Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt mãng cầu Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt


Bạn đang xem: "diet" là gì? nghĩa của từ diet trong tiếng việt

*
*
*

diet
*

diet /"daiət/ danh từ nghị viên (ở các nước khác nước Anh) họp báo hội nghị quốc tế ((thường) nghỉ ngơi Ê-cốt) buổi họp một ngày danh từ đồ ăn thường ngày (của ai) (y học) cơ chế ăn uống; chính sách ăn kiêngto be on a diet: ẩm thực theo chế độ; ẩm thực ăn uống kiêng khemto put someone on a diet: bắt ai nhà hàng theo chế độ; bắt ai nạp năng lượng kiênga milk-free diet: chế độ ăn kị sữa ngoại cồn từ (y học) bắt ẩm thực theo chế độ; bắt nạp năng lượng kiêng
Lĩnh vực: y họcchế độ ăn kiêngabsolute diet: chế độ ăn kiêng trả toànLĩnh vực: thực phẩmkhẩu phần ănFeingold dietchế độ nạp năng lượng Feingoldbland dietchế độ ăn không có thức ăn uống kích thíchdiet cureliệu trình thực chếdiet problembài toán khẩu phầnketogenic dietchế độ ăn uống sinh ketoneliquid dietchế độ ăn lỏngsalt miễn phí dietchế độ ăn uống nhạtsugar không tính phí dietchế độ ăn không tồn tại đườngchế độ ănbalanced diet: cơ chế ăn kiêngbland diet: chế độ ăn nhẹvegetarian diet: cơ chế ăn uống các rau quảthức ănhigh-protein diet: sự ăn thức nạp năng lượng giàu proteinlow sodium diet: sự ăn uống thức ăn ít natrimixed diet: sự ăn thức ăn uống hỗn hợpprotein-free diet: sự nạp năng lượng thức ăn không tồn tại proteinstarch-rich diet: sự ăn uống thức ăn giàu tinh bộtdaily dietsự nhà hàng hàng ngàydaily dietthực đơn hàng ngàyexperimental dietsự nuôi dưỡng thửinadequate dietsự ăn uống không đầy đủtest dietsự nuôi dưỡng thửthirst-provoking dietsự nhà hàng ăn uống không ngon miệng

Từ điển siêng ngành Thể thao: Điền kinh

Diet

Ăn kiêng


*

*

*

Tra câu | Đọc báo giờ Anh

diet

Từ điển Collocation

diet noun

1 food sb/sth usually eats

ADJ. balanced, good, healthy, sensible | adequate People can fight infection more easily if they have an adequate diet. | bad, poor, unhealthy | staple a staple diet of cornmeal và vegetables | vegan, vegetarian

VERB + DIET eat, have It is important khổng lồ eat a balanced diet. | live on, survive on They had to lớn survive on a diet of insects & berries. | feed sb on

DIET + VERB consist of sth The animal"s diet consists mainly of grasses.

PREP. in a/the ~ the amount of fat in your diet | on a ~ These animals live on a mainly vegetarian diet. | ~ of They were fed on a diet of rice và vegetables.

PHRASES a diet high/rich in sth a diet rich in vitamins và minerals

2 when you want to thua trận weight/are ill

ADJ. strict | slimming, weight-loss, weight-reducing | crash, starvation Crash diets are not the best way to chiến bại weight. | calorie-controlled, low-calorie | restricted, special | fibre-rich, gluten-free, high/low-fibre, high/low-protein, low-fat, salt-free, etc.

VERB + DIET follow, have If you follow this diet, you"re bound to lose weight. | go on, start | stick khổng lồ I have khổng lồ stick to a low-fat diet. | be on I"d love some chips, but I"m on a diet.

DIET + NOUN drink, food | plan Lose pounds with our new diet plan!

PREP. on a ~ They"re on a special high-protein diet.

Từ điển WordNet


n.

a prescribed selection of foodsa legislative assembly in certain countries (e.g., Japan)the usual food và drink consumed by an organism (person or animal)

v.

follow a regimen or a diet, as for health reasons

He has high blood pressure và must stick lớn a low-salt diet

eat sparingly, for health reasons or to chiến bại weight


Xem thêm: Dòng Fuco Là Gì - Ứng Dụng Trong Cuộc Sống Của Dòng Foucault

English Synonym and Antonym Dictionary

diets|dieted|dietingsyn.: dieting