... Trang 4/4 - đề thi 138 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ CHÍNH THỨC KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM đôi mươi 13 ĐÁP ÁN Môn thi: TIẾNG ANH Hệ 3 năm đề thi Câu số 138 35 7 468 ... VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI CHÍNH THỨC ( thi có 04 trang) KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM trăng tròn 13 Môn thi: TIẾNG ANH - Hệ 3 năm thời gian làm bài: 60 phút. đề thi 138 Họ, tên thí ... Viruses (4 8)_ _____ colds. These viruses also keep changing. Trang 3/ 4 - đề thi 138 One thing you can do to protect against cold & flu germs is washing your hands (4 9)_ _____ you eat anything...

Bạn đang xem: Đề thi tốt nghiệp môn anh năm 2013


*

... Trang 4/4 - đề thi 35 7 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ CHÍNH THỨC KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM đôi mươi 13 ĐÁP ÁN Môn thi: TIẾNG ANH Hệ 3 năm đề thi Câu số 138 35 7 468 ... VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI CHÍNH THỨC ( thi gồm 04 trang) KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 20 13 Môn thi: TIẾNG ANH - Hệ 3 năm thời hạn làm bài: 60 phút. đề thi 35 7 Họ, tên thí ... Viruses (4 8)_ _____ colds. These viruses also keep changing. Trang 3/ 4 - đề thi 35 7 One thing you can vày to protect against cold & flu germs is washing your hands (4 9)_ _____ you eat anything...
*

... Trang 4/4 - đề thi 468 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ CHÍNH THỨC KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM trăng tròn 13 ĐÁP ÁN Môn thi: TIẾNG ANH Hệ 3 năm đề thi Câu số 138 35 7 468 ... DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI CHÍNH THỨC ( thi tất cả 04 trang) KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM trăng tròn 13 Môn thi: TIẾNG ANH - Hệ 3 năm thời gian làm bài: 60 phút. đề thi 468 Họ, tên ... Vaccinated. Trang 3/ 4 - đề thi 468 There is no vaccine against the common cold because more than 100 different kinds of viruses (4 8)_ _____ colds. These viruses also keep changing. One thing you...
*

... Trang 4/4 - đề thi 729 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ CHÍNH THỨC KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM trăng tròn 13 ĐÁP ÁN Môn thi: TIẾNG ANH Hệ 3 năm đề thi Câu số 138 35 7 468 ... DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI CHÍNH THỨC ( thi gồm 04 trang) KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM đôi mươi 13 Môn thi: TIẾNG ANH - Hệ 3 năm thời gian làm bài: 60 phút. đề thi 729 Họ, thương hiệu ... D. Head Trang 1/4 - đề thi 729 chọn phương án (A, B, C, hoặc D) ứng với từ/ nhiều từ bao gồm gạch dưới rất cần phải sửa để mỗi câu sau trở thành chủ yếu xác. Câu 13: Every Sunday the Browns...
*

... Trang 4/4 - đề thi 842 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ CHÍNH THỨC KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 20 13 ĐÁP ÁN Môn thi: TIẾNG ANH Hệ 3 năm đề thi Câu số 138 35 7 468 ... DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI CHÍNH THỨC ( thi bao gồm 04 trang) KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM đôi mươi 13 Môn thi: TIẾNG ANH - Hệ 3 năm thời hạn làm bài: 60 phút. đề thi 842 Họ, thương hiệu ... Keeps changing. When it changes, the old vaccine no (4 6)_ _____ works. Doctors have lớn keep making new Trang 3/ 4 - đề thi 842 (4 7)_ _____. For this reason, you need a new flu shot every year....
*

