, 623, 627

Có các TK 111, 112, 152, 214, 334,…

– Cuối kỳ, kết chuyển giá cả sửa chữa, bảo hành công trình xây lắp, ghi:

Nợ TK 154 – chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang

Có các TK 621, 622, 623, 627.

– lúc sửa chữa, bảo hành công trình xây lắp hoàn thành, ghi:

Nợ TK 352 – dự trữ phải trả

Có TK 154 – chi tiêu sản xuất, kinh doanh dở dang.

3.10. Cuối kỳ kế toán, xác minh lãi chi phí vay bắt buộc trả, đang trả được vốn hoá cho tài sản sản xuất dở dang, lúc trả lãi chi phí vay, ghi:

Nợ TK 627 – giá thành sản xuất thông thường (tài sản đang chế tạo dở dang)

Có những TK 111, 112

Có TK 242 – chi phí trả trước (nếu trả trước lãi vay).

Có TK 335 – giá thành phải trả (lãi chi phí vay phải trả)

Có TK 343 – Trái phiếu desgin (chi phí xây dừng trái phiếu cùng số chênh lệch thân số lãi trái phiếu buộc phải trả tính theo lãi suất thực tế cao rộng số lãi bắt buộc trả tính theo lãi suất danh nghĩa được ghi tăng nơi bắt đầu trái phiếu).

3.11. Ví như phát sinh các khoản giảm chi tiêu sản xuất chung, ghi:

Nợ các TK 111, 112, 138,…

Có TK 627 – chi tiêu sản xuất bình thường (chi tiết tiểu khoản).

3.12. Đối với giá cả sản xuất chung thực hiện chung cho hợp đồng bắt tay hợp tác kinh doanh

– lúc phát sinh túi tiền sản xuất chung thực hiện chung mang đến hợp đồng hợp tác kinh doanh, căn cứ hoá solo và những chứng từ bỏ liên quan, ghi:

Nợ TK 627 – giá cả sản xuất chung (chi tiết mang lại từng vừa lòng đồng)

Nợ TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ

Có những TK 111, 112, 331…

– Định kỳ, kế toán lập Bảng phân bổ chi tiêu chung (có sự xác thực của các bên) cùng xuất hoá đối chọi GTGT nhằm phân bổ giá thành sản xuất chung sử dụng chung mang lại hợp đồng vừa lòng tác kinh doanh cho những bên, ghi:

Nợ TK 138 – yêu cầu thu khác (chi tiết cho từng đối tác)

Có những TK 627 – chi tiêu sản xuất chung

Có TK 3331 – Thuế GTGT phải nộp.

Trường thích hợp khi phân bổ ngân sách chi tiêu không đề xuất xuất hóa 1-1 GTGT, kế toán ghi bớt thuế GTGT đầu vào bằng phương pháp ghi tất cả TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ.

3.13. Kế toán chi phí sản xuất chung cuối kỳ kế toán:

Cuối kỳ kế toán, địa thế căn cứ vào Bảng phân bổ ngân sách chi tiêu sản xuất bình thường để kết chuyển hoặc phân bổ ngân sách chi tiêu sản xuất bình thường vào các tài khoản có liên quan cho từng sản phẩm, team sản phẩm, thương mại dịch vụ theo tiêu thức phù hợp:

– Đối với doanh nghiệp lớn áp dụng phương thức kê khai thường xuyên xuyên, vào cuối kỳ kết chuyển ngân sách chi tiêu sản xuất chung, ghi:

Nợ TK 154 – giá cả sản xuất, marketing dở dang

Nợ TK 632 – giá bán vốn hàng cung cấp (chi mức giá SXC thắt chặt và cố định không phân bổ)

Có TK 627 – giá thành sản xuất chung (chi ngày tiết tiểu khoản).

Xem thêm: Mệnh Đề Phủ Định - Cách Giải Bài Tập Phủ Định Mệnh Đề Hay, Chi Tiết

– Đối với doanh nghiệp áp dụng phương pháp kiểm kê định kỳ, cuối kỳ kết chuyển chi tiêu sản xuất chung, ghi.