Trung trung tâm gia sư - dạy kèm tận nhà NTIC Đà Nẵng xin trình làng phần SO SÁNH CẤU TẠO VÀ TÍNH CHẤT CỦA ANKAN VÀ ANKEN. Nhằm cung ứng cho các bạn có thêm tư liệu học tập tập. Chúc chúng ta học tốt môn học này.

Bạn đang xem: Đặc điểm cấu tạo của ankan


*

I. CẤU TẠO VÀ ĐỒNG PHÂN

1. Khái niệm

a. Ankan

- Ankan (parafin) là đều hiđrocacbon no, mạch hở trong phân tử chỉ gồm một loại links đơn.

- phương pháp chung: CnH2n+2(n ≥ 1).

b. Anken

- Anken xuất xắc olefin là hiđrocacbon không no, mạch hở trong phân tử bao gồm chứa 1 link đôi C=C còn sót lại là các liên kết đơn.

- Công thức bao quát của anken: CnH2n(n ≥2).

2. Cấu tạo

a. Metan

*
*

b. Etilen

*

* nhấn xét:

- cấu trúc ankan chỉ gồm một loại liên kết đơn.

- cấu tạo anken có một links đôi còn lại là links đơn.

3. Đồng phân

a. Ankan

-Ankan chỉ bao gồm một loại đồng phân là đồng phân mạch cacbon.

Ví dụ: từ C5H12 Viết các đồng phân ankan có thể có và gọi tên

*

b. Anken

- Đồng phân cấu tạo: bao gồm đồng phân vị trí liên kết đôi và đồng phân mạch C.

- Đồng phân hình học: bao hàm đồng phân cis cùng trans

Ví dụ: từ bỏ C4H8Viết những đồng phân anken có thể có và hotline tên

CH2=CH-CH2-CH3but-1-en

CH3-CH=CH-CH3but-2-en

CH2=C(CH3)-CH32-metyl propen

Trong đó but-2-en có đồng phân hình học.

*

II. TÍNH CHẤT HÓA HỌC

* dìm xét:

- Ankan kha khá trơ về phương diện hóa học: Ở nhiệt độ thường bọn chúng không bội nghịch ứng cùng với axit, bazơ và hóa học oxi hóa táo tợn (nhưKMnO4" role="presentation" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; background: transparent; display: inline; line-height: normal; word-wrap: normal; white-space: nowrap; float: none; direction: ltr; max-width: none; max-height: none; min-width: 0px; min-height: 0px; position: relative;" tabindex="0">KKMnO4" role="presentation" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; background: transparent; display: inline; line-height: normal; word-wrap: normal; white-space: nowrap; float: none; direction: ltr; max-width: none; max-height: none; min-width: 0px; min-height: 0px; position: relative;" tabindex="0">KMnO4" role="presentation" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-size: 13.696px; vertical-align: baseline; background: transparent; display: inline; line-height: normal; word-wrap: normal; white-space: nowrap; float: none; direction: ltr; max-width: none; max-height: none; min-width: 0px; min-height: 0px; position: relative;" tabindex="0">KMnO4" role="presentation" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; background: transparent; display: inline; line-height: normal; word-wrap: normal; white-space: nowrap; float: none; direction: ltr; max-width: none; max-height: none; min-width: 0px; min-height: 0px; font-family: Arial, "Liberation Sans", "DejaVu Sans", sans-serif; position: relative;" tabindex="0">MKMnO4" role="presentation" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; background: transparent; display: inline; line-height: normal; word-wrap: normal; white-space: nowrap; float: none; direction: ltr; max-width: none; max-height: none; min-width: 0px; min-height: 0px; font-family: Arial, "Liberation Sans", "DejaVu Sans", sans-serif; position: relative;" tabindex="0">KMnO4" role="presentation" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-size: 13.696px; vertical-align: baseline; background: transparent; display: inline; line-height: normal; word-wrap: normal; white-space: nowrap; float: none; direction: ltr; max-width: none; max-height: none; min-width: 0px; min-height: 0px; font-family: Arial, "Liberation Sans", "DejaVu Sans", sans-serif; position: relative;" tabindex="0">nKMnO4" role="presentation" style="background: transparent; color: rgb(34, 34, 34); margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-size: 13.696px; vertical-align: baseline; display: inline; line-height: normal; word-wrap: normal; white-space: nowrap; float: none; direction: ltr; max-width: none; max-height: none; min-width: 0px; min-height: 0px; font-family: Arial, "Liberation Sans", "DejaVu Sans", sans-serif; position: relative;" tabindex="0">O4). Vì vậy ankan còn mang tên là parafin, nghĩa là không nhiều ái lực hóa học.

- Anken gồm liên kếtπkém bền→tính chất đặc thù là tham gia phản ứng cộng, trùng hợp cùng oxi hóa.

1. đặc thù hóa học của ankan

a. Phản nghịch ứng thế

- Là phản bội ứng hóa học, trong số ấy một nguyên tố gồm độ vận động hóa học táo bạo hơn (ở những điều kiện ví dụ về sức nóng độ, áp suất) sẽ thay thế sửa chữa cho nguyên tố tất cả độ chuyển động hóa học yếu hơn trong hợp hóa học của thành phần này.

Ví dụ:CH4 + Cl2→CH3Cl + HCl

b. Công dụng của nhiệt

- phản bội ứng tách bóc H2(phản ứng đề hiđro hóa)

CH3-CH2-CH3→CH2=CH-CH3+ H2

Tổng quát

CnH2n+2→CnH2n+ H2(Fe, t0)

- phản nghịch ứng phân hủy

CH4→C + 2H2(t0)

- phản ứng crăcking (n≥ 3)

C4H10→CH4+C3H6

→C2H4+ C2H6

Tổng quát

CnH2n+2→CxH2x+2+ CyH2y(t0, p, xt)

c. Phản ứng cháy

CnH2n+2+ (3n + 1)/2O2→nCO2+ (n + 1)H2O

+ nCO2H2O.

+ nH2O- nCO2= nankan bị đốt cháy.

2. đặc thù hóa học của anken

a. Phản bội ứng cộng

-Cộng hợp H2:(điều kiện phản ứng Ni, t0)→ankan

CH2=CH2+ H2→CH3-CH3

Tổng quát: CnH2n+ H2→CnH2n+2

- cộng hợp halogen:

CH2=CH2+ Br2→ CH2Br-CH2Br

Tổng quát: CnH2n+ Br2→CnH2nBr2

- cùng hợp hiđrohalogenua

CH2=CH2+ HCl→ CH3-CH2Cl

Đồng đẳng của etilen

CH3-CH=CH2+ HCl→CH3-CH2-CH2-Cl

sản phẩm phụ

→CH3-CHCl-CH3

thành phầm chính

+ Nếu tiến hành phản ứng cộng HBr vào anken tất cả xúc tác peoxit thì sản phẩm chính lại ngược luật lệ Maccopnhicop.

Xem thêm: Bài Soạn Bài Nghị Luận Về Một Ý Kiến Bàn Về Văn Học, Soạn Bài Nghị Luận Về Một Ý Kiến Bàn Về Văn Học

b. Làm phản ứng trùng hợp:

- làm phản ứng trùng hợp: Là quá trình cộng hợp tiếp tục nhiều phân tử bé dại giống nhau hoặc tương tự như nhau sinh sản thành phân tử bự (hợp hóa học cao phân tử).