TOP 8++ Đề thi thử thpt quốc gia môn tiếng anh online CÓ ĐÁP ÁN RẤT HAYXin ra mắt với chúng ta 8 đề thi demo THPT giang sơn môn tiếng Anh có giải mã và đáp án dùng để ôn thi THPT giang sơn sắp đến. Bộ đề thi có lời giải và phân tích và lý giải các cấu trúc, các kiến thức mệnh đề quan liêu hệ… để chúng ta nắm vững vàng thêm những kiến thức đang học. Bộ đề được sưu tầm với soạn dưới dạng word gồm 155 trang. Các bạn xem và tải về ở dưới.

Bạn đang xem: Đề thi thử thpt quốc gia 2019 môn anh online


Mark the letter A, B, C, D on your answer sheet to indicate the correct answer to lớn each of the following question.Question 1:
Nobody can prevent us from ______ good things.A. doing B. do C. done D. didQuestion 2: The ______ of the moon for the Earth cause tides.A. attract B. attractive C. attraction D. attractedQuestion 3: We arrived on time ________ the traffic was bad.A. despite B. in spite of C. even D. althoughQuestion 4: You must always remember ______ your oto locked.A. keeping B. kept C. keep D. to keepQuestion 5: Several toxic gases are very ________ to lớn our health.A. harmful B. good C. useful D. carefulQuestion 6: If you _______ less last night, you ______ so bad today.A. would have drunk – would not feel B. had drunk – would not have feltC. drank – would not feel D. had drunk – would not feelQuestion 7: By the kết thúc of next month, we ________ our English course.A. have completed B. completedC. will have completed D. will be completedQuestion 8: I like living here _____ it’s near the shops.A. but B. so C. and D. becauseQuestion 9: Coal & oil are _______.A. minerals B. gasolines C. marines D. mentalsQuestion 10: If you had worked harder, you ________.A. would have been sacked B. will not be sackedC. would not have been sacked D. are not sackedQuestion 11: Mr. Pike ______ teaches you English is living in Manchester.A. who B. whose C. whom D. whatQuestion 12: When Tet Holiday comes, Vietnamese people often feel inclined to ________ their houses.A. vày over B. do in C. do through D. do upQuestion 13: It was _______ we could not go out.A. too cold that B. very so cold C. so cold that D. such cold thatQuestion 14: After ________ high school, nam attended a university in the thành phố center.

Xem thêm: Em Suy Nghĩ Gì Về Trách Nhiệm Của Thế Hệ Các Em Đối Với Sự Phát Triển Tin Học Của Nước Ta

A. to finish B. having been finished C. to have finished D. havin
*

Tranh đánh màu mang lại bé
,Tranh tô màu, Truyện chữ - Mê gọi truyện chữ - Sách học piano - Lý thuyết âm thanh - Nhạc lý cơ bản - các phù hợp âm cơ bản - âm giai - truyện chữ online