Đề kiểm soát 1 ngày tiết Hóa 11 Chương 1 - Đề 2

ĐỀ BÀI

Câu 1: Trộn 100ml dung dịch NaOH 0,4 M với 100ml hỗn hợp Ba(OH)2 0,4 M được hỗn hợp A, nồng độ ion OH− trong dung dịch A là:

A.

Bạn đang xem: Đề kiểm tra 1 tiết hóa 11 chương 1 co dap an

1,2 M

B. 0,4 M

C. 0,6 M

D. 0,8 M

Câu 2: dung dịch muối nào dưới đây có môi trường xung quanh bazơ?

A. (NH4)2SO4

B. Na2CO3

C. NaNO3

D. NaCl

Câu 3: Dãy các chất nào hầu hết gồm những bazơ theo A- re-ni-ut?

A. NaOH, HNO3, CaCl2

B. NaOH, K2CO3, CH3COOH

C. KOH, NaOH, Ba(OH)2

D. NaOH, KOH, CaCO3

Câu 4: chọn phát biểu đúng trong những các vạc biểu sau đây ?

A. giá trị pH tăng thì độ axit tăng.

B. Dd có pH >7 có tác dụng quỳ tím hoá đỏ.

C. Dd tất cả pH Câu 5: dung dịch nước của chất A làm quỳ tím hóa xanh, còn hỗn hợp nước của muối bột B làm cho quỳ hóa đỏ. Xáo trộn hai dung dịch trên sát vào nhau thì mở ra kết tủa. A với B là:

*

Câu 6: dung dịch nào làm cho quì tím hóa đỏ

A. HCl

B. KOH

C. NaOH

D. NaCl

Câu 7: phản ứng trao đổi ion trong dd các chất năng lượng điện li xảy ra khi :

A. Chất phản nghịch ứng là các chất điện li mạnh

B. Sản phẩm tạo nên màu

C. Chất bội nghịch ứng là các chất dễ dàng tan

D. Sản phẩm sinh sản thành gồm chất kết tủa hoặc chất bay hơi hoặc hóa học điện li yếu

Câu 8: hàng gồm các chất năng lượng điện li mạnh bạo là:

A. H3PO4, HCl, Cu(OH)2, AlCl3, HClO.

B. HNO3, KOH, HClO4, Ca(OH)2, KNO3.

C. AlCl3, NaOH, Ba(HCO3)2, HClO4, H2SO3.

D. NaNO3, AlCl3, CH3COOH, H2SO4, Ca(HCO3)2.

Câu 9: cho phản ứng sau : 

Fe(NO 3)3 + A → B + KNO3. Vậy A, B thứu tự là:

A. KBr, FeBr3

B. K2SO4, Fe2(SO4)3

C. KCl, FeCl3

D. KOH, Fe(OH)3

Câu 10: Một dung dịch đựng 0,2 mol Na+; 0,1 mol Mg2+; 0,2 mol NO3- và x mol Cl-. Vậy x có giá trị là:

A. 0,15 mol

B. 0,20 mol

C. 0.35 mol

D. 0,10 mol

Câu 11: Đối với hỗn hợp axit yếu CH3COOH 0,10M, nếu bỏ lỡ sự năng lượng điện li của nước thì reviews nào về độ đậm đặc mol ion sau đây là đúng?

A.  3COO->

B. >

C. = 0,10M

D. Câu 12: lúc thêm một axit vào hỗn hợp của một bazơ, sự thay đổi nào dưới đây có thể xảy ra so với pH của dung dịch

A. Giảm

B. Tăng trường đoản cú 7 lên 11

C. Giảm từ bỏ 7 xuống 3

D. Tăng

Câu 13: Dung dịch bao gồm chứa Mg2+ (0,02 mol), K+ (0,03 mol), Cl- (0,04 mol) và chỉ với một ion nữa là:

A. SO42- (0,01 mol)

B. NH4+ (0,01 mol)

C. NO3- (0,03 mol)

D. CO32- (0,015 mol)

Câu 14: Trộn 100ml dung dịch có HCl với H­­2SO4 cùng với 100ml dung dịch NaOH nồngđộ 0,08(mol/l) thu được dung dịch X gồm pH=2. Để trung hòa - nhân chính dung dịch X bắt buộc V lít dung dich Ba(OH)2 0,05M. Sau khi phản ứng xảy ra trọn vẹn thu được 0,1165 gam kết tủa. Nồng độ của HCl cùng H2SO4 theo lần lượt là

A. 0,05; 4.10-4

B. 0,06; 5.10-3

C. 0,09; 5.10-3

D. 009; 2.10-3

Câu 15: Trộn 200 ml hỗn hợp NaOH 0,01M cùng với 300 ml hỗn hợp KOH 0,01M thu được dung dịch Y. PH của dung dịchY là :

A. 12

B. 3

C. 2

D. 13

Câu 16: đến dãy những chất: NaOH, Sn(OH)2 , Pb(OH)2 , Al(OH)3 , Cr(OH)3 . Số chất trong hàng có đặc điểm lưỡng tính là

A. 3.

B. 2.

C. 1.

D. 4.

Câu 17: trong số các hóa học sau hóa học nào là chất điện li yếu?