... Trang 4/4 - đề thi 951 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ CHÍNH THỨC KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM đôi mươi 13 ĐÁP ÁN Môn thi: TIẾNG ANH Hệ 3 năm đề thi Câu số 138 35 7 468 ... DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI CHÍNH THỨC ( thi có 04 trang) KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM trăng tròn 13 Môn thi: TIẾNG ANH - Hệ 3 năm thời gian làm bài: 60 phút. đề thi 951 Họ, thương hiệu ... Keeps changing. When it changes, the old vaccine no (4 6)_ _____ works. Doctors have to keep making new Trang 3/ 4 - đề thi 951 (4 7)_ _____. For this reason, you need a new flu shot every year....
... Trang 4/4 - đề thi 162 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ CHÍNH THỨC KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 20 13 ĐÁP ÁN Môn thi: TIẾNG NGA – Hệ 3 năm đề thi Câu số 162 2 93 381 526 ... DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI CHÍNH THỨC ( thi tất cả 04 trang) KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 20 13 Môn thi: TIẾNG NGA - Hệ 3 năm thời hạn làm bài: 60 phút. đề thi 162 Họ, thương hiệu ... купить (4 5)_ _____. Это новая модель с двумя си - артами. ( катулочка: пособие по чтению для иностранцев, начинающих изучать русский язык ( лементарный уровен ) – М.: Русский язык. Курсы, 2012)...
... Trang 4/4 - đề thi 2 93 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ CHÍNH THỨC KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM trăng tròn 13 ĐÁP ÁN Môn thi: TIẾNG NGA – Hệ 3 năm đề thi Câu số 162 2 93 381 526 ... VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI CHÍNH THỨC ( thi gồm 04 trang) KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM đôi mươi 13 Môn thi: TIẾNG NGA - Hệ 3 năm thời gian làm bài: 60 phút. đề thi 2 93 Họ, thương hiệu thí ... мой друг ходил в Эрмитаж. D. Учась в Санк - етербурге, мой друг ходит в Эрмитаж. Trang 3/ 4 - đề thi 2 93 chọn phương án ( ng cùng với A hoặc B, C, D) đúng với trường hợp trong từng câu sau. Câu...
... Trang 4/4 - đề thi 38 1 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ CHÍNH THỨC KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM đôi mươi 13 ĐÁP ÁN Môn thi: TIẾNG NGA – Hệ 3 năm đề thi Câu số 162 2 93 381 526 ... VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI CHÍNH THỨC ( thi tất cả 04 trang) KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM đôi mươi 13 Môn thi: TIẾNG NGA - Hệ 3 năm thời gian làm bài: 60 phút. đề thi 38 1 Họ, tên thí ... России. Учебное пособие по русскому языку для иностранных учащихся (1 уровен ). – СПб: «Златоуст», trăng tròn 0 3) Trang 3/ 4 - đề thi 38 1 Câu 41: Сейчас музей Кунсткамера находится в Петербурге ______....

Xem thêm: Đáp Án Đề Thi Vào Lớp 10 Môn Toán Hà Nội 2019, Đáp Án Đề Thi Vào Lớp 10 Môn Toán Hà Nội Năm 2019


... Trang 4/4 - đề thi 526 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ CHÍNH THỨC KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 20 13 ĐÁP ÁN Môn thi: TIẾNG NGA – Hệ 3 năm đề thi Câu số 162 2 93 381 526 ... DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI CHÍNH THỨC ( thi có 04 trang) KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 20 13 Môn thi: TIẾNG NGA - Hệ 3 năm thời hạn làm bài: 60 phút. đề thi 526 Họ, tên ... сделаны D. сделанные Câu 32 : Моему дедушке уже восемьдесят лет и он плохо ______. A. слышится B. слушает C. слышит D. слушается Trang 3/ 4 - đề thi 526 Câu 33 : Вчера я получил письмо ______...
Tai lieu Mục lục bài viết Tìm kiếm mới Luận Văn Tài liệu bắt đầu Chủ vấn đề liệu new đăng bắt tắt văn bản trong lòng chị em chiến đấu với cối xay gió ngữ văn 8 đã có lần em cùng bố mẹ đi thăm mộ người thân trong dịp lễ tết đặc điểm chung cùng vai trò của ngành ruột vùng thuyết minh về con trâu lập dàn ý bài văn từ sự lớp 10 giải bài tập thiết bị lý 8 chuyện cũ trong đậy chúa trịnh giải bài tập đồ dùng lý 9 soạn văn tế nghĩa sĩ bắt buộc giuộc soạn bài cô nhỏ bé bán diêm giai bai tap vat ly 8 viet bai tap lam van so 2 lop 9 thuyet minh ve con trau bài ca ngắn đi trên bến bãi cát sự trở nên tân tiến của tự vựng tiếp theo ôn tập văn học trung đại vn lớp 11 bài xích tập phần trăm thống kê có giải thuật bai viet so 2 lop 9 de 1 soan bai teo be ban diem dại van lop 8