... 12 III M i câu 0,3 i m: c f 3.g h 7.e j IV M i câu 0,5 i m: T T 4 .i d a 10.b 3.F 4.F MA TRẬN ĐỀ THI CHỦ ĐỀ I Language focus II Reading NHẬN BIẾT TRẮC TỰ LUẬN NGHIỆM 10 câu (3 i m) III Writing ... CỘNG HOÀ XÃ H I CHỦ NGHĨA VIỆT nam giới Độc lập – tự – niềm hạnh phúc ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2012 – 2013 Môn bình chọn : giờ Anh Lớp Th i gian : 60 phút (không nhắc th i gian chép đề) I.

Bạn đang xem: Đề cương ôn tập tiếng anh lớp 6

Choose the ... Name is Long C There are fifty D I am twelve E I get up at six F It is seven o’clock G I live in HaNoi H He works in sài gòn city I I am in class 6A6 K His name is quan lại 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7....
*

... Hoch, xuất xắc mt hnh ng sp xy tng lai gn nht tín hiệu nhận biết: - tomorrow - next (week, month, year, summer, Monday ) - On this morning (afternoon, evening ) - On the weekend - This summer vacation ... What you do? D How you do? 93 - - Thats Jill, my classmate A Whats that? B Whos that? C What are those? D Who are they? 97 Susan long hair A not have B isnt have C doesnt have D not has ... 77.Do children have math on Monday ? - Yes, they have B No, they dont C Yes, they dont D No, they not have 78 Is her school the park ? A in front of B next C in D near lớn 79 Is this her ?...
*

... Stool room 10 family thirty my many 11 .table eraser 12 sister window living nine 13 student desk 14 photo 15 eat lamp bookcase bench television motorbike breakfast trang chủ work read teacher 16 lake ... The garden 10 They ( play) volleyball every afternoon 11 Listen! Mai (sing) 12 We (do) our homework now 13 I (be) in grade 14 What your sister ( ) .? She is reading 15 Your mother ... She ( go ) …… khổng lồ school at 6: 30 She (have ) ……… lunch at 11 :30 at school 27 12 .We ( watch ) ……… T.V every morning 28 13 I (do ) ………… my homework every afternoon 29 14 Mai and Lan ( play ) ……………...
*

... Sinh – Văn – Anh xuất sắc nhất! 17 (Non-defining relative clause) Note: nhằm biết sử dụng mệnh đề tình dục không xác định, ta chú ý điểm sau: - khi danh từ bỏ mà xẻ nghĩa danh từ riêng - khi danh từ bỏ mà té ... The time when she will come back II CÁC LOẠI MỆNH ĐỀ quan lại HỆ: Mệnh đề quan liêu hệ khẳng định (Defining relative clause): Được áp dụng danh trường đoản cú danh trường đoản cú không xác định Ex: The đô thị which I visited last summer ... (Mệnh đề quan lại hệ) I CÁC ĐẠI TỪ quan tiền HỆ: WHO: - thống trị từ mệnh đề quan hệ - nuốm cho danh từ fan … N (person) + WHO + V + O WHOM: - làm cho túc từ cho động từ mệnh đề dục tình - thay cho danh từ...
*

... PHÒNG GD&ĐT TÁNH LINH ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KỲ I – NĂM HỌC 2015 -2 016 MÔN: TIẾNG ANH A-NỘI DUNG ÔN TẬP: I/ Vocabulary: Theo chủ đề học đến khi hết tuần 15 II/ Grammar/ Structures: ... Tiếp đề khám nghiệm điểm (đề phòng) - Căn công văn số 5333/BGDĐT-GDTrH Bộ giáo dục đào tạo Đào tạo “Triển khai đánh giá theo hướng trở nên tân tiến lực môn tiếng Anh cấp trung học cơ sở năm học 201 4-2 015” C NỘI DUNG HƯỚNG ... Theo nhà đề học tập Học kỳ I đến tuần 15 II/ hình thức đề thi: chuyên môn bên trường phân công cô giáo môn đề thi cố kỉnh thể hình thức sau: cô giáo hỏi học viên trực tiếp số thắc mắc Dùng tranh nhằm hỏi...
*

