Câu 4. Chất cần sử dụng làm hương liệu gia vị thức nạp năng lượng gọi là mì chủ yếu hay bột ngọt tất cả công thức kết cấu là

A. NaOOC–CH2CH2CH(NH2)–COONa.

B.

Bạn đang xem: Đề kiểm tra 1 tiết hóa 12 chương 3 4 có đáp án

NaOOC–CH2CH2CH(NH2)–COOH.

C. NaOOC–CH2CH(NH2)–CH2COOH.

D. NaOOC–CH2CH(NH2)–CH2COONa.

Câu 5. Tuyên bố nào dưới đây không đúng?

A. Hợp chất H2N-COOH là amino axit đơn giản dễ dàng nhất.

B. Amino axit xung quanh dạng phân tử (H2N-R-COOH) còn tồn tại dạng ion lưỡng cực H3N+-CH2-COO-.

C. Amino axit là hợp hóa học hữu cơ tạp chức, phân tử đựng đồng thời nhóm amino với nhóm cacboxyl

D. Amino axit là chất rắn kết tinh, kha khá dễ chảy trong nước.

Câu 6. Polime nào sau đây thực tế không áp dụng làm hóa học dẻo?

A. Poli (metyl metacrylat).

B. Poli (acrilonitrin).

C. Poli (vinyl clorua).

D. Poli (phenol-fomandehit).

Câu 7. phát biểu nào tiếp sau đây không đúng?

A. Phân tử protein được kết cấu từ một chuỗi polipeptit kết phù hợp với các yếu tố “phi protein” khác.

B. Protein chứa rất nhiều polipeptit có cân nặng phân tử từ vài chục nghìn đến vài triệu.

C. Protein đơn giản dễ dàng là đầy đủ protein được chế tác thành chỉ từ các cội α-aminoaxit.

D. Protein tinh vi được tạo ra thành từ bỏ protein đơn giản dễ dàng kết phù hợp với các yếu tố “phi protein”.

Câu 8. Hợp hóa học nào dưới đây không thể gia nhập phản ứng trùng hợp?

A. Axit -aminocaproic.

B. Metyl metacrylat.

C. Buta-1,3-đien.

D. Caprolactam.

MỨC ĐỘ HIỂU (8 CÂU)

Câu 9. Cho các polime: (1) tơ tằm, (2) sợi bông, (3) sợi đay, (4) tơ enang, (5) tơ visco, (6) nilon-6,6, (7) tơ axetat. Nhiều loại tơ có nguồn gốc từ xenlulozơ là:

A. 1, 2, 6, 7.

B. 2, 3, 5, 7.

C. 2, 3, 6, 7.

D. 2, 5, 6, 7.

Câu 10. tuyên bố nào tiếp sau đây đúng?

A. Anilin có thể chức năng với nước Br2, dung dịch NaOH.

B. Metylamin có thể tác dụng với nước Br2, dung dịch NaOH.

C. Anilin có chức năng làm xanh giấy quỳ tím hoặc làm cho hồng phenolphtalein.

D. Metylamin tất cả tính bazơ to gan lớn mật hơn amoniac nhờ ảnh hưởng của cội ankyl.

Câu 11. Kết luận nào tiếp sau đây đúng? 

A. Cao su thiên nhiên là loại vật tư polime gồm tính dẻo.

B. Vật tư compozit có thành phần chính là polime.

C. Nilon-6,6 thuộc các loại tơ phân phối tổng hợp.

D. Tơ capron, nitron, nilon thuộc một số loại tơ tổng hợp.

Câu 12. Cho những polime sau: (-CH2-CH2-)n, (-CH2-CH=CH-CH2-)n, (-NH-CH2-CO-)n. Công thức của những monome nhằm trùng vừa lòng hoặc trùng dừng để tạo thành các polime trên theo lần lượt là: 

A. CH2=CHCl, CH3-CH=CH-CH3, CH3CH(NH2)-COOH.

B. CH2=CH2, CH3-CH=C=CH2, H2N-CH2-COOH.

C. CH2=CH2, CH3-CH=CH-CH3, H2N-CH2-COOH.

D. CH2=CH2, CH2=CH-CH=CH2, H2N-CH2-COOH.

Câu 13. Phương pháp pha trộn polime nào tiếp sau đây đúng?

