Giới thiệu 2 Bộ đề thi Tiếng Anh lớp 5 cuối học kì 2 năm 2021 - Phần 1 có đáp án và lời giải chi tiết, do đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm biên soạn và tổng hợp. Có file tải về Word, PDF miễn phí.

Bạn đang xem: Đề thi tiếng anh lớp 5 cuối kì 2


Nội dung bài viết

Đề kiểm tra Tiếng Anh lớp 5 học kỳ 2 2021 - Đề số 1 Đề thi tiếng Anh lớp 5 cuối kì 2 2021 - Đề số 2

Kì thi cuối học kì 2 sắp tới, nhu cầu tìm kiếm nguồn tài liệu ôn thi chính thống có lời giải chi tiết của các em học sinh là vô cùng lớn. Thấu hiểu điều đó, chúng tôi xin giới thiệu đến các em đọc 2 Bộ đề thi tiếng anh lớp 5 kì 2 năm 2021 phần 1 có lời giải chi tiết. Nội dung bám sát theo chương trình học trong nhà trường. Giúp các em học sinh ôn tập và luyện tập làm quen với nhiều dạng đề, đồng thời cũng chuẩn bị tốt cho kì thi sắp tới của mình. Mời các em tham khảo bài viết dưới đây.

Đề kiểm tra Tiếng Anh lớp 5 học kỳ 2 2021 - Đề số 1

I. Khoanh tròn vào từ không cùng loại

1. A. tooth B. eye C. head D. aspirin

2. A. photo B. bought C. flew D. sang

3. A. beautiful B. souvenir C. interesting D. colourful

4. A. summer B. spring C. me D. country

5. A. how B. what C. that D. who

II. Chọn đáp án đúng A, B, C hoặc D cho những câu sau

1. What are you going.......... tomorrow?

A. to do B. do C. did D. doing

2. Linda..... going to visit her friends next weekend.

A. was B. is C. is D. B&C

3. They...... swimming last Saturday.

A. go B. going C. went D. goes

4. Are they going to the party tomorrow? - Yes, they.............

A. are B. do C. did D. can

5. He should go to the........... because he has a toothache.

A. dentist B. nurse C. teacher D. doctor

6. My friends and I............ going to the zoo next Saturday.

A. is B. was C. are D. were

7. Are you going to do your homework? - Yes,............

A. I am B. I was C. he is D. he was

8. What's the matter............. you? -I have a cold.

A. to B. with C. from D. in

9. How many seasons are............ in England?

A. these B. those C. they D. there

10. It's often............... in the rainy season.

A. cold B. warm C. rainy D. sunny

III. Đọc hiểu sau đó chọn đáp án đúng bên dưới cho phù hợp

Yesterday.......... (1) a terribly cold day but Jim...... (2) out without warm clothes, so he...... (3) a bad fever. His mother took him to the doctor. The doctor gave him............... (4) aspirins and said " You should....... (5) warm clothes and you shouldn't go out. I think you will get better soon. "

1. A. was B. were C. is D. are

2. A. go B. going C. went D. goes

3. A. has B. have C. had D. having

4. A. an B. a C. any D. some

5. A. wear B. wore C. wearing D. to wear

IV. Sử dụng những từ cho sẵn và điền vào đoạn hội thoại sau.

Matter, tired, fever, take, out

1. Son: I'm very..... (1)...

2. Dad: What' the... (2).... with you, son?

3. Son: I have a... (3)....

4. Dad: you should.... (4).... some aspirins and you shouldn't go.... (5)....

V. Dùng nhũng từ cho sẵn viết thành câu hoàn chỉnh

1. going/ We/ to/ are/ Do Son/ next weekend/ visit. .....................................................................................

2. you/ going/ Are/ T.V/ watch/ to/ this evening? .....................................................................................

3. visit/ going/ She/ is/ her/ tomorrow/ friends/ to. .....................................................................................

4. going/ We/ to/ are/ Do Son/ next weekend/ visit. .....................................................................................

VI. Đọc hiểu và trả lời câu hỏi.

Last Sunday, Lan didn't go to school, but she went to her friend's birthday party. She got up early in the morning, went to the shop, and bought some gifts and flowers. Then, she went to her friend's house. At the party, she ate a lot of cakes and drank soft drink. She danced beautifully, sang many songs, and told a lot of interesting stories. All her friends were there too. They played many games such as hide and seek, skipping rope and cards. They were very happy and enjoyed themselves a lot. Finally, the party came to an end. They said goodbye to each other and went home late in the the evening.

1. Did Lan go to school yesterday?

.....................................................................................

2. Where did she go to?

.....................................................................................

3. What did she buy for her friend?

.....................................................................................

4. What did she do at the party?

.....................................................................................

5. Did they enjoy themselves a lot?

.....................................................................................

6. When did they go home?

.....................................................................................

Đáp án đề thi tiếng Anh cuối học kì 2 lớp 5 2021 (Đề số 1)

I. Khoanh tròn vào từ không cùng loại

1. A 2. A 3. B 4. C 5. C

II. Chọn đáp án đúng A, B, C hoặc D cho những câu sau

1. A 2. B 3. C 4. A 5. A

6. C 7. A 8. B 9. B 10. A

III. Đọc hiểu sau đó chọn đáp án đúng bên dưới cho phù hợp

1. A 2. C 3. C 4. C 5. A

VI. Đọc hiểu và trả lời câu hỏi.

1. tired 2. matter 3. fever 4. take

V. Dùng nhũng từ cho sẵn viết thành câu hoàn chỉnh

1. We are going to visit Do Son next weekend.

2. Are you going to watch T.V this evening?

3. She is going to visit her friends tomorrow.

4. We are going to visit Do Son next weekend.

VI. Đọc hiểu và trả lời câu hỏi.

1. No, she didn't.

2. She went to her friend's birthday party.

3. She bought some gifts and flowers.

4. At the party, she ate a lot of cakes and drank soft drink.

5. Yes, she did.

6. She went home late in the evening.

Đề thi tiếng Anh lớp 5 cuối kì 2 2021 - Đề số 2

I. Circle the odd one out.

1. A. autumn B. winter C. summer D. season

2. A. who B. what C. there D. when

3. A. danced B. song C. stayed D. listened

4. A. football B. play C. volleyball D. badminton

5. A. doing B. watching C. spring D. reading

II. Select and circle A, B, C, or D.

1. What do you usually do ______ spring?

A. on B. by C. at D. in

2. There ______ a lot of flowers at the festival last week.

A. are B. were C. was D. is

3. ______ did they do yesterday?

A. What B. When C. Where D. Who

4. ______ you going to Nha Trang next week?

A. Is B. Are C. Do D. Did

5. Peter doesn’t want ______ football.

A. play B. played C. to play D. to play

III. Read the passage and answer the questions.

Xem thêm: Sinh Năm 1957 Mệnh Gì? Tuổi Đinh Dậu Hợp Tuổi Nào, Màu Gì? Xem Tử Vi Tuổi Đinh Dậu Nam Mạng Sinh Năm 1957

Linda is from England. There are four seasons in her country. In summer, it is hot. She often goes swimming. In autumn, it is cool and wet. Her father and she sometimes go fishing. It is very cold in winter. They usually go skiing in the mountains. In spring, it is warm and beautiful. They often go camping in the national park.