Đề bàiCâu 1 (2 điểm): cho 0,8 gam CuO tác dụng với 30ml dung dịch H2SO4 1M. Xác minh các chất xuất hiện trong hỗn hợp thu được sau phản ứng, dĩ nhiên số mol của chúng (Cu = 64,...


Bạn đang xem: Đề kiểm tra 1 tiết hóa 9 chương 1 lần 2


Đề bàiI.Trắc nghiệm khách quan (4 điểm)Câu 1: Có những chất sau: Na2O, Fe2O3, CaO, SO2, CaO, SO2, CO2, H2O. Những chất có thể điều chế bằng phản ứng hóa hợp là:A. CaO, Fe2O3, SO2, CO2, H2O B. Fe2O3, CaO, SO2,...

Đề bàiI.Trắc nghiệm khách quan (4 điểm)Câu 1: Số chất khí tạo ra khi cho dung dịch H2SO4 loãng lần lượt tính năng với: Fe, Na2CO3, NaHCO3, FeO, Na2SO3 là:A.2 B.3C.4 D.5.Câu 2: gồm 3 lọ mất nhãn, từng lọ...

Đề bàiI.Trắc nghiệm khách quan (4 điểm)Câu 1: người ta hoàn toàn có thể phân biệt 2 dung dịch Ca(OH)2 và NAOH bằng cách dùng:A. Khí CO2 B. Khí COC. Quỳ tím D. Phenolphtalein.Câu 2: Chỉ dùng các chất Na2CO3, NaCL, Ca(OH)2, Na, H2O...

Đề bàiI.Trắc nghiệm một cách khách quan (4 điểm)Câu 1: gồm có chất: Cu, Fe, CuCl2, CuO, Cu(OH)2, Cu(NO3)2.Hãy lựa chọn sơ đồ đưa hóa đúng:(eqalign{ & A.Cu o Cu(OH)_2 o CuO o CuCl_2 o Cu(NO_3)_2 cr và B.Cu(NO_3)_2 o CuO o Cu(OH)_2...

Đề bàiCâu 1: Dãy các chất nào sau đây tan được vào nước?(eqalign & A.CaCO_3,Al,NaNO_3,CO. cr và B.Na_2SO_4,Fe,NaNO_3,CO. cr & C.CaCl_2,Al,Ba_2CO_3,NO. cr và D.CaCl_2,Na_3PO_4,NaNO_3,CuSO_4. cr )Câu 2: Sơ vật dụng nào dưới đây được cần sử dụng để bộc lộ sự đưa hóa...
Đề bàiCâu 1: bao gồm ống nghiệm đựng các dung dịch: CuSO4, FeSO4, K2CO3. Lần lượt mang đến dung dịch NaOH vào từng ống nghiệm. Dung dịch NaOH bội phản ứng với:A.CuSO4, FeSO4. B.CuSO4C. FeSO4 D. CuSO4, FeSO4, K2CO3Câu 2: mang lại 0,2 mol khí SO2...
Đề bàiCâu 1: Phương trình bội phản ứng nào tiếp sau đây viết sai?(eqalign{ & A.Fe_2(SO_4)_3 + 6NaOH o 2Fe(OH)_3 + 3Na_2SO_4 cr và B.Cu + 2HCl o CuCl_2 + H_2O cr & C.2Fe + 6H_2SO_4(dac) o Fe_2(SO_4)_3 + 3SO_2 + 6H_2O ...
Đề bàiCâu 1: Phương trình chất hóa học nào dưới đây không phù hợp?(eqalign{ & A.2SO_2 + O_2 o 2SO_3(V_2O_5,450^0C) cr và B.Cu + 2HCl o CuCl_2 + H_2 uparrow cr & C.CuO + 2HCl o CuCl_2 + H_2O cr &...
Đề bàiCâu 1 (2 điểm): Giấy quỳ tím chuyển màu sắc gì lúc nhúng vào dung dịch được chế tạo ra thành từ:a) 0,5 mol H2SO4 và 1 mol NaOH?b) 2 mol HCl với 1 mol KOH?Câu 2 (1 điểm): bội phản ứng:BaCl2­ +...
Đề bàiCâu 1 (2 điểm): cho những oxit: P2O5, CO2, SO2, CaO, Na2O.Oxit nào tất cả khả năng tác dụng với nhau? Viết phương trình hóa học.Câu 2 (1,5 điểm): hài hòa BaO vào nước nhận được dung dịch làm phenolphtalein...


Xem thêm: Từ Điển Anh Việt " Mole Là Gì ? (Từ Điển Anh

Đề bàiCâu 1 (1,5 điểm): Viết phương trình hóa khi H2SO4 đặc, đun cho nóng tác dung cùng với Cu. Có hiện tượng gì để hiểu phản ứng đang xảy ra?Câu 2 (2 điểm): Chỉ cần sử dụng dung dịch H2SO4 loãng hãy nhận...

Giới thiệu | Điều khoản thực hiện | Liên hệ