Đề thi học tập kì 1 Hóa 11 năm 2021 - 2022 bao gồm 4 đề kiểm tra chất lượng cuối kì 1 gồm đáp án chi tiết kèm theo.

Bạn đang xem: Đề thi hk1 hóa 11 có đáp án

Đề thi học tập kì 1 lớp 11 môn hóa học được biên soạn với cấu trúc đề hết sức đa dạng, tất cả cả trường đoản cú luận 100% cùng đề trắc nghiệm 100%, bám quá sát nội dung lịch trình học vào sách giáo khoa. Trải qua bộ đề thi học kì 1 lớp 11 môn Hóa quý thầy cô và những em học viên có thêm nhiều tư liệu ôn tập củng cố kiến thức và kỹ năng luyện giải đề sẵn sàng sẵn sàng mang lại kì thi sắp tới. Vậy sau đó là nội dung cụ thể đề thi HK1 Hóa 11, mời các bạn cùng quan sát và theo dõi tại đây.

Đề thi học kì 1 lớp 11 môn Hóa năm 2021 - 2022

Ma trận đề thi học kì 1 Hóa 11

TRƯỜNG thpt ……………….

MA TRẬN ĐỀ THI ĐỀ THI CUỐI KÌ I

NĂM HỌC 2021 - 2022

Phân môn: Hoá học tập 11

(Số câu: 40 câu; Đề thi có 04 trang)

Thời gian có tác dụng bài: 50 phút(không kể thời hạn giao đề)


Chủ đề Mức độ dấn thứcTổng Số câu
Kiến thức HÓA 11 Nhận biếtThông hiểuVận dụngVận dụng cao
1.Sự năng lượng điện liSố câu33219
Điểm0,750,750,50,252,25
2. Nito- PhotphoSố câu344213
Điểm0,751,01,00,53,25
3.Cacbon - SilicSố câu333211
Điểm0,750,750,750,52,75
4.Đại cương cứng hóa hữu cơSố câu32207
Điểm0,750,50,501,75
Tổng số câuSố câu121211540
Tổng điểmĐiểm3,03,02,751,2510,0

Đề thi học kì 1 lớp 11 môn Hóa

Câu 1(Nhận biết): chất nào sau đấy là chất không điện li

A. NaClB. CH3COOHC. HCl D. C2H5OH

Câu 2(Nhận biết): chất nào sau đó là chất điện li mạnh

A. NaClB. CH3COOH C. HClOD. C2H5OH

Câu 3(Nhận biết): hỗn hợp X gồm nồng độ ion H+ là 10-5, pH của dung dịch X là

A.5. B. 9. C. 12.D. 8.

Câu 4(Thông hiểu): Theo thuyết A-rê-ni-ut, tóm lại nào sao đó là đúng?


A.. Một hợp chất trong nguyên tố phân tử gồm hiđro là axit.B. Một hợp chất trong yếu tố phân tử có nhóm OH là bazơ.C. Một đúng theo chất có tác dụng phân li ra cation H+trong nước là axit.D. Một bazơ không duy nhất thiết phải tất cả nhóm OH trong yếu tố phân tử.

Câu 5(Thông hiểu): Đối với hỗn hợp axit mạnh dạn HNO3 0,10M, nếu làm lơ sự năng lượng điện li của nước thì nhận xét nào về độ đậm đặc mol ion sau đó là đúng?

A. = 0,10M.B. > .C. 3->D. 3 + NaOH; (2) NaOH + Ba(HCO3)2; (3) KOH + NaHCO3; (4) KHCO3 + NaOH; (5) NaHCO3 + Ba(OH)2; (6) Ba(HCO3)2 + Ba(OH)2; (7) Ca(OH)2 + Ba(HCO3)2. Hãy cho thấy có bao nhiêu phản ứng có phương trình ion thu gọn là:

A.5. B. 4. C. 3. D. 2.

Câu 7(Vận dụng): trung hòa - nhân chính 50 ml dung dịc NaOH 1M bắt buộc vừa đủ V ml dung dịch H2SO4 1M. Cực hiếm của V là

A.200. B. 100. C. 25.D. 50.

Câu 8(Vận dụng): th-nc 300 ml dung dịch các thành phần hỗn hợp HCl cùng HNO3 tất cả pH = 2 yêu cầu V ml dung dịch NaOH 0,02M. Cực hiếm của V là

A.300.B.150. C. 200. D. 250

Câu 9(Vận dụng cao): dung dịch X gồm: x mol H+; y mol Al3+, z mol SO42- với 0,1 m0l Cl-. Khi mang đến từ từ mang lại dư dd NaOH vào dd X. Khi cho 300 ml dd Ba(OH)2 0,9 M tính năng với dd X chiếm được kết tủa Y cùng dd Z. Cân nặng kết tủa Y là


A.51,28 B. 62,91 C. 46,60D. 49,72

Câu 10(Nhận biết): Hóa trị cùng số thoái hóa của nito trong axit HNO3 là

A.IV cùng + 5. B. IV với + 4. C. V với + 5. D. IV cùng + 3.

Câu 11(Nhận biết: Sản phẩm của phản ứng sức nóng phân hoàn toàn AgNO3 là:

A.Ag2O, NO2, O2. B. Ag, NO, O2. C. Ag2O, NO, O2. D. Ag, NO2, O2.

Câu 12(Nhận biết): những kim các loại không phản nghịch ứng với HNO3 sệt nguội là

A.Al, Fe, Cu. B. Al, Fe, Cr. C. Al, Fe, Na. D. Al, Fe, Sn.

Câu 13(Thông hiểu): Trong phản bội ứng , tổng hệ số (là số nguyên về tối giản của) các chất là

A.19.B.11.C. 14.D. 20.