A. Trùng dừng hexametylenđiamin tạo thành tơ nilon-6.

B. Đồng trùng phù hợp isopren và stiren được cao su buna-S.

C. Trùng ngưng axit terephtalic và etylen glicol được poli(etylen terephtalat).

D. Trùng ngưng buta-1,3-đien với vinyl xianua được cao su đặc buna-N.

Câu 14. Cho vào ống thử 4 ml dung dịch lòng white trứng, 1 ml dung dịch NaOH 30% với một giọt hỗn hợp CuSO4 2%, lắc nhẹ thì xuất hiện

A. Kết tủa color vàng.

B. Kết tủa màu sắc xanh.

C. Hỗn hợp màu tím.

D. Hỗn hợp xanh lam.

Câu 15. cho các chất: (1) ancol etylic, (2) etyl amin, (3) metyl amin, (4) axit axetic. Thứ tự những chất theo chiều tăng ngày một nhiều nhiệt độ sôi từ bỏ trái sang đề nghị là:

A. 2, 3, 4, 1.

B. 3, 2, 1, 4.

C. 1, 3, 2, 4.

D. 3, 1, 2, 4.

Câu 16. Số đipeptit tối đa có thể tạo ra xuất phát điểm từ 1 hỗn hợp tất cả alanin và glyxin là

A. 2.

B. 3.

C. 4.

D. 1.

MỨC ĐỘ VẬN DỤNG (6 CÂU)

Câu 17. Một amino axit đựng 46,6% C, 8,74% H, 13,59% N,còn lại là oxi. Công thức dễ dàng và đơn giản nhất trùng với công thức phân tử. Công thức phân tử của amino axit là 

A. C3H7O2N.

B. C4H9O2N.

C. C5H9O2N.

D. C6H10O2N.

Câu 18. Cho anilin tác dụng vừa đủ với 200 ml hỗn hợp Br2 0,3M. Trọng lượng kết tủa nhận được là

A. 6,66 gam.

B. 6,6 gam.

C. 19,8 gam.

D. 19,98 gam.

Câu 19. Thủy phân 1250 gam protein nhận được 425 gam alanin. Giả dụ phân tử khối của bởi 100.000 đvC thì số đôi mắt xích alanin có trong phân tử là

A. 453.

B. 382.

C. 328.

D. 479.

Câu 20. Đốt cháy hoàn toàn một amin solo chức nhận được 10,125 gam H2O, 8,4 lít CO2 cùng 1,4 lít N2 (đktc). Phương pháp phân tử của X là 

A. C3H6N.

B. C3H8N.

C. C3H4N.

D. C3H9N.

Câu 21. X là 1 trong những α-amino axit no chỉ chứa một tổ NH2 và một đội nhóm COOH. Mang đến 3 gam X chức năng với NaOH dư thu được 3,88 gam muối. Công thức phân tử của X là

A. CH3-CH2-CHNH2-COOH.

B. CH2NH2-CH2-COOH.

C. CH3-CHNH2-COOH.

D. H2N-CH2-COOH.

Câu 22. Thủy phân không trọn vẹn peptit Arg–Pro–Pro–Gly-Phe-Ser-Pro-Phe-Arg, số tripeptit buổi tối đa nhưng thành phần tất cả chứa Phe chiếm được là 

A. 4.

B. 6.

C. 5.

D. 3.

MỨC ĐỘ VẬN DỤNG CAO (3 CÂU)

Câu 23. Cho các thành phần hỗn hợp X có hai chất hữu cơ tất cả công thức phân tử C2H7NO2 tính năng vừa đầy đủ với dung dịch NaOH đun nóng, thu được dung dịch Y với 4,48 lít các thành phần hỗn hợp Z (đktc) tất cả hai khí mọi làm xanh giấy quỳ ẩm. Tỉ khối tương đối của Z đối với H2 bởi 13,75. Cô cạn Y thu được cân nặng muối khan là 

A. 6,5 gam.

B. 14,3 gam.

C. 8,9 gam.

D. 15,7 gam.

Xem thêm: Cho A Gam Fe Vào 100Ml Dung Dịch Hỗn Hợp Gồm Hno3 0 8M Và Cu(No3)2 1M

Câu 24. P.V.C được pha trộn từ khí vạn vật thiên nhiên (chứa 95% metan về thể tích) theo sơ đồ:

*
. Thể tích khí vạn vật thiên nhiên (đktc) đề xuất lấy pha chế 1 tấn P.V.C là

A. 5309,63 m3.

B. 5883,24 m3.

C. 5589,08 m3.

D. 96,768 m3.

Câu 25. Cho X là 1 trong những tripeptit cấu thành từ các amino axit M, N cùng Q (Q có cấu tạo mạch thẳng). Tác dụng phân tích những amino axit như sau: 

Chất

%mC

% mH

%mO

%mN

M

M

32,00

6,67

42,66

18,67

75

N

40,45

7,87

35,95

15,73

89

Q

40,82

6,12

43,53

9,52

147

Khi thủy phân không hoàn toàn X, thu được nhì phân tử đipeptit là M-N và Q-N. Cấu tạo của X là