Đề bình chọn 1 máu Hóa 10 Chương 2 - Đề 1

Đề bài

I . Trắc nghiệm (4đ’) : (Thời gian: 15 phút)

Hãy chọn giải đáp đúng cho từng câu sau :

Câu 1: Nguyên tử của nguyên tố nào trong nhóm VIIA có bán kính nguyên tử lớn số 1 ?

A. Flo (Z= 9) B. Clo (Z = 17) C. Brom (Z = 35) D. Iot(Z = 53)

Câu 2: trong mỗi chu kỳ, theo chiều tăng của điện tích hạt nhân nguyên tử thì nửa đường kính nguyên tử cùng độ âm năng lượng điện tương ứng biến đổi là

A. Tăng, sút . B. Tăng, tăng. C. Giảm, tăng. D. Giảm, giảm.

Bạn đang xem: Đề kiểm tra 1 tiết hóa 10 chương 2 có đáp án

Câu 3: Những đặc điểm nào sau đây đổi khác tuần hoàn:

A. Cân nặng nguyên tử B. Số lớp e C. Tính sắt kẽm kim loại D. Số e vào ngtử

Câu 4: Đồng vị của M thoả mãn điều kiện số proton: số nơtron = 13:15 là

A.28M. B. 56M. C. 15M. D. 13M.

Câu 5: kết luận nào sau đó là sai:

A. 

*
: có 17 proton. B.
*
: gồm 27 electron

C. Cl-: bao gồm 18 electron D. Al3+: có 10 electron

Câu 6: bán kính nguyên tử của các nguyên tố 3Li, 8O, 9F, 11Na được xếp theo máy tự tăng dần từ trái sang đề xuất là:

A. Li, Na, O, F B. F, O, Li, na C. F, Na, O, Li, D. F, Li, O, na

Câu 7: Hợp chất khí của một nguyên tố cùng với hiđro tất cả dạng RH3. Oxit cao nhất của nó gồm dạng:

A. RO B. R2O7 C. R2O5 D. RO3

Câu 8: Anion X2- có thông số kỹ thuật electron quanh đó cùng là 3p6. địa chỉ của X vào bảng HTTH là

A. ô 18, chu kỳ luân hồi 3, nhóm VIIIA. B. ô 16, chu kỳ 3, đội VIA.

C. ô 20, chu kỳ luân hồi 4, đội IIA. D. ô 18, chu kỳ luân hồi 4, team VIA.

Câu

1

2

3

4

5

6

7

8

Đáp án

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Từ bỏ luận (6đ’) (Thời gian: 30 phút)

Câu 1 (2 điểm): yếu tắc S gồm số hiệu Z=16

- Viết cấu hình electron của nguyên tử

- Xác xác định trí của S vào bảng tuần hoàn

- Hoá trị cao nhất của S cùng với Oxi là bao nhiêu? Viết phương pháp Oxit cao nhất, bí quyết hiđroxit của S cùng nêu đặc thù hoá học( tính axit tuyệt bazơ) của những hợp chất đó.

- so sánh tính phi kim của S với O (Z=8) cùng Se (Z=34). Giải thích?

Câu 2 (2 điểm): Oxit cao nhất của một nguyên tố là R2O5, trong hợp chất khí của nó với hiđro thì R chiếm phần 82,35 % về khối lượng.

a, xác minh nguyên tử khối của R?

b, Tính % về khối lượng của oxi bao gồm trong oxit cao nhất của R?

Câu 3 (2 điểm): Hòa tan hoàn toàn 8,3 g các thành phần hỗn hợp 2 sắt kẽm kim loại kiềm (ở 2 chu kì tiếp tục trong bảng tuần hoàn) vì chưng 120 g hỗn hợp HCl 20%. Sau bội phản ứng thấy bay ra 5,6 lít khí H2 ở điều kiện tiêu chuẩn.

a, Tính % về khối lượng 2 sắt kẽm kim loại kiềm?

b, Tính C% của các chất trong hỗn hợp sau bội nghịch ứng?

 Đáp án cùng thang điểm

I, Phần trắc nghiệm (4 điểm).

Xem thêm: Soạn Văn Luyện Tập Viết Đoạn Văn Tự Sự Kết Hợp Với Miêu Tả Và Biểu Cảm

Câu

1

2

3

4

5

6

7

8

Đáp án

D

C

C

B

B

B

C

B

II. Phần tự luận (6 điểm)

Câu

Đáp án

Biểu điểm

Câu 1.

 

Câu 1: Clo ( Z=17) 1s22s22p63s23p5

Clo nằm ở chu kì 3 ( vì tất cả 3 lớp e) , ô số 17 ( bao gồm 17 e) , đội VIIA ( vì có 7 e lớp ng cùng)

Hoá trị tối đa với oxi của clo là 7 : Cl2O7

cách làm hiđroxit HClO4 gồm tính axit mạnh

Tính phi kim của F > Cl > Br

0,5 điểm

0,5 điểm

 

0,5 điểm

 

0,5 điểm

Câu 2

 

Oxit cao nhất là MO2 nên M có hoá trị cao nhất với oxi là 4, cần hoá trị trong hợp hóa học với H là 8-4 = 4.Công thức hợp hóa học với hiđro là MH4

Lịch thi đấu World Cup