... 2014 việc thông tin kết sinh hoạt siêng đề môn giờ đồng hồ Anh cung cấp THCS, học kỳ I năm học 2014-2015 * hình thức đề kiểm soát gồm tất cả phần: Phần nói điểm (nhà ngôi trường tổ chức) phần làm trực tiếp đề khám nghiệm ... - Căn công văn số 5333/BGDĐT-GDTrH Bộ giáo dục Đào chế tạo ra “Triển khai reviews theo hướng trở nên tân tiến lực môn giờ đồng hồ Anh cấp trung học cơ sở năm học tập 2014-2015” - địa thế căn cứ Công văn số 2322/SGDĐT-GDTrH ... Gồm bao gồm phần: Phần nói điểm (nhà trường tổ chức) phần làm cho trực tiếp đề khám nghiệm điểm (đề phòng) * những dạng tập: - Pronunciation/ găng - Matching - Multiple choice - check T/F - Fill in the missing...
... T Húa - Sinh Húa hc 11 Bi 14: cho 4,2g mt olefin A phn ng vi 25,28g dd KMnO4 25% thỡ phn ng va Tỡm CTPT ca olefin Vit...
... âm học tập Đọc hiểu: chủ đề : City & Historical places **** cấu trúc đề thi: Dạng tập trắc nghiêm một cách khách quan 100 % ( khoảng40 câu – thời gian làm 45 phút.) Tổ trưởng Đào Xuân Tiện team giờ anh ... Lớn c however d in spite of 100 He is enough lớn be independent his parents a on b of c in d upon 101 Harry, was tired, went to bed early a who b that c whom d x 102 My brother is two years ... As 103 This is the person to lớn I sold my car a who b that c whom d which 104 My friend Jack, .parents live in Glaagow, invited me khổng lồ spend hristmas ib Scotland a whose b who c whom d that 105 ...
... Bao gồm ba phần (SECTIONS) với mô hình tập trắc nghiệm READING PART nhằm review kiến thức ngữ pháp tiếng Anh trải qua khả thực hiện tiếng Anh thí sinh gọi hiểu tổng số điểm Part 70 SECTION ... Giá bán khả thực hiện tiếng Anh để trình bày/ biểu đạt ý tưởng dạng viết Đây tập nhận xét kỹ áp dụng ngôn ngữ, đòi hỏi thí sinh phải nắm vững kiến thức ngữ pháp, cấu trúc vựng tiếng Anh tổng cộng điểm ... Thức giờ đồng hồ Anh bao hàm ngữ pháp, cấu trúc từ vựng SECTION 2: Reading Comprehension SECTION bao hàm đọc (2 bài) 20 câu trăng tròn hỏi công ty đề văn có tương quan đến vấn đề văn hoá, làng mạc hội, khiếp tế, khoa học, ...
... Đề đánh giá học kì I, lớp 2008 - 2009 ************************ I LISTENING : Listen to the tape ... Completes the sentences in the box.(Hãy viếtcâu trả lời nhất- A, B, C, D vào ô mặt phải) (2,0pts) Thanh his bike now A rides B riding C is riding D is ride Does Lien the housework after school ... In parentheses.(Cho dạng động từ ngoặc) (1pt) 25 Mr phái mạnh (not, travel) _ khổng lồ Ha Noi by train 26 The children (play) soccer in the park now 27 There (be) _ a pen, a ruler và two pencils...
... Khoảng chừng 150-200 từ, tất cả 15 khoảng chừng trống, không gian có trường đoản cú đề nghị (A,B, C D) nhằm thí sinh chọn lựa Đoạn văn tất cả chủ đề thuộc kiến thức phổ thông lãnh vực làng hội, khiếp tế, gia đình, giải trí, giáo ... Tính cung cấp cộng đồng: + làm chủ giáo dục, hoạt động giáo dục; + Tin học, công nghệ thông tin; + Giáo trình, giáo án; đề thi, kiểm tra; Và văn bản khác
... Is being done now 17 When did they built this house? A When this house was built/ B When is this house built? C When did this house build? D When was this house built? 18 A person who teaches ... Raining in o"clock 26 They don"t use this room very often A This room is very often used B This room isn"t very often used C This room is used not very often D This room isn"t used very often 27 ... Towards its center A thing B nothing C something D everything III READING COMPREHENSION A Read the following passage carefully then choose the answer (A, B, C, or D) which you think is correct I...
... Khoảng tầm 150-200 từ, có 15 khoảng chừng trống, không gian có tự đề nghị (A,B, C D) để thí sinh chọn lựa Đoạn văn tất cả chủ đề thuộc kiến thức và kỹ năng phổ thông lãnh vực buôn bản hội, gớm tế, gia đình, giải trí, giáo ... đoạn văn gồm câu hỏi, thắc mắc có phương án chọn lựa (A, B, C D) các đoạn văn bao gồm chủ đề thuộc kỹ năng và kiến thức phổ thông lãnh vực xóm hội, tởm tế, gia đình, giải trí, giáo dục, văn hóa, ngành khoa học…, ... According khổng lồ my opinion, the election was fair D In my opinion, the election was fair văn bản ôn tập: SENTENCE TRANSFORMATION -ER… THAN MORE… THAN (NOT) AS/SO……AS 10 a SO + ADJ + THAT ADJ + ENOUGH...

