Bộ đề thi học tập kì 2 môn hóa học lớp 11 năm học 2021 - 2022 bao tất cả 6 đề kiểm tra tất cả đáp án cụ thể kèm theo bảng ma trận đề thi. Qua đó giúp chúng ta có thêm nhiều nhắc nhở tham khảo, củng cố kiến thức làm quen với kết cấu đề thi học tập kì 2 sắp tới.

Bạn đang xem: Đề thi hóa học lớp 11 học kì 2


Bộ đề thi học kì 2 chất hóa học 11 năm 2021 - 2022

Đề thi Hoá 11 học kì hai năm 2021 - 2022 - Đề 1Đề thi Hoá 11 học tập kì 2 năm 2021 - 2022 - Đề 2

Đề thi Hoá 11 học kì 2 năm 2021 - 2022 - Đề 1

Ma trận đề thi học kì 2 hóa học 11

Nội dung con kiến thứcMức độ nhận thứcCộng
Nhận biếtThông hiểuVận dụng
TNTLTNTLTNTL

Chương 5: Hiđrocacbon no

- phương pháp chung, đồng phân mạch cacbon, sệt điểm cấu tạo phân tử và danh pháp.

- tính chất hoá học tập (phản ứng thế, phản bội ứng cháy, phản ứng tách hiđro,

- khẳng định công thức phân tử, viết công thức kết cấu và gọi tên.

Số câu hỏi

1

1

1

3

Số điểm

0,5

0,5

1

3,0 (30%)

Chương 6: Hidrocacbon ko no

- tính chất hoá học tập : bội phản ứng cộng brom vào dung dịch, cùng hiđro, cộng HX theo nguyên tắc Mac-côp-nhi-côp; phản nghịch ứng trùng vừa lòng ; bội nghịch ứng oxi hoá.

- xác định công thức phân tử, viết cách làm cấu tạo, hotline tên anken.

- Tính thành phần xác suất về thể tích trong tất cả hổn hợp khí bao gồm một anken núm thể.

Số câu hỏi

1

1

1

3

Số điểm

0,5

0,5

2

2,0 (20%)

Chương 7: Hidrocacbon thơm, nguồn hidrocacbon thiên nhiên, hệ thống hóa về hidrocacbon

- cấu tạo phân tử, dãy đồng đẳng của benzen

- Viết được các phương trình hoá học tập biểu diễn đặc thù hoá học của benzen, vận dụng quy tắc thế để dự đoán thành phầm phản ứng.

Số câu hỏi

1

1

2

Số điểm

0,5

0,5

1,0 (10%)

Chương 8 : Dẫn xuất halogen. Ancol. Phenol

- đặc điểm hoá học: làm phản ứng oxi hoá ancol bậc I thành anđehit,

- Tính khối lượng phenol thâm nhập và tạo nên thành trong phản bội ứng.

Số câu hỏi

1

1

2

Số điểm

0,5

0,5

1,0 (10%)

Chương 9: Anđehit. Xeton. Axit cacboxylic

- Đặc điểm kết cấu phân tử của anđehit.

- đặc thù hoá học tập của axit cacboxylic

- Tính trọng lượng hoặc nồng độ dung dịch axit trong phản bội ứng.

Số câu hỏi

1

1

1

3

Số điểm

0,5

0,5

2

3,0 (30%)

Tổng số câu

Tổng số điểm

3

1,5

(15%)

5

2,5

(25%)

2

1,0

(10%)

3

5,0

(50%)

13

10,0

(100%)


Đề thi học tập kì 2 lớp 11 môn Hóa

Phần I: Trắc nghiệm khách quan (5 điểm)

Câu 1. Tính hóa học hoá học đặc trưng của ankan là

A. Làm phản ứng thế.

B. Bội phản ứng tách

C. Phản ứng phân huỷ.

D. Làm phản ứng cộng.

Câu 2. Đốt cháy một hiđrôcacbon A thu được 17,6 gam CO2 với 9,0 gam H2O. Xác minh dãy đồng đẳng của A?