Câu 14(Thông hiểu): cho những phát biểu sau:

(1) vào phân tử HNO3 nguyên tử N bao gồm hoá trị V, số oxi hoá +5;

(2) Để làm cho khô khí NH3 gồm lẫn hơi vn dẫn khí qua bình đựng vôi sinh sống (CaO) ;

(3) HNO3 tinh khiết là hóa học lỏng, ko màu, bốc khói bạo dạn trong không gian ẩm;

(4) dung dịch HNO3 nhằm lâu hay ngả sang màu nâu là do dung dịch HNO3 có hoà rã một lượng bé dại khí NO2.

Số phát biểu đúng:

A.1. B.3.C. 4. D. 2.

Câu 15(Thông hiểu): mang đến từng chất: Fe, FeO, Fe(OH)2, Fe(OH)3, Fe3O4, Fe2O3, Fe(NO3)2, Fe(NO3)3, FeSO4, Fe2(SO4)3, FeCO3 lần lượt phản bội ứng với HNO3 đặc, nóng. Số làm phản ứng thuộc các loại phản ứng oxi hoá - khử là

A. 8. B. 5.C. 7. D. 6.

Câu 16(Thông hiểu): mang lại dung dịch muối X cho dư vào dung dịch muối Y, chiếm được kết tủa Z. Mang lại Z vào hỗn hợp HNO3 (loãng, dư), thu được chất rắn T cùng khí ko màu hóa nâu trong ko khí. X với Y lần lượt là

A.AgNO3và FeCl2.B. AgNO3 và FeCl3.C. Na2CO3 và BaCl2. D. AgNO3và Fe(NO3)2.

Câu 17(Vận dụng): mang đến 7,68 gam Cu công dụng hết với hỗn hợp HNO3 loãng, thu V lít khí NO (đktc).Giá trị của V là


A.3,36. B. 2,688 C. 1,792. D. 2,24

Câu 18(Vận dụng): đến 17,04 gam P2O5 vào 82,96 gam nước, thu được hỗn hợp X. Mật độ phân trăm của dung dịch X là

A.11,76%B. 19,6%. C. 23,52%D. 17,04%.

Câu 19(Vận dụng): đến 0,448 lít khí NH3 (đktc) đi qua ống sứ đựng 16 gam CuO nung nóng, thu được hóa học rắn X (giả sử phản ứng xẩy ra hoàn toàn). Phần trăm khối lượng Cu vào X là

A.12,37.B. 14,12. C. 85,88. D. 87,63.

Câu 20(Vận dụng): các thành phần hỗn hợp X gồm Fe cùng Cu. Mang đến m gam X vào dung dịch H2SO4 loãng dư, chiếm được 2,24 lít khí H2 (đktc). Nếu cho m gam X vào dung dịch HNO3 đặc, nguội (dư), nhận được 1,12 lít khí (đktc). Quý hiếm m là

A.7,2. B. 8,8. C. 11.D. 14,4.

Câu 21(Vận dụng cao): mang lại m gam tất cả hổn hợp Fe với Cu (Fe chiếm phần 36% về khối lượng) tác dụng với dung dịch chứa 0,7 mol HNO3 tới lúc phản ứng hoàn toàn, chiếm được 0,68m gam chất rắn X, hỗn hợp Y với 6,72 lít các thành phần hỗn hợp khí Z (đktc) gồm NO2 và NO. Tỷ lệ thể tích của NO trong các thành phần hỗn hợp Z gần với cái giá trị làm sao nhất?

A.34%. B. 25%.C. 17%. D. 50%.

Câu 22(Vận dụng cao): cho m gam Fe vào trong bình đựng hỗn hợp H2SO4 với HNO3, thu được hỗn hợp X với 1,12 lít khí NO. Thêm tiếp H2SO4 dư vào bình, nhận được 0,448 lít NO cùng dung dịch Y. Trong cả 2 trường hợp đều phải sở hữu NO là thành phầm khử nhất ở kiện tiêu chuẩn. Dung dịch Y phối hợp vừa hết 2,08 gam Cu không tạo thành phầm khử N+5. Các phản ứng phần đa hoàn toàn. Quý hiếm m là

A.4,2. B.2,4.C. 3,92.D. 4,06.

Cacbon –Silic

Câu 23(Nhận biết): những nguyên tử thuộc nhóm IVA có cấu hình electron phần ngoài cùng là

A.ns2np2. B. ns2np3.C. ns2np4.D. ns2np5.

Câu 24(Nhận biết): một số loại than nào tiếp sau đây không gồm trong từ bỏ nhiên?

A.Than chì. B.Than antraxit. C. Than nâu. D. Than cốc.

Câu 25(Nhận biết): Số oxi hóa cao nhất của silic bộc lộ ở hợp chất nào trong những chất sau đây?

A.SiO.B.SiO2.C. SiH4. D. Mg2Si.

Câu 26(Thông hiểu): mang đến dãy những chất: SiO2, Cr(OH)3, CrO3, Zn(OH)2, NaHCO3, Al2O3. Số chất trong dãy chức năng được với hỗn hợp NaOH (đặc, nóng) là

A.6.B. 3. C. 5. D. 4.

...................

Xem thêm: Bạn Có Biết Vì Sao Độc Cô Cầu Bại Là Gì, Độc Cô Cầu Bại Là Gì


Đáp án đề thi học tập kì 1 Hóa 11

CâuĐáp ánCâuĐáp ánCâuĐáp ánCâuĐáp án
1D11D21C31B
2A12B22D32A
3A13D23A33D
4C14B24D34B
5A15C25B35A
6C16A26A36C
7C17C27C37C
8B18C28D38C
9A19A29A39D
10A20A30B40C

..................