Xem thêm: Bột Mix Là Gì - Bột Frappe (Bột Mix) Là Gì


... Because of the lack of security A B C D The manager about which Mary told was wealthy A B C D UNIT 11: SOURCES OF ENERGY • Vocabulary: • Writing: Describe the chart • Grammar: relative clause replaced ... Cooking 10 The man ……… at the back board is our teacher a stood b stands c standing d khổng lồ stand 11 Armstrong was the first astronaut ………… onto the moon a to lớn step b stepping c stepped d steps 12 ... Want me ……… lớn study …… to have well a either/ or b neither /or c either both d not only/ but also 11 All of the students have passed the exam …… of them has failed a either b neither c both d none...
tự khóa: bài bác kiểm tra trắc nghiệm tiếng anh 6bài kiểm soát tiếng anh 6câu hỏi trắc nghiệm giờ anh 6kiếm tra 1 huyết tiếng anh 6 trường thcs đạo đứcbài chất vấn 1 máu tiếng anh 6 bài bác 1214kiểm tra hiểu 1 máu tiếng anh 6câu hỏi trắc nghiệm bài bác 911 giờ đồng hồ anh 6kiểm tra viết tiếng anh 6bài kiểm tra nghe 1 ngày tiết tiếng anh 6kiểm tra viết 1 máu tiếng anh 6kiểm tra trắc nghiệm 1 máu tiếng anh 6kiểm tra bài xích 13 giờ anh 6bài trắc nghiệm tiếng anh 6chia thì trong tiếng anh 6bài khám nghiệm đọc tiếng anh 6Báo cáo thực tập tận nhà thuốc tại tp hcm năm 2018Báo cáo quy trình mua sắm CT CP technology NPVchuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu tổng hợp chất chỉ điểm sinh học tập vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán cùng tiên lượng nhồi huyết não cấpBiện pháp cai quản hoạt cồn dạy hát xoan trong trường trung học cửa hàng huyện lâm thao, phú thọĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANTrả làm hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm thiết lập có đặc thù chiếm chiếm theo pháp luật Tố tụng hình sự nước ta từ thực tiễn tp.hcm (Luận văn thạc sĩ)Phát triển du lịch bền bỉ trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longNghiên cứu tổng hợp các oxit tất cả hổn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và điều tra khảo sát hoạt tính quang quẻ xúc tác của chúngNghiên cứu tài năng đo năng lượng điện bởi hệ tích lũy dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Thiết kế và chế tạo mô hình thay đổi tần (inverter) mang lại máy điều hòa không khíSở hữu ruộng đất và kinh tế tài chính nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa vào đầu thế kỷ XIXChuong 2 nhận dạng rui roNguyên tắc phân hóa trọng trách hình sự đối với người dưới 18 tuổi tội vạ trong lao lý hình sự nước ta (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học tập 11 bài 14: thực hành thực tế phát hiện hô hấp sống thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài xích 14: thực hành phát hiện tại hô hấp ở thực vậtBÀI HOÀN CHỈNH TỔNG quan liêu VỀ MẠNG XÃ HỘIĐổi mới cai quản tài bao gồm trong hoạt động khoa học xã hội trường đúng theo viện hàn lâm khoa học xã hội việt namHIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀM
Tai lieu Mục lục bài viết Tìm kiếm bắt đầu Luận Văn Tài liệu bắt đầu Chủ chủ đề liệu bắt đầu đăng nắm tắt văn bạn dạng trong lòng bà bầu võ thuật với cối xay gió ngữ văn 8 đã từng em cùng phụ huynh đi thăm mộ người thân trong gia đình trong ngày lễ hội tết đặc điểm chung với vai trò của ngành ruột vùng thuyết minh về nhỏ trâu lập dàn ý bài văn trường đoản cú sự lớp 10 giải bài xích tập vật dụng lý 8 chuyện cũ trong phủ chúa trịnh giải bài bác tập trang bị lý 9 soạn văn tế nghĩa sĩ buộc phải giuộc soạn bài xích cô nhỏ bé bán diêm giai bai tap vat ly 8 viet bai tap lam van so 2 lop 9 thuyet minh ve bé trau bài xích ca ngắn đi trên bãi cát sự cách tân và phát triển của tự vựng tiếp sau ôn tập văn học tập trung đại việt nam lớp 11 bài tập xác suất thống kê có giải thuật bai viet so 2 lop 9 de 1 soan bai teo be ban diem dở người van lop 8