A. Ankin.

B. Ankađien.

C. Anken.

D. Ankan.

Câu 3. Khi mang lại anken CH2= CH-CH3 chức năng với HCl thu được sản phẩm chính

A. CH3-CH2-CH2OH

B. CH3- CH2-CH2Cl

C. CH3-CH(Cl)-CH3

D. CH3-CH(OH)CH3

Câu 4. Đốt cháy trọn vẹn 2 Hidro cacbon X, Y liên tục trong hàng đồng đẳng nhận được 8,4 lít CO2 (đktc) cùng 6,75g H2O. X, Y thuộc hàng đồng đẳng sau đây:

A. Aren

B. Ankan

C. Anken

D. Ankin

Câu 5. Ứng với phương pháp phân tử C8H10 bao gồm bao nhiêu đồng phân hiđrocacbon thơm?

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

Câu 6. làm phản ứng của benzen với hóa học nào dưới đây gọi là phản bội ứng nitro hóa ?

A. HNO3 đ/H2SO4 đ

B. HNO2 đ /H2SO4 đ

C. HNO3 loãng/H2SO4đ

D. HNO3 đ

Câu 7. khi oxi hóa ancol A bằng CuO, nhiệt độ độ, thu được andehit, vậy ancol A là:

A. Ancol bậc 1

B. Ancol bậc 2

C. Ancol bậc 1 hoặc ancol bậc 2

D. Ancol bậc 3

Câu 8. mang đến 11 gam láo lếu hợp bao gồm 2 rượu 1-1 chức tác dụng hết với natri sắt kẽm kim loại thu được 3,36 lít hidro (đktc). Cân nặng phân tử trung bình của 2 rượu là:


A. 36,7

B. 48,8

C. 73,3

D. 32,7

Câu 9. Andehit là hợp hóa học hưu cơ:

A. Chỉ gồm tính Oxi hoá

B. Chỉ có tính khử

C. Chỉ gồm tính axit

D. Vừa bao gồm tính Oxi hoá, vừa tất cả tính khử

Câu 10. Đun lạnh 3 gam axít axetic với lượng dư ancol etylic (có H2SO4 đặc làm cho xúc tác), công suất phản ứng 75%. Trọng lượng este nhận được là:

A. 2,2gam

B. 3,3gam

C. 6,6gam

D. 4,4gam

Phần II: tự luận (5 điểm)

Câu 1. (1 điểm)

Từ metan (các chất vô cơ và điều kiện phản ứng tất cả đủ), hãy viết những phản ứng pha chế nhựa PVC (poli vinyl clorua) ?

Câu 2. ( 2 điểm)

Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp bao gồm 2 ankin là đồng đẳng liên tiếp bởi oxi dư, sau phản bội ứng nhận được 24,64 lít khí CO2 (đktc) cùng 14,4 gam H2O . Khẳng định công thức phân tử, viết CTCT những ankin. điện thoại tư vấn tên.

Câu 3

Chia các thành phần hỗn hợp A bao gồm axit axetic và ancol etylic thành 2 phần bởi nhau. Phần 1 cho tác dụng với na (dư) thu được 3,36 lít H2 (đktc). Để trung hòa - nhân chính hết phần 2 buộc phải 200 ml dung dịch NaOH 1M.

a. Viết các phản ứng xảy ra?

b. Tính % cân nặng mỗi hóa học trong hỗn hợp đầu ?

Đáp án đề thi học kì 2 chất hóa học 11

Phần I: trắc nghiệm một cách khách quan (mỗi câu trả lời đúng được 0,5 điểm)

Câu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Đáp án

A

D

C

C

C

A

A

A

D

B

....................

Đề thi Hoá 11 học kì 2 năm 2021 - 2022 - Đề 2

Đề thi học tập kì 2 chất hóa học 11

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (3 điểm)

Câu 1. Ankin C6H10 có bao nhiêu đồng phân phản ứng với dung dịch AgNO3/NH3 sản xuất kết tủa?

