Câu 5: cho hỗn hợp có 6,4 gam Cu với 5,6 gam Fe công dụng với hỗn hợp H2SO4 loãng dư thì thể tích khí (đktc) nhận được là

A.

Bạn đang xem: Đề thi hóa lớp 10 học kì 2 trắc nghiệm có đáp án

2,24 lít.

B. 4,48 lít.

C. 3,36 lít.

D. 5,60 lít.

Câu 6: vào phòng thử nghiệm khí nào sau đây được thu vào bình bằng phương pháp dời khu vực của nước?

A. O2.

B. HF.

C. SO2.

D. HCl.

Câu 7: Ở tinh thần cơ bản, số electron phần ngoài cùng của các nguyên tố nhóm halogen bằng

A. 6.

B. 8.

C. 7.

D. 5.

Câu 8: Axit được dùng để khắc chữ lên chất thủy tinh là

A. HF.

B. HI.

C. HCl.

D. HBr.

Câu 9: bí quyết phân tử của clorua vôi là

A. Ca(ClO)2

B. CaOCl2.

C. Ca(ClO3)2.

D. CaO2Cl.

Câu 10: Thể tích hỗn hợp Ba(OH)2 0,04M phải để th-nc 25ml dung dịch HCl 0,24M là

A. 300 ml.

B. 75 ml

C. 125 ml.

D. 150 ml.

Câu 11: Cho 20 gam lếu hợp tất cả Mg, MgO, Zn, ZnO, Al, Al2O3 tính năng vừa đủ với dung dịch đựng 0,8 mol HCl thì thu được dung dịch X với 0,15 mol khí H2. Cô cạn dung dịch X thì cân nặng muối khan thu được là

A. 48,90 gam.

B. 30,65 gam.

C. 42,00 gam.

D. 44,40 gam.

Câu 12: cho phản ứng hóa học X à Y. Nồng độ ban sơ của X là 0,3 mol/l, sau 10 phút nồng độ của X còn 0,21 mol/l. Vận tốc phản ứng vừa phải của bội phản ứng bên trên trong 10 phút là

A. 5,0.10-4mol/l.s

B. 3,5.10-4mol/l.s

C. 1,5.10-4mol/l.s

D. 3,0. 10-4mol/l.s

Câu 13: cho những chất sau KBr, KI, FeO, FeBr3, số hóa học bị oxi hóa do dung dịch H2SO4 đặc, lạnh là

A. 1.

B. 2.

C. 3.

D. 4.

Câu 14: mang lại AgNO3 dư vào dung dịch hỗn hợp chứa 0,1 mol NaF, 0,2 mol NaBr thì cân nặng kết tủa chiếm được là

A. 12,7 gam.

B. 18,8 gam.

C. 37,6 gam.

D. 50,3 gam.

Câu 15: Ở ánh nắng mặt trời thường lưu huỳnh công dụng được với

A. Fe.

B. Hg.

C. H2.

D. O2.

II. Tự luận (4 điểm)

Câu I ( 2 điểm)

1. Triển khai dãy chuyễn hóa sau, ghi rõ điều kiện phản ứng trường hợp có

*

2. Nêu hiện nay tượng, viết phương trình hóa học xảy ra khi

a. Sục khí SO2 vào dung dịch brom.

b. Cho dung dịch Na2­S vào hỗn hợp Pb(NO3)2.

Câu II ( 2 điểm)

Cho 18,4 gam lếu hợp tất cả Cu với Fe tính năng với hỗn hợp H2SO4 sệt nóng dư thì chiếm được 7,84 lít khí SO2 (đktc, thành phầm khử duy nhất) bay ra.

1. Tính phần trăm trọng lượng các sắt kẽm kim loại trong các thành phần hỗn hợp đầu.

Xem thêm: “ Nắng Cực Là Gì - Nắng Cực Là Gì Không

2. Tính thể tích hỗn hợp NaOH 2M về tối thiểu buộc phải để kêt nạp hết lượng SO2 bay ra ngơi nghỉ thí nghiệm trên.

Cho H = 1; O = 16; F = 19; Mg = 24; Al =27; Cl = 35,5; fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Br = 80