Trắc nghiệm Sinh học 12 bài bác 22 bảo đảm vốn gen của loài bạn và một số trong những vấn đề xóm hội của di truyền học

Câu hỏi :

Dạng đột nhiên biến kết cấu nhiễm sắc thể tất cả vai trò đặc trưng trong quy trình hình thành loài new là


*