Đề kiểm soát 1 máu Hóa 12 Chương 1 cùng 2 - Đề 6

ĐỀ BÀI

Câu 1: Este metyl axetat tất cả công thức là

A. CH3COOCH3.

Bạn đang xem: Đề kiểm tra 1 tiết hóa 12 chương 1 và 2 co dap an

B. CH2=CHCOOCH3.

C. CH3COOC2H5.

D. C2H5COOCH3.

Câu 2: chất X bao gồm CTPT C4H8O2. Khi cho X tính năng với ddKOH (to) thì thu được hóa học Y gồm công thức C3H5O2K. Công thức cấu tạo của chất X là

A. HCOOC3H5.

B. C2H5COOCH3.

C. CH3COOC2H5.

D. HCOOC3H7.

Câu 3: cho m gam tất cả hổn hợp A tất cả hai chất hữu cơ X , Y (MX y) chức năng vừa đủ với 150 ml NaOH 1M đun cho nóng thu được dung dịch chứa hỗn hợp muối (R1COONa cùng R2COONa) với ancol R’OH (trong kia R1, R2, R’ là các gốc hidrocacbon, tổng số cacbon trong R1 cùng R’ thông qua số cacbon vào R2). đến ancol thu được tác dụng với K dư nhận được 1,68 lit H2 (đktc).

Đốt cháy hoàn toàn 5,42 gam A vào oxi toàn diện rồi dẫn thành phầm cháy thứu tự qua: bình 1 đựng P2O5, bình 2 đựng dung dịch Ca(OH)2, thấy khối lượng bình 1 tăng 4,14 gam; bình 2 có 16 gam kết tủa đồng thời khối lượng dung dịch giảm sút 3,68 gam. Mặt khác, cho 10,84 gam A tác dụng với lượng KOH hoàn toản thu được 10,64 gam hỗn hợp muối. Số hóa học Y thỏa mãn nhu cầu là

A. 2.

B. 1.

C. 4.

D. 3.

Câu 4: tuyên bố nào dưới đây sai?

A. Este với axit là đồng phân team chức của nhau.

B. Trong công nghiệp có thể chuyển hoá chất bự lỏng thành chất to rắn.

C. Sản phẩm của bội nghịch ứng xà chống hoá chất bự là axit khủng và glixerol.

D. ánh sáng sôi của este thấp hơn hẳn so cùng với ancol bao gồm cùng phân tử khối.

Câu 5: Triolein gồm công thức là

A. (C15H31COO)3C3H5.

B. (C17H35COO)3C3H5.

C. (C17H33COO)3C3H5.

D. (C17H33OOC)3C3H5.

Câu 6: hỗn hợp Y gồm etyl axetat, metyl fomat, đimetyl oxalat. M gam Y phản nghịch ứng vừa đủ với 200 KOH 3M. Khía cạnh khác, đốt cháy hoàn toàn m gam Y bắt buộc dùng 30,24 lit khí oxi (đktc), thu được x mol CO2 cùng 21,6 gam H2O. Giá trị của x là ____:

A. 1,35

B. 0,5

C. 0,6

D. 0,9

Câu 7: Thủy phân hoàn toàn 17,6 gam este X (tạo ra từ bỏ axit với ancol đều đối kháng chức, mạch hở) cần100 ml ddKOH 2M thu được 9,2 gam một ancol Y. Tên gọi của X là

A. Etyl propionat.

B. Etyl axetat.

C. Propyl axetat.

D. Etyl fomat.

Câu 8: đến 10,4 gam một các thành phần hỗn hợp X bao gồm axit axetic cùng etyl axetat tính năng vừa đủ với 168 gam ddKOH 5%. %m của etyl axetat vào X là

A. 88%.

B. 57,7%.

C. 42,3%.

D. 22%.

Câu 9: Chất tất cả phản ứng tráng gương (tráng bạc) là

A. Glucozơ.

B. CH3COOH.

C. Tinh bột.

D. Sobitol.

Câu 10: chất nào sau đây không tất cả trong lipit?

A. Hóa học béo.

B. Steroit.

C. Dầu hỏa.

D. Sáp.

Câu 11: Lượng glucozơ cần dùng làm tạo ra 3,64 gam sobitol với năng suất 100% là

A. 2,88 gam.

B. 3,64gam.

C. 4,5 gam.

D. 3,60 gam.

Câu 12: Để minh chứng trong phân tử của fructozơ có nhiều nhóm hiđroxyl, fan ta đến dung dịch glucozơ phản ứng với

A. AgNO3 (hoặc Ag2O) trong dung dịch NH3, đun nóng.

B. H2 (Ni, to).

C. Kim loại Na.

D. Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường.

Câu 13: sắp xếp theo chiều tăng đột biến về ánh sáng sôi của các chất (1) C3H7COOH, (2) CH3COOC2H5 cùng (3) C3H7CH2OH, ta có thứ trường đoản cú :

A. (2), (3), (1).

B. (3), (2), (1).

C. (1), (3), (2).

D. (1), (2), (3).

Câu 14: tuyên bố nào tiếp sau đây không đúng?

A. Chât béo không tung trong nước.

B. Chất mập là trieste của glixerol với axit cacboxylic đối chọi chức gồm mạch cacbon dài, không phân nhánh.

C. Dầu nạp năng lượng và mỡ sứt trơn tất cả cùng yếu tố nguyên tố.

D. Chất phệ không tung trong nước, nhẹ nhàng hơn nước tuy vậy tan nhiều trong dung môi hữu cơ.

Câu 15: phạt biểu nào sau đó là đúng?