A. 3. B. 4. C. 5. D. 6.

Câu 2. đến sơ đồ: C6H6 → X → Y → C6H5OH. Hóa học Y là


A. C6H5Cl

B. C6H5ONa

C. C6H5CH3

D. C6H5CHO

Câu 3. Dãy các chất có ánh nắng mặt trời sôi tăng dần đều là

A. CH3COOH, CH3CHO, C2H5OH, C2H6

B. CH3CHO, C2H5OH, C2H6, CH3COOH

C. C2H6, CH3CHO, C2H5OH, CH3COOH

D. C2H6, C2H5OH, CH3CHO, CH3COOH

Câu 4. Khi cho 2-metylbut-2-en bội nghịch ứng cộng với HCl thì thành phầm chính thu được mang tên là

A. 2-clo-2-metylbutan

B. 2-metyl-2-clo butan

C. 2-clo-3-metylbutan

D. 3-clo-2-metylbutan

Câu 5. Tất cả hổn hợp X bao gồm metan với anken, mang đến 5,6 lít X qua dung dịch brom dư thấy trọng lượng bình brom tăng 7,28 gam và tất cả 2,688 lít khí cất cánh ra (đktc). CTPT của anken là:

A. C2H4

B. C5H10.

C. C3H6.

D. C4H8.

Câu 6. Dãy gồm các chất đều công dụng với ancol etylic là

A. HBr (to), Na, CuO (to), CH3COOH (xúc tác).B. Ca, CuO (to), C6H5OH (phenol), HOCH2CH2OH.

C. NaOH, K, MgO, HCOOH (xúc tác).

D. Na2CO3, CuO (to), CH3COOH (xúc tác), (CH3CO)2O.

Câu 7. Khi đến 2-metylbutan công dụng với clo (ánh sáng, tỉ lệ 1:1) thì thu được bao nhiêu sản phẩm thế monoclo?

A. 2.

B. 3.

C. 4.

D. 5.

Câu 8. Cho trăng tròn gam hỗn hợp fomalin 33% chức năng với AgNO3/NH3 dư thì lượng kết tủa là

A. 144 gam.

B. 95,04 gam.

C. 47,52 gam.

D. 118,8 gam.

Câu 9. C5H10O2 gồm bao nhiêu đồng phân axit?

A. 2.

B. 3.

C. 4.

D. 5.

Câu 10. phản nghịch ứng nào sau đây không xảy ra:

A. Benzen + Cl2 (as).

B. Benzen + H2 (Ni, p, to).

C. Benzen + HNO3 (đ) /H2SO4 (đ).

D. Benzen + Br2 (dd).

Câu 11: đến 8,7 gam anđehit X tác dụng hoàn toàn với lượng dung dịch AgNO3/NH3 (dư) được 64,8 gam Ag. X có công thức phân tử là

A C3H4O.

B C2H2O2.

C CH2O.

D C2H4O.

Câu 12: Axit axetic (CH3COOH) công dụng được với tất cả các hóa học trong dãy nào sau đây?

A Cu, C2H5OH, dd Na2CO3.

B Cu, dd Na2CO3, CH3OH.

C Mg, Ag, dd Na2CO3.

D Mg, dd Na2CO3, CH3OH

II. PHẦN TỰ LUẬN (7 điểm)

Bài 1. Viết các phương trình phản bội ứng xảy ra trong sơ thứ sau:

C2H2 → C2H4 ↔ C2H5OH ↔ CH3CH=O → CH3COOH.

Bài 2. trình diễn cách phân biệt các chất riêng biệt: C2H5OH, C6H5OH, CH3CHO, CH3COOH?

Bài 3. Dẫn 8,94 lit tất cả hổn hợp khí X tất cả propan, propilen với propin qua hỗn hợp nước brom dư, thấy khối lượng bình đựng brom tăng lên m gam cùng còn 2,8 lit một khí bay ra. Nếu như dẫn toàn bộ khí X sinh sống trên qua hỗn hợp AgNO3/NH3 thì tạo thành 22,05 gam kết tủa. Tính m và xác suất thể tích của mỗi khí trong X (biết các khí đo sinh hoạt đktc).