A. HCl

B. Na2CO3

C. Ba(OH)2

D. H2O

Câu 18: những dung dịch axit, bazơ, muối hạt dẫn được điện là vì trong hỗn hợp của chúng tất cả các

A. ion trái dấu.

B. chất.

C. cation.

D. anion.

Câu 19: dãy gồm những ion (không kể đến sự phân li của nước) thuộc tồn trên trong một hỗn hợp là

A. Mg2+, K+, SO42-, OH-.

B. H+, Fe3+, NO3-, SO42-.

C. Ag+, Na+, NO3-, Cl-.

D. Al3+, NH4+, Br-, OH-.

Câu 20: dung dịch nào dẫn năng lượng điện được:

A. C6H12O6

B. C2H5OH

C. NaCl

D. C12H22O11

Câu 21: mang đến dãy các chất: NH4Cl, (NH4)2SO4, NaCl, MgCl2, FeCl2. Số hóa học trong dãy chức năng với lượng dư dung dịch Ba(OH)2 chế tác thành kết tủa là

A. 3.

B. 5.

C. 4.

D. 1.

Câu 22: hỗn hợp H2SO4, HNO3 dẫn điện được là do:

A. vào phân tử đều phải sở hữu nguyên tử hiđro

B. Trong phân tử đông đảo chứa gốc axit

C. Phân li ra ion

D. Không phân li ra những ion

Câu 23: tất cả mấy muối bột axit trong các các muối sau :

NaHSO4, CH3COOK, NH4Cl, NaHCO3, NH4HCO3, KCl.

A. 2.

B. 4.

C. 3.

D. 5.

Câu 24: Dãy chất nào sau đây đều phản bội ứng được với dung dịch NaOH?

A. CO2, NaCl, Cl2

B. MgCl2, SO2, NaHCO3

C. H2SO4, FeCl3, KOH

D. Na2CO3, CuSO4, HCl

Câu 25: hỗn hợp nào tiếp sau đây có độ đậm đặc ion H+ cao nhất ?

A. coffe đen pH = 5

B. Máu pH = 7,4

C. Thuốc tẩy dầu pH= 11

D. Nước chanh pH = 2

Câu 26: Trộn 200ml dung dịch H2SO4 0,05M cùng với 300ml hỗn hợp HCl 0,1M thu được dung dịch Y. PH của hỗn hợp Y là :

A. 1,2

B. 4

C. 1

D. 3

Câu 27: môi trường thiên nhiên axit bao gồm pH

A. lớn hơn7

B. nhỏ rộng 7

C. bằng 7

D. lớn hơn 8

Câu 28: Trường hợp nào dưới đây không dẫn năng lượng điện ?

A. NaOH rắn, khan

B. dd HF trong nước

C. NaOH lạnh chảy

D. dd NaOH

Câu 29: Câu nào tiếp sau đây đúng?

A. Mọi chất điện li hồ hết là axit.

B. Mọi axit phần lớn là chất điện li mạnh.

Xem thêm: Xem Tử Vi Tuổi Nhâm Ngọ Năm 2022, Tử Vi Tuổi Nhâm Ngọ Năm 2022

C. Mọi axit khỏe mạnh đều là hóa học điện li mạnh

D. Mọi axit hầu hết là hóa học điện li

Câu 30: các ion nào dưới đây không thuộc tồn tại trong một dung dịch:

A. NH4+, OH-, Fe3+, Cl-

B. H+, NH4+, SO42-, Cl-

C. Na+, NO3-, Mg2+, Cl-

D. Fe3+, NO3-, Mg2+, Cl-

----------- HẾT ----------

Cho biết trọng lượng nguyên tử (theo đvc) của các nguyên tố :

H= 1; Li= 7; C= 12; N= 14; O= 16; Na= 23; Mg= 24; Al= 27; P= 31; S= 32; Cl= 35,5; K= 39; Ca= 40; Fe= 56; Cu= 64; Zn= 65; As= 75; Br= 80; Rb = 85,5; Ag= 108; Ba= 137; Ni= 59; Cr= 52; Mn= 55.

Lưu ý: sỹ tử không sử dụng bảng tuần hoàn

ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM

1C2B3C4D5B6A7A8B9D10B
11D12A13C14C15A16D17D18A19B20C
21A22C23C24B25D26C27B28A29C30A