A. Thủy phân hoàn toàn tinh bột thu được fructozơ và glucozơ.

B. Xenlulozơ và tinh bột là đồng phân của nhau

C. Fructozơ bao gồm phản ứng tráng bạc, minh chứng phân tử fuctozơ tất cả nhóm chức -CHO.

D. Thủy phân hoàn toàn xenlulozơ thu được glucozơ.

Câu 16: Đun nóng 3,42 gam saccarozơ trong dd axit sunfuric loãng, đun nóng, trung hòa - nhân chính axit sau phản nghịch ứng rồi mang đến hỗn hợp công dụng hoàn toàn cùng với AgNO3 dư vào dd NH3, đun cho nóng thu được 3,78 gam Ag. Vậy công suất phản ứng thủy phân là:

A. 62,5%.

B. 87,5%.

C. 81,0%.

D. 75,0%.

Câu 17: Số đồng phân este ứng với bí quyết phân tử C4H8O2 là

A. 4.

B. 2.

C. 5.

D. 3.

Câu 18: Este no, đối chọi chức, mạch hở có công thức bình thường là

A. C2nHnO2 , n ≥2.

B. CnH2nO , n ≥ 2.

C. CnH2nO2 , n ≥ 1 .

D. CnH2nO2 , n ≥ 2.

Câu 19: Một este X bao gồm tỷ khối khá so cùng với khí CO2 bởi 2. Khi làm cho nóng este này với dung dịch NaOH tạo thành muối có cân nặng bằng 

*
khối lượng este đã phản ứng. Công thức kết cấu X là

A. C2H5COO-CH3

B. CH3COO-CH3

C. CH3COO-C2H5 

D. H-COO-C3H7

Câu 20: X là este 2 chức, tạo thành từ CH3COOH và C2H4(OH)2. Bí quyết của X là:

A. C2H4(COOCH3)2

B. CH3(COO)2C2H4

C. CH3COOC2H4

D. (CH3COO)2C2H4

Câu 21: các chất Glucozơ (C6H12O6), fomandehit (HCHO), axetandehit(CH3CHO), metyl fomat (H-COOCH3), phân tử đều có nhóm – mang đến nhưng trong thực tế để tráng gương hoặc ruột phíc bạn ta chỉ dùng

A. CH3CHO

B. HCOOCH3

C. C6H12O6

D. HCHO

Câu 22: Amilopectin có kết cấu là

A. Mạng ko gian.

B. Mạch thẳng.

C. Mạch vòng.

D. Mạch phân nhánh.

Câu 23: cho 0,1 mol tripanmitin tác dụng hoàn toàn với dung dịch NaOH dư, đun nóng, thu được m gam glixerol. Quý hiếm của m là

A. 4,6.

B. 27,6.

C. 9,2.

D. 14,4.

Câu 24: Đốt cháy hoàn toàn một hợp chất hữu cơ X, nhận được số mol CO2 lớn hơn số mol mol H2O. X là

A. Glucozơ.

B. Axit axetic.

C. Fructozơ.

D. Saccarozơ.

Câu 25: Đốt cháy trọn vẹn 7,4 gam một este 1-1 chức X chiếm được 6,72lít CO2 (đkc) và 5,4 gam nước. Phương pháp phân tử của X là

A. C2H4O2.

B. C3H6O2.

C. C5H10O2.

D. C4H8O2.

Câu 26: đến sơ đồ đưa hóa sau (mỗi mũi tên là một trong những phương trình bội nghịch ứng):

Xenlulozơ → X → Y → Z → metyl axetat. Chất Y vào sơ vật trên là

A. CH3COOH.

B. C6H12O6.

C. C2H5OH.

D. CH3OH.

Câu 27: khẳng định nào sau đấy là đúng?

A. Làm phản ứng thủy phân este trong môi trường xung quanh kiềm là phản nghịch ứng một chiều.

B. Làm phản ứng thủy phân este trong môi trường kiềm hotline là phản bội ứng este hóa.

C. Bội nghịch ứng thủy phân este trong môi trường thiên nhiên axit là bội nghịch ứng một chiều.

D. Este chỉ bị thủy phân vào một môi trường là axit.

Câu 28: Để phân biệt các dung dịch glucozơ, saccarozơ với anđehit propionic hoàn toàn có thể dùng dãy hóa học nào sau đây làm thuốc thử?

A. Nước brom với NaOH.

B. Cu(OH)2 cùng AgNO3/NH3.

C. AgNO3/NH3 và NaOH.

D. HNO3 và AgNO3/NH3.

Câu 29: những chất: etyl fomat, sacarozơ, xenlulozơ, tinh bột có đặc thù hóa học bình thường nào sau đây?

A. Đun rét với AgNO3 trong dung dịch NH­3 mang lại kết tủa Ag.

B. Thủy phân trong hỗn hợp axit..

C. Hoà tung CuO mang đến dung dịch màu xanh da trời lam.

Xem thêm: Thông Tin Tuyển Sinh Trường Cao Đẳng Kinh Tế Tp Hcm Tuyển Sinh 2021

D. Hoà tan Cu(OH)2 mang đến dung dịch màu xanh da trời lam.

Câu 30: mang lại 18 gam fructozơ tác dụng với lượng dư AgNO3/NH3, đun nóng. Lượng muối hữu cơ thu được sau phản bội ứng hoàn toàn là