Bài 4: mang đến 26,8 gam hỗn hợp X có ancol Êtylic và 1 axít cacboxylic mạch hở no 1-1 chức tính năng với na dư thì có mặt 4,48 lít khí (đkc) . Mặc không giống cũng lượng hỗn hợp ban sơ khi tính năng với một lượng dư hỗn hợp Na2CO3 thi ra đời 3,36 lít khí (đkc).

1/ Xác định cân nặng mỗi chất trong lếu hợp thuở đầu (1,5đ)

2/ khẳng định công thức kết cấu của axít . ( 0,5đ)

3/ Nếu đun nóng lượng tất cả hổn hợp X ban đầu với H2SO4 thì sau thời điểm phản ứng đạt trạng thái thăng bằng thu được 7,65gam este. Tính năng suất phản ứng này? (1đ)

Đáp án đề thi học kì 2 chất hóa học 11

Phần 1. Câu hỏi trắc nghiệm

1B2B3C4A5D6A
7C8B9C10D11B12D

Phần 2. Câu hỏi tự luận

Câu 1.

C2H2 + H2

*
C2H4

C2H4 + H2O → C2H5OH

C2H5OH

*
C2H4 + H2O

C2H5OH + CuO

*
CH3CHO + Cu + H2O

CH3CHO + H2 → C2H5OH

CH3CHO + O2

*
CH3COOH

Câu 2.

Xem thêm: Xem Tử Vi Trọn Đời Sinh Năm 1983 Nữ Sinh Năm 1983 Năm 2022, Tuổi Quý Hợi 1983 Hợp Màu Gì Năm 2022

Cách 1

Trích chủng loại thử với đánh số thiết bị tự

Thuốc demo để nhận thấy các chất hóa học ở đó là AgNO3/NH3 và quỳ tím

Dùng quỳ tím để nhận biết được CH3COOH làm cho quỳ tím thay đổi màu sắc đỏ

Các chấtcòn lại cho tính năng với AgNO3/NH3

C2H5OH không phản ứng với AgNO3/NH3

Phản ứng xuất hiện thêm tạo kết tủa trắng thì chất thuở đầu C6H5OH

C6H5OH + 2(Ag(NH3)2)OH → C6H6O2 + 2Ag + 4NH3 + H2O

Phản ứng mở ra tạo kết tủa trắng tệ bạc bám vào ống thử CH3CHO

CH3CHO + 2AgNO3 + 3NH3 + H2O → CH3COONH4 + 2NH4NO3 + 2Ag

Cách 2.

Trích mẫu mã thử cùng đánh số lắp thêm tự

Thuốc thử để nhận biết các hóa chất ở đấy là dung dịch Brom, CuO cùng quỳ tím

Dùng quỳ tím để nhận ra được hỗn hợp CH3COOH là axit có tác dụng quỳ tím hóa đỏ

Sử dụng hỗn hợp Brom để nhấn biết

C6H5OH bội nghịch ứng Brom

C6H5OH + 3Br2 → C6H2Br3OH + 3HBr

Không bội phản ứng là 2 chất còn lại CH3CHO, C2H5OH

Dùng CuO để nhận thấy C2H5OH

C2H5OH + CuO → CH3CHO + Cu + H2O

Câu 3.

Vpropan = 2,8 l => npropan = 2,8/22,4 = 0,125 (mol)

n kết tủa = npropin = 22,05/147 = 0,15 (mol)

nX = 8,94/22,4 = 0,4 (mol)

=> npropile = 0,4 - 0,125 - 0,15 = 0,125 (mol)

nBr2 pư = npropilen + 2npropin = 0,425 (mol)

=> m = 0,425.160 = 68 gam

%Vpropan = 0,125/0,4.100 = 31,25%

%V propilen = 0,125/0,4.100 = 31,25%

% Vpropin = 0,15/0,4.100 = 37,5%

Câu 4.

Gọi công thức cấu trúc của axít cacboxylic mạch hở no solo chức là CnH2n + 1COOH (n ≥ 0)